Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna i gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-3PSG
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna i gospodarcza
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 3 rok Niestacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wyjaśnienie pojęć z zakresu polityki gospodarczej, jak też omówienie zasad poszczególnych rodzajów polityk gospodarczych oraz sposobów ich realizacji w praktyce. Przedstawione zostaną cele i uwarunkowania realizacyjne polityki społecznej igospodarczej, środki i sposoby ich osiągania, jak też międzynarodowy i globalny kontekst prowadzonej w Polsce polityki gospodarczej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3 - przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: Rok III, Semestr V

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): mikroekonomia, makroekonomia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18 godzin wykładu, 18 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład (opisowy i konwersatoryjny) z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, studia przypadków, dyskusja

ćwiczenia - praca indywidualna, praca w grupach (quiz, debata), dyskusja, studia przypadków

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 18

Przygotowanie do wykładu 21

Przygotowanie do egzaminu końcowego: 45

Udział w ćwiczeniach: 18

Przygotowanie do ćwiczeń: 38

Udział w konsultacjach: 8

Egzamin: 2

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 41 godz. ECTS 1,6

- o charakterze praktycznym: 8 godz. ECTS 0,3

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Kaja, Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.

2. Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, PWN, Warszawa 2012.

3. Współczesna polityka gospodarcza, red. A. Kosztowniak, M. Sobol, CeDeWu.pl, Warszawa 2016.

Literatura dodatkowa:

1. N. Acocella, G. Di Bartolomeo, A. Hughes Hallett, Macroeconomic paradigms and economic policy : from the Great Depression to the

Great Recession, Cambridge University Press, 2016.

2. A. Benassy-Quere, et al., Economic Policy, Theory and Practise, Oxford University Press, 2010.

3. Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2004.

4. Polityka ekonomiczna: fakty, tendencje, dylematy, red. R. Horodeński, WSE, Białystok 2004.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3PSG_W01 - Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu strukturę i zasady funkcjonowania instytucji zaangażowanych w kształtowanie polityki gospodarczej, zarówno na poziomie mikro- i makroekonomicznym. (KP6_WG2)

3PSG _W02 - Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu relacje między podmiotami sfery realnej i sfery regulacji w skali krajowej i międzynarodowej (KP6_WG3)

3PSG_W03 – Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu poglądy różnych szkół ekonomicznych na temat polityki gospodarczej w gospodarce rynkowej według (KP6_WG8)

UMIEJĘTNOŚCI

3PSG _U01 - Student potrafi samodzielnie wykorzystywać posiadaną wiedzę do analizy, oceny i przewidywania konsekwencji procesów i zjawisk z zakresu polityki gospodarczej i społecznej z uwzględnieniem wieloaspektowej natury tych procesów oraz rozwiązywać złożone problemy w tym obszarze. (KP6_UW3)

3PSG _U02 - Student potrafi samodzielnie dobierać odpowiednie metody i narzędzia do analizy i programowania konkretnych procesów i oceniać trendy w zakresie polityki gospodarczej. (KP6_UW4)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3PSG_K01 Student jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności z zakresy procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie. (KP6_KK1)

3PSG_K02 Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy zakresu Polityki Społecznej i Gospodarczej w rozwiązywaniu problemów poznawczych, w tym zasięgania opinii ekspertów poprzez korzystanie z ekspertyz i raportów o zasięgu krajowym i zagranicznym, (KP6_KK2).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji. to: Wykład - Egzamin pisemny. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągniecie efektów uczenia się założonych do realizacji w ramach ćwiczeń.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to:: praca indywidualna, praca w grupach (quiz, debata), dyskusja, studia przypadków, analiza i interpretacja danych statystycznych.

Skala ocen:

0-50% punktów - ocena 2,0

51-60% punktów - ocena 3,0

61-70% punktów - ocena 3,5

71-80% punktów - ocena 4,0

81-90% punktów - ocena 4,5

91-100% punktów - ocena 5,0

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Piątkowski
Prowadzący grup: Paweł Piątkowski, Joanna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Piątkowski
Prowadzący grup: Paweł Piątkowski, Joanna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2025/26" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-10-01 - 2026-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)