Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rachunkowość zarządcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN1-3XRAZ
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość zarządcza
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 1 stopień 3 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wiedzy z zakresu rachunkowości zarządczej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z klasyfikacją kosztów z punktu widzenia różnych odbiorców informacji finansowo – księgowej; tradycyjnymi i nowoczesnymi systemami rachunku kosztów służącymi zarówno do przeprowadzania kalkulacji jednostkowych kosztów wytworzenia wyrobu gotowego, jak i do zarządzania jednostką, a także dotyczących zasad konstruowania budżetów operacyjnych. Ponadto ukształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziami rachunkowości zarządczej w celu oceny efektywności przedsięwzięć, podejmowania decyzji dotyczących rozmiarów, struktury oraz kierunków produkcji i sprzedaży.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu Grupa 5.1 Przedmioty specjalizacyjne - rachunkowość i finanse

Dziedzina i dyscyplina nauki Dziedzina: nauki społeczne, Dyscyplina: Ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr III rok/semestr 6

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykład: 18, ćwiczenia: 18

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. konwersacja)

Ćwiczenia: samodzielne i zespołowe rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych; angażowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach i pracy w grupach; wykorzystanie metody przypadków.

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta

udział w zajęciach (wykłady, ćwiczenia) 36 godz.

przygotowanie do ćwiczeń 25 godz.

studiowanie literatury 23 godz.

konsultacje 6 godz.

przygotowanie do kolokwium, 30 godz.

przygotowanie do zaliczenia 30 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela Liczba godzin 40 Punkty ECTS 1,6

-o charakterze praktycznym- Liczba godzin 28 Punkty ECTS 1,12

Literatura:

Podstawowa:

1. G. Lew, E. W. Maruszewska, P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza: od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa 2021.

2. E. Nowak, Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2024.

3. K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak, Rachunkowość zarządcza: metody i zastosowania, PWE, Warszawa 2014.

4. J. Rutkowska, Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza : zadania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2022.

Uzupełniająca:

1. M. Trocka, Z Głodek, Koszty w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa, Akademia in. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2020

2. G. Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, Difin, Warszawa 2017

3. A. Kamela-Sowińska, M. Macuda (red.), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2017

4. M. Dylewski, B. Filipiak, P. Szczypa, Budżetowanie w przedsiębiorstwie: aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze, CeDeWu, warszawa 2018

5. A. Jaruga, P. Kabalski, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014

6. P. Weetman, Financial and management accounting, Harlow 2016.

7. T. Wnuk-Pel, Management accounting innovation: the Case of ABC in Poland, Łódź University Press, Jagiellonian University Press, Łódź, Kraków 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3XRAZ_W01 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu kluczowe pojęcia oraz kategorie sformułowane na gruncie rachunkowości zarządczej KP6_WG1

3XRAZ_W02 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody i narzędzia gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych dotyczących kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. KP6_WG5

3XRAZ_W03 Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania tradycyjnych i nowoczesnych systemów rachunku kosztów, normy i reguły je organizujące oraz sposoby działania KP6_WG6

UMIEJĘTNOŚCI

3XRAZ_U01 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z rachunkowości zarządczej, analizować i interpretować przyczyny i przebieg procesów zachodzących w przedsiębiorstwie w zakresie kosztów, przeprowadzać kalkulację i ocenę efektywności podejmowanych przedsięwzięć KP6_UW1

3XRAZ_U02 Potrafi właściwie wybierać źródła informacji zarządczych i na ich podstawie prognozować określone procesy zachodzące w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu budżetów operacyjnych KP6_UW2

3XRAZ_U03 Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie, uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej KP6_UU1

3XRAZ_U04 Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do podejmowania decyzji dotyczących zarówno rozmiarów, struktury i kierunków produkcji oraz zastosowania odpowiednich systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwie KP6_UU2

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3XRAZ_K01 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie rachunkowości zarządczej ze względu na konieczność dostosowania się przedsiębiorstw do zmian rynkowych KP6_KK1

3XRAZ_K02 Jest gotów do rozwiązywania konkretnych problemów poznawczych i praktycznych z zakresu rachunkowości zarządczej w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej wiedzy w tym obszarze oraz zgromadzonych informacji KP6_KK3

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Wykład: zaliczenie pisemne (test – 100%)

Ćwiczenia: kolokwium (70%); rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych (20%), aktywność (10%)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Mikulska
Prowadzący grup: Magdalena Kuźma, Teresa Mikulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Mikulska
Prowadzący grup: Teresa Mikulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2025/26" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-10-01 - 2026-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)