Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika transportu 330-EN2-2EKT
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Koźlak A.: Ekonomika transportu. Wyd. UG, Gdańsk 2007

2. Mendyk E., Ekonomika transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009

3. Mindur L. (red.), Technologie transportowe XXI w., Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa – Radom 2014

4. Rydzkowski W., Wojewodzka –Krol K. (red), Transport, PWN, Warszawa 2009

5. Szymonik A., Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka, Difin, Warszawa 2013

6. Fajczak-Kowalska A., Transport w gospodarce, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2018.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Mindur L., Technologia transportu, WKIŁ, Warszawa 2001

2. Załoga E., Problemy transportu i logistyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010

3. Rucińska D., Problemy funkcjonowania europejskiego transportu i rynku transportowego w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu

Gdańskiego, Gdańsk 2012

4. Tomanek R.: Funkcjonowanie transportu. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004

5. Popiołek I., Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu, WSG, Bydgoszcz 2013

6. Plathe J., Ekonomika Transportu - Teoria dla praktyki, WSB, Wrocław 2018

LITERATURA ANGLOJĘZYCZNA:

1. Coyle J. J., et.al., Transportation: A Global Supply Chain Perspective 8th Edition, South-Western College Pub; 2015

2. Prentice B.E, Prokop D., Concepts of Transportation Economics, World Scientific Publishing Co 2015

3. Marwan Al-Azzawi, Freight and Logistics Transport Modelling and Planning, LAP Lambert Academic Publishing, 2012

4. Sarder M.D., Logistics Transportation Systems, Lulu Publishing, 2013

5. Mangan J., Lalwani C., Calatayud A., Global Logistics and Supply Chain Management Wiley Publishing, 2020

Efekty uczenia się:

2EKT_W01: studia przypadku, analiza literatury, kolokwium, wejściówki

2EKT_W02: prezentacje multimedialne, prace kontrolne, kolokwium, wejściówki

2EKT_W03: studia przypadku, prace kontrolne, kolokwium, wejściówki

2EKT_U01: prezentacje multimedialne, studia przypadku, prace kontrolne

2EKT_K01: dyskusja, aktywność na zajęciach

2EKT_K02: dyskusja, aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów uczenia się.

1. forma zaliczenia: ustna i pisemna - łączna liczba punktów uzyskanych z: kolokwium, wejściówek, aktywności na zajęciach (dyskusje, prezentacje)

2. Procent realizacji efektów kształcenia dla uzyskania oceny:

bardzo dobrej - 100% - 91%,

dobrej plus - 90% - 81%,

dobrej - 80% - 71%,

dostatecznej plus - 70% - 61%,

dostatecznej - 60% - 51%,

niedostatecznej - 50% i mniej

3. warunkiem zaliczenia jest uzyskanie wyższej lub równiej 51% liczby łącznej punktów z przedmiotu oraz uczestniczenie w minimum 7 z 8 spotkań.

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (2 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

Treści kształcenia:

I. Zajęcia organizacyjne. Transport w naukach ekonomicznych - wprowadzenie do przedmiotu.

II. Transport jako działalność gospodarcza. Podstawowe pojęcia i klasyfikacja transportu.

III. Charakterystyka transportu. Infrastruktura transportu. Transport w UE i polityka transportowa UE.

IV. Rola transportu w gospodarce światowej i narodowej.

V. Popyt na usługi transportowe. Istota, źródła oraz cechy potrzeb i usług transportowych. Systematyzacja i metody badawcze potrzeb

transportowych. Wahania popytu, jego elastyczność i czynniki go kształtujące.

VI. Podaż usług transportowych i jego determinanty. Cechy działalności transportowej. Proces transportowy i jego elementy. Technologie

procesów przewozowych. Gospodarowanie w gałęziach transportu.

VII. Charakterystyka przedsiębiorstwa transportowego. Charakterystyka eksploatacyjna przedsiębiorstwa transportowego.

VIII. Mierniki pracy transportu – różne gałęzie.

IX. Rynki transportowe i konkurencja w transporcie. Istota rynku transportowego, jego podział, podmioty oraz struktury organizacyjne.

Dystrybucja usług transportowych. Strategie konkurencyjne i marketing działalności transportowej.

X. Koszty w transporcie. Pojęcie rachunku kosztów, klasyfikacja kosztów działalności transportowej. Szacowanie kosztów eksploatacji

środka transportu. Koszty transportu a środowisko naturalne.

XI. Ceny usług transportowych. Taryfa transportowa i rodzaje cen w transporcie. Ewolucje systemów cenowych. Szacowanie kosztu

przejazdu w komunikacji miejskiej.

XII. Rachunek ekonomiczny w transporcie. Istota, specyfika i rodzaje rachunku ekonomicznego w transporcie i przedsiębiorstwie

transportowym.

XIII. Specyfika transportu: samochodowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i śródlądowego.

XIV. Ćwiczenie podsumowujące. Wystawienie ocen.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- Ćwiczenia: studia przypadku, analiza literatury, dyskusja, prezentacje multimedialne, prace kontrolne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 15:20 - 17:05, sala 304
Kamil Waligóra 19/ szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 17:10 - 18:55, sala 304
Kamil Waligóra 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)