Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomika transportu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-EN2-2EKT
Kod Erasmus / ISCED: 14.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomika transportu
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 2 stopień 2 rok Niestacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć z Ekonomiki Transportu jest uzupełnienie wiedzy studentów ekonomii o zagadnienia związane z szeroko rozumianym transportem i jego efektywnością. Podczas zajęć studenci dzielą się, pozyskaną w dotychczasowym toku studiów, wiedzą z przedmiotów kierunkowych, jak również ugruntowują wiedzę mikro i makroekonomiczną.

Ponadto ugruntowują teoretyczną wiedzę specjalistyczną dotyczącą pojęć, analizy statystycznej w transporcie oraz pomiaru jego sprawności i efektywności ekonomicznej.

Celem przedmiotu pn. ekonomika transportu jest zapoznanie studentów z zagadnienia kluczowymi dla sprawnego funkcjonowania branży TSL. W trakcie zajęć studenci wykorzystują wiedzę nabytą w toku studiów, rozszerzając ją o zagadnienia dotyczące transportu, spedycji i logistyki.

W trakcie kolejnych spotkań analizują funkcjonowanie transportu w różnej skali. Przegląd sektorowy pozwala na zrozumienie niejednorodności rozwiązań w zakresie szacowania ekonomicznej opłacalności transportu. Studenci modelują usługę transportową ucząc się łączenia elementów matematycznych, wiedzy teoretycznej, z elementami psychologii. W ten sposób pogłębiają umiejętności związane z poznawaniem i rozwiązywaniem problemów, maksymalizując korzyści dla wszystkich uczestników relacji.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć zostaną poruszone tematy związane z ekonomiką transportu.

Celem przedmiotu pn. ekonomika transportu jest zapoznanie studentów z zagadnienia kluczowymi dla sprawnego funkcjonowania branży TSL oraz pogłębienie wiedzy z tego zakresu.

Zadaniem studenta będzie umiejscowienie transportu w nauce i gospodarce (teoretyczne i praktyczne). Cykl zajęć pozwoli na zrozumienie roli jaką pełni transport w gospodarce XXI w. W toku kolejnych spotkań studenci będą pracować nad organizacją i pomiarem transportu, omówią popyt i podaż w poszczególnych gałęziach transportu, a także zajmą się kosztami, w tym środowiskowymi transportu. Ważnym zagadnieniem będzie również cena usługi transportowej i zapewnianie efektywności przedsiębiorstwu transportowemu.

Podczas spotkań studenci realizują ćwiczenia opierające się na problemach praktycznych. Elementem podsumowującym cykl jest case study łączące znaczną część aspektów problematyki ekonomiki transportu i obrona stanowiska przed forum grupy.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot kierunkowy Moduł_2

Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina nauki: ekonomia i finanse

Stopień/rok/semestr: 2/2/3

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- Ćwiczenia: studia przypadku, analiza literatury, dyskusja, prezentacje multimedialne, prace kontrolne

Formy zaliczenia przedmiotu:

- Ćwiczenia – kolokwium, wejściówki, aktywność na zajęciach (dyskusje, prezentacje, itd.)

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w ćwiczeniach – 18 godz.

- Przygotowanie do zaliczenia – 30 godz.

- Konsultacje - 5 godz.

- Przygotowanie do ćwiczeń – 22 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 23 godz. ECTS 0,92

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Koźlak A.: Ekonomika transportu. Wyd. UG, Gdańsk 2007

2. Mendyk E., Ekonomika transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009

3. Mindur L. (red.), Technologie transportowe XXI w., Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa – Radom 2014

4. Rydzkowski W., Wojewodzka –Krol K. (red), Transport, PWN, Warszawa 2009

5. Szymonik A., Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka, Difin, Warszawa 2013

6. Fajczak-Kowalska A., Transport w gospodarce, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2018.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Mindur L., Technologia transportu, WKIŁ, Warszawa 2001

2. Załoga E., Problemy transportu i logistyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010

3. Rucińska D., Problemy funkcjonowania europejskiego transportu i rynku transportowego w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu

Gdańskiego, Gdańsk 2012

4. Tomanek R.: Funkcjonowanie transportu. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004

5. Popiołek I., Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu, WSG, Bydgoszcz 2013

6. Plathe J., Ekonomika Transportu - Teoria dla praktyki, WSB, Wrocław 2018

LITERATURA ANGLOJĘZYCZNA:

1. Coyle J. J., et.al., Transportation: A Global Supply Chain Perspective 8th Edition, South-Western College Pub; 2015

2. Prentice B.E, Prokop D., Concepts of Transportation Economics, World Scientific Publishing Co 2015

3. Marwan Al-Azzawi, Freight and Logistics Transport Modelling and Planning, LAP Lambert Academic Publishing, 2012

4. Sarder M.D., Logistics Transportation Systems, Lulu Publishing, 2013

5. Mangan J., Lalwani C., Calatayud A., Global Logistics and Supply Chain Management Wiley Publishing, 2020

Efekty uczenia się:

2EKT_W01 - Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu rozumie kluczowe zagadnienia, teorie z zakresu ekonomiki transportu KP7_WG1

2EKT_W02 - Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu, istotę relacji gospodarczych oraz rządzących nimi prawidłowości z zakresu ekonomiki transportu KP7_WG3

