Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza ekonomiczna 330-PS1-2AEK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. M. Jerzemowska (2018), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo PWE, Warszawa.

2. B. Kołosowska, G. Voss, A. Hunterska (2018), Analiza finansowa w praktyce, Wydawnictwo Difin, warszawa.

3. N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski (2017, Analiza finansowo-ekonomiczna jako narzędzie oceny kondycji przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

4. F. Bławat, E. Drajska, P. Figura, M. Gawrycka, T. Korol, B. Prusak (2017), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

5. J. Dyktus, M. Gaertner, B. Malik (2017), Sprawozdawczość i analiza finansowa, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

6. E. Nowak (2017), Analiza sprawozdań finansowych, Wydawnictwo PWE, Warszawa.

7. M. Fridson, F. Alvarez, Financial Statement Analysis, A prractitioner's Guide, WILEY FINANCE 2015, DOI: 10.1002/9781119201489.

8. J. M. Wahlen, S. P. Baginski, M. Bradshaw, Financial reporting, financial statement analysis and valuation. A strategic perspective, Cengage Learning 2018, ISBN-978-1-337-61468-9.

Efekty uczenia się:

Wiedza

2AEK_W01 (KP6_WG3) - aktywność na zajęciach, praca grupowa, kolokwium pisemne.

2AEK_W02 (KP6_WG6) - aktywność na zajęciach, praca grupowa, kolokwium pisemne.

2AEK_W03 (KP6_WG7) -aktywność na zajęciach, praca grupowa, kolokwium pisemne.

Umiejętności

2AEK_U01 (KP6_UW1) - aktywność na zajęciach, praca grupowa, kolokwium pisemne.

2AEK_ U02 (KP6_UW2) -aktywność na zajęciach, praca grupowa, kolokwium pisemne.

2AEK_U03 (KP6_UW3) -aktywność na zajęciach, praca grupowa, kolokwium pisemne.

2AEK_ U04 (KP6_UU1) -aktywność na zajęciach, praca grupowa.

Kompetencje

2AEK_ K01 (KP6_KK2) -aktywność na zajęciach, praca grupowa.

2AEK_K02 (KP6_K01) -aktywność na zajęciach, praca grupowa.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Weryfikacja efektów nastąpi na podstawie pracy projektowej przygotowanej przez studentów w parach lub indywidualnie.

NIEOBECNOŚCI:

- dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecności na ćwiczeniach (2 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niedopuszczenia studenta do zaliczenia

Zakres tematów:

Temat 1: Analiza ekonomiczna - ujęcie teoretyczne

Temat 2: Analiza wstępna

Temat 3: Analiza wskaźnikowa – analiza płynności

Temat 4: Analiza wskaźnikowa – analiza sprawności działania

Temat 5: Analiza wskaźnikowa – analiza rentowności

Temat 6: Analiza wskaźnikowa – analiza zadłużenia

Temat 7. Analiza wskaźnikowa - analiza kapitału obrotowego netto.

Temat 8. Analiza wskaźników rynku kapitałowego.

Temat 9: Analiza Du Ponta

Temat 10: Analiza dyskryminacyjna

Temat 11. Analiza wskaźnikowa wybranych przedsiębiorstw na podstawie bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - case study.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- ocenianie ciągłe (analiza aktywności studentów przy wspólnej dyskusji, aktywność indywidualna);

- samodzielne lub grupowe rozwiązywanie zadań i przykładów z zakresu analizy finansowej (case study);

- praca projektowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 133
Ewa Magrel 17/ szczegóły
2 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 133
Ewa Magrel 19/ szczegóły
3 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 133
Ewa Magrel 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)