Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna i gospodarcza 330-EN1-3PSG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Kaja, Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.

2. Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, PWN, Warszawa 2012.

3. Współczesna polityka gospodarcza, red. A. Kosztowniak, M. Sobol, CeDeWu.pl, Warszawa 2016.

Literatura dodatkowa:

1. N. Acocella, G. Di Bartolomeo, A. Hughes Hallett, Macroeconomic paradigms and economic policy : from the Great Depression to the

Great Recession, Cambridge University Press, 2016.

2. A. Benassy-Quere, et al., Economic Policy, Theory and Practise, Oxford University Press, 2010.

3. Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2004.

4. Polityka ekonomiczna: fakty, tendencje, dylematy, red. R. Horodeński, WSE, Białystok 2004.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI:

3PSG _U01- weryfikacja: na podstawie dyskusji - aktywności na zajęciach, wykonywanych zadań i kolokwium (KP6_UW3)

3PSG _U02- weryfikacja: na podstawie dyskusji - aktywności na zajęciach, wykonywanych zadań problemowych i kolokwium (KP6_UW4)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

3PSG_K01 - weryfikacja: na podstawie dyskusji - aktywności na zajęciach, wykonywanych zadań problemowych i kolokwium (KP6_KK1)

3PSG_K02 - weryfikacja: na podstawie dyskusji - aktywności na zajęciach, wykonywanych zadań problemowych i kolokwium (KP6_KK2)

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to system zbierania punktów obejmujący :

- punkty za wykonane zadania problemowe,

- punkty z kolokwium - kolokwium będzie miało formę mieszaną z przewagą pytań testowych i kilkoma pytaniami otwartymi. Aby zaliczyć kolokwium, Student powinien otrzymać co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia. Zaliczenie kolokwium stanowi warunek zaliczenia ćwiczeń.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia oraz zaliczenie kolokwium. Aktywność na zajęciach może podwyższyć ocenę końcową.

Skala ocen:

0-50% punktów - 2,0

51-60% punktów - 3,0

61-70% punktów - 3,5

71-80% punktów - 4,0

81-90% punktów - 4,5

91-100% punktów - 5,0

Dopuszczalna jest jedna nieobecność na ćwiczeniach. Nieobecności należy odrobić na konsultacjach. Zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego istnieje możliwość ustalenia z prowadzącym formy zaliczenia ćwiczeń, uwzględniając osoby ze szczególnymi potrzebami.

Zakres tematów:

Wprowadzenie do polityki gospodarczej

Podstawowe założenia gospodarki rynkowej

Polityka wobec wzrostu gospodarczego

Polityka fiskalno-budżetowa

Polityka pieniężno-kredytowa i antyinflacyjna

Polityka cenowo-dochodowa

Polityka rynku pracy

Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą

Polityka regionalna

Polityki sektorowe

Wybrane kwestie polityki społecznej (polityka rodzinna, ludnościowa, mieszkaniowa, zabezpieczenia społecznego, elementy projektowania uniwersalnego)

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia - praca indywidualna, praca w grupach (quiz, debata), dyskusja, studia przypadków, analiza i interpretacja danych statystycznych, uwzględniając zasady projektowania uniwersalnego w edukacji.

W okresie od 7 stycznia do 6 lutego 2023 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy edUPortal w formie synchronicznej (tj. zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Zielińska 25/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Zielińska 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)