Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz bezpieczeństwa publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN2-2PDG
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz bezpieczeństwa publicznego
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne
Kryminologia Niestacjonarna 2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu znaczenia bezpieczeństwa gospodarczego państwa, podstawowych typów zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikających z nich zadań, pojęcia działalności gospodarczej w świetle prawa polskiego, kryteriów działalności gospodarczej wynikających z definicji ustawowej, wyłączenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej, genezy i ewolucji pojęcia przedsiębiorcy w prawie polskim, definicji obowiązujących na gruncie różnych ustaw, problematyki przedsiębiorcy, klasyfikacji przedsiębiorców, celów i założeń związanych z funkcjonowaniem rejestrów właściwych legalizacji działalności gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej, podstaw prawnych warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, obowiązków przedsiębiorców wobec państwa, obowiązków państwa i jego organów wobec przedsiębiorców.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/semestr: rok II/ sem. III

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 16 godz. wykładu (w tym 5 godz. zdalnych synchronicznych oraz 3 godz. zdalnych niesynchronicznych)

Metody dydaktyczne - wykład, wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, konsultacje oraz praca własna studenta.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 16 godz. (w tym 5 godz. zdalnych synchronicznych oraz 3 godz. zdalnych niesynchronicznych), przygotowanie do zajęć i egzaminu 47 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 12 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin, co odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

Podstawowa:

1. Etel M., Prawo przedsiębiorców. Przegląd problematyki, Białystok 2020, wyd. Temida 2.

2. Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (wyd. IV zm. i popr.), wyd. Lexis Nexis.

3. Etel M., Piszcz A., Stachurski W., Sieńczyło-Chlabicz J., Żukowska A., Nowikowska M. pod inspiracją naukową C. Kosikowskiego, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010 (wyd. II), wyd. Lexis Nexis (oraz wskazana tam literatura).

Uzupełniająca:

1. Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013 (wyd. 7), wyd. Lexis Nexis (lub nowszy komentarz do ustawy Prawo przedsiębiorców i ustaw uzupełniających).

2. Etel E., Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym, Warszawa 2012, wyd. Wolters Kluwer.

3. Kosikowski C., Etel M., Nowe prawo działalności gospodarczej, Białystok 2014, wyd. Temida 2.

4. Grabowski J., Kieres L., Walaszek-Pyzioł A. (red.), Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8a-8b [w serii:] Hauser R., Niewiadomski Z., Wróbel A. (red.), System prawa administracyjnego, Warszawa 2013, wyd. C.H.Beck (lub nowsze wydania).

5. Kozieł G. (red.), Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Prawa przedsiębiorców. Komentarz, wyd. CH Beck, 2018.

6. Kozieł G. (red.), CEIDG. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym. Komentarz, wyd. CH Beck, 2019.

7. Akty prawne wskazane w ramach wykładu z przedmiotu, w tym:

- ustawa z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;

- ustawa z 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;

- ustawa z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;

- ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Efekty uczenia się:

WIEDZA absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu aspekty ekonomiczne, prawne, organizacyjne i etyczne związane z funkcjonowaniem podmiotów sektora publicznego i prywatnego, międzynarodowych lub organizacji społecznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego - KP7_WK4

- komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na tematy specjalistyczne, dotyczące funkcjonowania publicznego i prywatnego sektora

bezpieczeństwa z wykorzystaniem języka prawniczego - KP7_UK1

UMIEJĘTNOŚCI absolwent potrafi:

- kierować pracą zespołu oraz partycypować w kolegialnym przygotowywaniu interdyscyplinarnych programów, strategii lub polityk w sferze zapobiegania

oraz zwalczania przestępczości z uwzględnieniem ich skutków społecznych - KP7_UO2

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa - KP7_KO1

- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku publicznego z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku zawodu oraz podtrzymywania jego etosu - KP7_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne/ustne z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Korycińska-Rządca
Prowadzący grup: Paulina Korycińska-Rządca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)