Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 370-KS1-3SOO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. S. Bożyk (red.) Prawo konstytucyjne, Białystok 2020,

2. J. Bodio, G. Borkowski, T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Warszawa 2016

3. System bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy i inne podmioty administracji, M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora (red.), Warszawa 2015.

4. S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2010,

5. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997r.,

6. Ustawy określające pozycję prawną konkretnych organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- rozwiązania prawne i instytucjonalne dotyczące przestępczości (KA6_WG1); sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny;

- podstawowe pojęcia i instytucje wybranych gałęzi prawa (KA6_WG4); sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny.

Umiejętności, absolwent potrafi:

- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu kryminologii i innych nauk społecznych lub humanistycznych (KA6_UK2); sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie (KA6_UU1); sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny.

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- działania na rzecz interesu publicznego poprzez opracowywanie i inicjowanie programów w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym (KA6_KO1); sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, egzamin pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie ustnej lub pisemnej na ocenę z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu po uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Po przedstawieniu definicji i pojęć podstawowych dokonywana jest szczegółowa charakterystyka konstytucyjno-ustawowej pozycji prawnej organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Omawiane są: sądy i trybunały, NIK, Prokuratura, IPN, Krajowa Administracja Skarbowa, Prokuratoria Generalna Rzeczpospolitej Polskiej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UODO, formacje policyjne i zabezpieczające, służby ochrony władz, służby specjalne, straże lokalne i sektorowe, inspekcje, organy nadzoru budowlanego, organy ochrony konserwatorskiej oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka.

Dodatkowo na tym tle przedstawiona jest rola i zadania Sejmu i Senatu, Prezydenta RP, Rady Ministrów w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny, prezentacja multimedialna, konsultacje, zajęcia e-learningowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 18:30 - 20:00, sala e-learning
każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 213
Jarosław Matwiejuk 19/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)