Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Suicydologia 370-KN2-2SUI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej - KP7_WG1, sposób weryfikacji: egzamin pisemny,

- teorie prawne oraz mechanizmy psychospołeczne warunkujące życie człowieka i realizację jego potrzeb, w tym trudności z tym związane - KP7_WG4, sposób weryfikacji: egzamin pisemny,

- w pogłębionym stopniu złożone uwarunkowania o charakterze prawno-społeczno-biologiczno-psychologicznym zachowań człowieka jako sprawcy i

ofiary przestępstwa - KP7_WG5, sposób weryfikacji: egzamin pisemny,

- w pogłębionym stopniu wybrane problemy i zjawiska

związane z rodzajami środowisk kształtujących rozwój człowieka - KP7_WK1, sposób weryfikacji: egzamin pisemny,

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- prowadzić debatę dotyczącą relacji między intensywnością negatywnych zjawisk społecznych a adekwatnością przedsięwzięć organizacyjno-prawnych

podejmowanych przez podmioty sektora publicznego i prywatnego - KP7_UK2, sposób weryfikacji: egzamin pisemny, obserwacja ciągła podczas zajęć, udział w dyskusji,

- samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności w

aspekcie interdyscyplinarnym - KP7_UU2, sposób weryfikacji: egzamin pisemny, obserwacja ciągła podczas zajęć, udział w dyskusji,

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, otwarte pytania opisowe. Egzamin składa się z 5 pytań sporządzonych w oparciu o przesłaną studentom listę zagadnień. Aby uzyskać ocenę pozytywną student musi poprawnie odpowiedzieć na minimum 3 pytania.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej.

Zakres tematów:

1. Suicydologia - przedmiot i pojęcie.

2. Klasyfikacja samobójstw.

3. Podłoże zachowań suicydalnych.

4. Kryteria typologii zachowań suicydalnych.

5. Prawnokarne aspekty samobójstw.

6. Badania sądowo-lekarskie osób po próbach samobójczych.

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, analiza przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 13:45 - 15:15, sala 120
Marcin Kryński 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)