Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość zarządcza 330-EN1-3XRAZ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. G. Lew, E. W. Maruszewska, P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza: od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa 2021.

2. E. Nowak, Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2024.

3. K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak, Rachunkowość zarządcza: metody i zastosowania, PWE, Warszawa 2014.

4. J. Rutkowska, Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza : zadania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2022.

Uzupełniająca:

1. M. Trocka, Z Głodek, Koszty w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa, Akademia in. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2020

2. G. Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2017

3. A. Kamela-Sowińska, M. Macuda (red.), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2017

4. M. Dylewski, B. Filipiak, P. Szczypa, Budżetowanie w przedsiębiorstwie: aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze, CeDeWu, warszawa 2018

5. A. Jaruga, P. Kabalski, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014

6. P. Weetman, Financial and management accounting, Harlow 2016.

7. T. Wnuk-Pel, Management accounting innovation: the Case of ABC in Poland, Łódź University Press, Jagiellonian University Press, Łódź, Kraków 2014.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się wraz ze sposobem ich weryfikacji:

UMIEJĘTNOŚCI:

3XRAZ_U01:

- kolokwium

- rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych

- aktywność

3XRAZ_U02:

- kolokwium

- rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych

- aktywność

3XRAZ_U03:

- kolokwium

- rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych

- aktywność

3XRAZ_U04:

- kolokwium

- rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych

- aktywność

KOMPETENCJE:

3XRAZ_K01:

- aktywność

3XRAZ_K02:

- aktywność

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji, to:

- kolokwium - 65% możliwych do zdobycia punktów

- rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych – 20% możliwych do zdobycia punktów

- aktywność – 15% możliwych do zdobycia punktów

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 55% łącznej liczby punktów uzyskanych w przedstawionych powyżej form.

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

Wykorzystanie wybranych kryteriów klasyfikacji kosztów na potrzeby wyceny zapasów i pomiaru zysku oraz do celów decyzyjnych i kontrolnych.

Zastosowanie rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych.

Rodzaje i metody kalkulacji kosztów. Procedury rozliczania kosztów.

Wykorzystanie progu rentowności w zarządzaniu bieżącym.

Podejmowanie decyzji krótkookresowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Zastosowanie nowoczesnych systemów rachunku kosztów.

Wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.

Metody dydaktyczne:

Samodzielne i zespołowe rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych; angażowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach i pracy w grupach; wykorzystanie metody przypadków.

4 godz. ćwiczeń zostanie przeprowadzonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy EduPortal w formie asynchronicznej (tj. e-learningu).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 9:50 - 11:35, sala 304
Teresa Mikulska 25/ szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 11:40 - 13:25, sala 304
Teresa Mikulska 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)