Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna i gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-3PSG
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna i gospodarcza
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 3 rok Niestacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Makroekonomia cz 1 330-EN1-2MKR1
Makroekonomia cz 2 330-EN1-2MKR2

Założenia (lista przedmiotów):

Mikroekonomia cz. 1 330-EN1-1MIK1
Mikroekonomia cz. 2 0300-EN1-1MIK2

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu polityki gospodarczej, jak też omówienie zasad poszczególnych

rodzajów polityk gospodarczych oraz sposobów ich realizacji w praktyce. Przedstawione zostaną podstawowe cele i uwarunkowania

realizacyjne polityki społecznej i gospodarczej, środki i sposoby ich osiągania, jak też międzynarodowy i globalny kontekst prowadzonej w

Polsce polityki gospodarczej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3 - przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: Rok III, Semestr V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): mikroekonomia, makroekonomia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18 godzin wykładu, 18 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład (opisowy i konwersatoryjny) z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, studia przypadków, dyskusja

ćwiczenia - praca indywidualna, praca w grupach (quiz, debata), dyskusja, studia przypadków

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 18

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 29

Egzamin: 1

Udział w ćwiczeniach: 18

Przygotowanie do ćwiczeń: 35

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 37 godz. ECTS 1,48

- o charakterze praktycznym: 10 godz. ECTS 0,40

Literatura:

Podstawowa:

Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, PWN, Warszawa 2012.

J. Kaja, Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, red. J. Kaja, SGH, Warszawa 2014.

Dodatkowa:

A. Benassy-Quere, et al., Economic Policy, Theory and Practise, Oxford University Press, 2010.

N. Acocella, G. Di Bartolomeo, A. Hughes Hallett, Macroeconomic paradigms and economic policy : from the Great Depression to the

Great Recession, Cambridge University Press, 2016.

Polityka ekonomiczna: fakty, tendencje, dylematy, red. R. Horodeński, WSE, Białystok 2004.

Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2004.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3PSG_W01 - Student zna i rozumie strukturę i zasady funkcjonowania instytucji zaangażowanych w kształtowanie polityki gospodarczej. (KP6_WG2)

3PSG _W02 - Student zna i rozumie relacje między podmiotami sfery realnej i sfery regulacji w skali krajowej i międzynarodowej. (KP6_WG3)

3PSG_W05 – Student zna i rozumie poglądy różnych szkół ekonomicznych na temat polityki gospodarczej w gospodarce rynkowej według (KP6_WG8)

UMIEJĘTNOŚCI

3PSG _U01 - Student potrafi analizować, oceniać i przewidywać konsekwencje procesów i zjawisk z zakresu polityki gospodarczej z uwzględnieniem wieloaspektowej natury tych procesów oraz rozwiązywać złożone problemy w tym obszarze. (KP6_UW3)

3PSG _U02 - Student potrafi analizować przebieg konkretnych procesów i oceniać trendy w zakresie polityki gospodarczej. (KP6_UW4)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3PSG_K01 Student jest gotów do oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie. (KP6_KK1)

3PSG_K02 Student jest gotów do wykorzystania wiedzy specjalistycznej ekspertów poprzez korzystanie z raportów i sprawozdań instytucji publicznych (KP6_KK2).

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

0-50% punktów - 2,0

51-60% punktów - 3,0

61-70% punktów - 3,5

71-80% punktów - 4,0

81-90% punktów - 4,5

91-100% punktów - 5,0

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Piątkowski
Prowadzący grup: Paweł Piątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Piątkowski
Prowadzący grup: Paweł Piątkowski, Joanna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Piątkowski
Prowadzący grup: Paweł Piątkowski, Joanna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2025/26" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-10-01 - 2026-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)