Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-PS1-2AEK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza ekonomiczna
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomiczno-prawny 1 stopień 2 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów od strony teoretycznej i praktycznej z podstawowymi metodami oraz narzędziami analizy ekonomicznej mającymi zastosowanie w ocenie sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- przedstawienie istoty, metod i narzędzi analizy ekonomicznej.

- stworzenie podstaw do umiejętnego wykorzystania metod i narzędzi analizy ekonomicznej w ocenie sytuacji ekonomiczno- finansowej.

- zdobycie umiejętności interpretacji informacji uzyskanych z analizy ekonomicznej w podejmowaniu decyzji ekonomicznych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: KIERUNKOWY

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki spoleczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład 15 godz,

ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem metod aktywizujących studentów.

- ćwiczenia: analiza dokumentów źródłowych, rozwiązywanie zadań w grupach polegających na przygotowaniu analizy i oceny danego odcinka działalności przedsiębiorstwa w formie wypowiedzi ustnej lub pracy pisemnej, rozwiązywanie przykładów (case study).

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach 15godz.

Przygotowanie się do wykładów 5 godz.

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 20 godz.

Studiowanie literatury 7 godz.

Udział w konsultacjach 6 godz.

Przygotowanie do egzaminu 15 godz.

egzamin 2 godz.

razem 100 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 53 punktów ECTS 2,12

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.A. Cenkier (red.), Analiza ekonomiczno-finansowa. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2022.

2. B. Kotowska, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. CeDeWu, Warszawa 2021.

3.F. Bławat, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Cz. 1, : CeDeWu, Warszawa 2020.

4. G. Gołębiowski (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa. . Difin, Warszawa 2020

5. E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2017.

6. M. Fridson, F. Alvarez, Financial Statement Analysis, A prractitioner's Guide, WILEY FINANCE 2015, DOI: 10.1002/9781119201489.

7. J. M. Wahlen, S. P. Baginski, M. Bradshaw, Financial reporting, financial statement analysis and valuation. A strategic perspective, Cengage Learning 2018, ISBN-978-1-337-61468-9.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Radosiński, Sprawozdawczość finansowa. PWN : Politechnika Wrocławska, Warszawa 2020.

2. M. Jerzemowska (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,

Warszawa 2018.

3. B. Kołosowska, G. Voss, A. Hunterska , Analiza finansowa w praktyce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018.

4. N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski, Analiza finansowo-ekonomiczna jako narzędzie oceny kondycji przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.

5. B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

Wiedza

2AEK_W01 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe pojęcia z zakresu analizy ekonomicznej KP6_WG3

2AEK_W02 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych KP6_WG6

2AEK_W03 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu typowe metody i narzędzia pozyskiwania danych wykorzystywanych do opisu, analizy i prezentacji poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstw oraz procesów w nich i między nimi zachodzących KP6_WG7

Umiejętności

2AEK_U01 potrafi prawidłowo analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów ekonomicznych zachodzących w przedsiębiorstwie. KP6_UW1

2AEK_ U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. KP6_UW2

2AEK_U03 potrafi dokonywać wyboru i stosować właściwe metody i narzędzia , w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne w celu formułowani i rozwiazywania problemów funkcjonowania przedsiębiorstw KP6_UW3

2AEK_ U04 potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu oceny funkcjonowania przedsiębiorstw KP6_UU1

Kompetencje

2AEK_ K01 jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu analizy ekonomicznej do rozwiazywania problemów badawczych KP6_KK2

2AEK_K02 jest gotów do wzięcia udziału w opracowywaniu analizy funkcjonowania podmiotów gospodarczych KP6_K01

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie pracy projektowej realizowanej w grupach

- egzamin końcowy pisemny (test zawierający pytania zamknięte i ewentuanie otwarte)

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład :egzamin pisemny -100%

Ćwiczenia: praca projektowa 100%

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Magrel
Prowadzący grup: Ewa Magrel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- przedstawienie istoty, metod i narzędzi analizy ekonomicznej.

- stworzenie podstaw do umiejętnego wykorzystania metod i narzędzi analizy ekonomicznej w ocenie sytuacji ekonomiczno- finansowej.

