Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz bezpieczeństwa publicznego 370-KN2-2PDG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

1. Etel M., Prawo przedsiębiorców. Przegląd problematyki, Białystok 2020, wyd. Temida 2.

2. Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (wyd. IV zm. i popr.), wyd. Lexis Nexis.

3. Etel M., Piszcz A., Stachurski W., Sieńczyło-Chlabicz J., Żukowska A., Nowikowska M. pod inspiracją naukową C. Kosikowskiego, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 (wyd. II), wyd. Lexis Nexis (oraz wskazana tam literatura).

Uzupełniająca:

1. Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013 (wyd. 7), wyd. Lexis Nexis (lub nowszy komentarz do ustawy Prawo przedsiębiorców i ustaw uzupełniających).

2. Etel E., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer.

3. Kosikowski C., Etel M., Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014, wyd. Temida 2.

4. Grabowski J., Kieres L., Walaszek-Pyzioł A. (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8a-8b [w serii:] Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego, Warszawa 2013, wyd. C.H.Beck (lub nowsze wydania).

5. Kozieł G. (red.), Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Prawa przedsiębiorców. Komentarz, wyd. CH Beck, 2018.

6. Kozieł G. (red.), CEIDG. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym. Komentarz, wyd. CH Beck, 2019.

7. Akty prawne wskazane w ramach wykładu z przedmiotu, w tym:

- ustawa z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;

- ustawa z 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;

- ustawa z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;

- ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Efekty uczenia się:

WIEDZA absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu aspekty ekonomiczne, prawne, organizacyjne i etyczne związane z funkcjonowaniem podmiotów sektora publicznego i prywatnego, międzynarodowych lub organizacji społecznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego - KP7_WK4 - sposób weryfikacji: ocenia wykonania zadań w ramach zajęć asynchronicznych, zaliczenie pisemne lub ustne

- komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na tematy specjalistyczne, dotyczące funkcjonowania publicznego i prywatnego sektora

bezpieczeństwa z wykorzystaniem języka prawniczego - KP7_UK1 - sposób weryfikacji: ocenia wykonania zadań w ramach zajęć asynchronicznych, zaliczenie pisemne lub ustne

UMIEJĘTNOŚCI absolwent potrafi:

- kierować pracą zespołu oraz partycypować w kolegialnym przygotowywaniu interdyscyplinarnych programów, strategii lub polityk w sferze zapobiegania

oraz zwalczania przestępczości z uwzględnieniem ich skutków społecznych - KP7_UO2 - sposób weryfikacji: ocenia wykonania zadań w ramach zajęć asynchronicznych, zaliczenie pisemne lub ustne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa - KP7_KO1 - sposób weryfikacji: ocenia wykonania zadań w ramach zajęć asynchronicznych, zaliczenie pisemne lub ustne

- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku publicznego z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku zawodu oraz podtrzymywania jego etosu - KP7_KR2 - sposób weryfikacji: ocenia wykonania zadań w ramach zajęć asynchronicznych, zaliczenie pisemne lub ustne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: forma pisemna lub ustna – odpowiedź na pytania testowe oraz pytanie opisowe.

Uzyskanie ponad 75% możliwych do uzyskania punktów za zadania w ramach zajęć zdalnych asynchronicznych podnosi końcową ocenę pozytywną z zaliczenia w I terminie o 0,5 stopnia.

Zakres tematów:

1. Znaczenie bezpieczeństwa gospodarczego państwa

2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania

3. Źródła publicznego prawa gospodarczego

4. Pojęcie działalności gospodarczej w prawie polskim

5. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim

6. Cele i założenia związane z funkcjonowaniem rejestrów właściwych legalizacji działalności gospodarczej

7. Zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej

8. Podstawy prawne warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej

9. Podstawowe obowiązki przedsiębiorców wobec państwa oraz obowiązki państwa i jego organów wobec przedsiębiorców

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, konsultacje oraz praca własna studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 15:30 - 17:30, sala 120
Paulina Korycińska-Rządca 18/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)