- zdobycie umiejętności interpretacji informacji uzyskanych z analizy ekonomicznej w podejmowaniu decyzji ekonomicznych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: KIERUNKOWY

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki spoleczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw rachunkowości i mikroekonomii.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład 15 godz,

ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem metod aktywizujących studentów.

- ćwiczenia: analiza dokumentów źródłowych, rozwiązywanie zadań w grupach polegających na przygotowaniu analizy i oceny danego odcinka działalności przedsiębiorstwa w formie wypowiedzi ustnej lub pracy pisemnej, rozwiązywanie przykładów (case study).

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach 15godz.

Przygotowanie się do wykładów 5 godz.

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 20 godz.

Udział w konsultacjach 13 godz.

Przygotowanie do egzaminu 15 godz.

egzamin 2 godz.

razem 100 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 60 punktów ECTS 2,4

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 20 punkty ECTS 0,8

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.A. Cenkier (red.), Analiza ekonomiczno-finansowa. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2022.

2. B. Kotowska, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. CeDeWu, Warszawa 2021.

3.F. Bławat, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Cz. 1, : CeDeWu, Warszawa 2020.

4. G. Gołębiowski (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa. . Difin, Warszawa 2020

5. E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2017.

6. M. Fridson, F. Alvarez, Financial Statement Analysis, A prractitioner's Guide, WILEY FINANCE 2015, DOI: 10.1002/9781119201489.

7. J. M. Wahlen, S. P. Baginski, M. Bradshaw, Financial reporting, financial statement analysis and valuation. A strategic perspective, Cengage Learning 2018, ISBN-978-1-337-61468-9.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Radosiński, Sprawozdawczość finansowa. PWN : Politechnika Wrocławska, Warszawa 2020.

2. M. Jerzemowska (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,

Warszawa 2018.

3. B. Kołosowska, G. Voss, A. Hunterska , Analiza finansowa w praktyce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018.

4. N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski, Analiza finansowo-ekonomiczna jako narzędzie oceny kondycji przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.

5. B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Magrel
Prowadzący grup: Ewa Magrel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- przedstawienie istoty, metod i narzędzi analizy ekonomicznej.

- stworzenie podstaw do umiejętnego wykorzystania metod i narzędzi analizy ekonomicznej w ocenie sytuacji ekonomiczno- finansowej.

- zdobycie umiejętności interpretacji informacji uzyskanych z analizy ekonomicznej w podejmowaniu decyzji ekonomicznych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: KIERUNKOWY

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki spoleczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok II, semestr 4

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład 15 godz,

ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem metod aktywizujących studentów.

- ćwiczenia: analiza dokumentów źródłowych, rozwiązywanie zadań w grupach polegających na przygotowaniu analizy i oceny danego odcinka działalności przedsiębiorstwa w formie wypowiedzi ustnej lub pracy pisemnej, rozwiązywanie przykładów (case study).

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach 15godz.

Przygotowanie się do wykładów 5 godz.

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 20 godz.

Studiowanie literatury 7 godz.

Udział w konsultacjach 6 godz.

Przygotowanie do egzaminu 15 godz.

egzamin 2 godz.

razem 100 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 53 punktów ECTS 2,12

Literatura:

Podstawowa:

1. E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2017.

2. F. Bławat i inni, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2017.

3. G. Gołebiowski (red.), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnicwto Difin, Warszawa 2016.

4. M. Fridson, F. Alvarez, Financial Statement Analysis, A prractitioner's Guide, WILEY FINANCE 2015, DOI: 10.1002/9781119201489.

5. J. M. Wahlen, S. P. Baginski, M. Bradshaw, Financial reporting, financial statement analysis and valuation. A strategic perspective, Cengage Learning 2018, ISBN-978-1-337-61468-9.

Uzupełniająca:

1. B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

2.J. Dyktus, M. Gaertner, B. Malik, Sprawozdawczość i analiza finansowa, Difin, Warszawa 2017.4. B. Nita (red.), Problemy analizy finansowej w praktyce, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016.

3. W. Gabrusewicz, P. Gabrusewicz, Roczne sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2015.

4. M. Gospodarowicz, E. Ślązak, Corporate financial analysis , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)