2EKT_W03 - Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu, specyfikę działania podmiotów gospodarczych, instytucji i struktur oraz wybrane kategorie więzi między podmiotami z branży TSL KP7_WG8

2EKT_U01 - Student potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do analizy przyczyn i przebiegu procesów, zjawisk, trendów zachodzących w transporcie oraz formułowania i rozwiązywania złożonych problemów w oparciu o właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących KP7_UW2

2EKT_K01 - Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy przez pryzmat dynamiki procesów na rynku transportowym zachodzących na świecie KP7_KK1

2EKT_K02 - Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w prawidłowości identyfikacji i rozstrzyganiu dylematów związanych z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym i wykonywaniu zawodu związanego z branżą TSL KP7_KK4

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia:

Ćwiczenia:

1. forma zaliczenia: ustna i pisemna - łączna liczba punktów uzyskanych z: kolokwium, wejściówek, aktywności na zajęciach (dyskusje, prezentacje)

2. Procent realizacji efektów kształcenia dla uzyskania oceny:

bardzo dobrej - 100% - 91%,

dobrej plus - 90% - 81%,

dobrej - 80% - 71%,

dostatecznej plus - 70% - 61%,

dostatecznej - 60% - 51%,

niedostatecznej - 50% i mniej

3. warunkiem zaliczenia jest uzyskanie wyższej lub równiej 51% liczby łącznej punktów z przedmiotu oraz uczestniczenie w zajęciach.

Sposób zaliczenia:

system punktowy zaliczenia:

1. aktywność na zajęciach, w tym:

testy sprawdzające wiedzę z zajęć/przygotowanie na zajęcia (opcja),

aktywność indywidualna i zespołowa,

przygotowanie wystąpień i zadań/przedstawianie wyników pracy

2. projekt: przygotowanie i prezentacja

3. kolokwium

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Waligóra
Prowadzący grup: Kamil Waligóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Skrócony opis:

W trakcie zajęć zostaną poruszone tematy związane z ekonomiką transportu.

Zadaniem studenta będzie umiejscowienie transportu w nauce i gospodarce (teoretyczne i praktyczne). Cykl zajęć pozwoli na zrozumienie

roli jaką pełni transport w gospodarce XXI w. W toku kolejnych spotkań studenci będą pracować nad organizacją i pomiarem transportu,

omówią popyt i podaż w poszczególnych gałęziach transportu, a także zajmą się kosztami, w tym środowiskowymi transportu. Ważnym

zagadnieniem będzie również cena usługi transportowej i zapewnianie efektywności przedsiębiorstwu transportowemu.

Podczas spotkań studenci realizują ćwiczenia opierające się na problemach praktycznych. Elementem podsumowującym cykl jest case study łączące znaczną część aspektów problematyki ekonomiki transportu i obrona stanowiska przed forum grupy.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot kierunkowy Moduł_2

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina nauki: ekonomia i finanse

Stopień/rok/semestr: 2/2/3

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- Ćwiczenia: studia przypadku, analiza literatury, dyskusja, prezentacje multimedialne, prace kontrolne

1. Transport jako działalność gospodarcza. Podstawowe pojęcia i klasyfikacja transportu. Mierniki pracy transportu i jego funkcje w

gospodarce. Infrastruktura transportu. Transport w UE i polityka transportowa UE.

2. Popyt i usługi transportowe. Istota, źródła oraz cechy potrzeb i usług transportowych. Systematyzacja i metody badawcze potrzeb

transportowych. Wahania popytu, jego elastyczność i czynniki go kształtujące.

3. Podaż usług transportowych i jego determinanty. Cechy działalności

transportowej. Proces transportowy i jego elementy. Technologie procesów przewozowych. Gospodarowanie w gałęziach transportu.

Nowoczesne systemy transportowe. Spedycja i logistyka.

4. Charakterystyka przedsiębiorstwa transportowego. Charakterystyka

eksploatacyjna przedsiębiorstwa transportowego.

5. Rynki transportowe i konkurencja w transporcie. Istota rynku transportowego, jego podział, podmioty oraz struktury organizacyjne.

Dystrybucja usług transportowych. Strategie konkurencyjne i marketing działalności transportowej.

6. Koszty w transporcie. Pojęcie rachunku kosztów, klasyfikacja kosztów działalności transportowej.

7. Ceny usług transportowych. Taryfa transportowa i rodzaje cen w transporcie. Ewolucje systemów cenowych.

8. Rachunek ekonomiczny w transporcie. Istota, specyfika i rodzaje rachunku ekonomicznego w transporcie i przedsiębiorstwie

transportowym.

Formy zaliczenia przedmiotu:

- Ćwiczenia – kolokwium, wejściówki, aktywność na zajęciach (dyskusje, prezentacje, itd.) oraz na platformie on-line (e-learning)*

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w ćwiczeniach – 18 godz. (w podziale z e-learningiem)*

- Zaliczenie końcowe – 2 godz.

- Przygotowanie do zaliczenia – 30 godz.

- Przygotowanie do ćwiczeń (razem z pracą na platformie e-learningowej)* – 60 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 20 godz.

* o ile forma zdalna występuje w danym roku akademickim

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Koźlak A.: Ekonomika transportu. Wyd. UG, Gdańsk 2007

2. Mendyk E., Ekonomika transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009

3. Mindur L. (red.), Technologie transportowe XXI w., Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa – Radom 2014

4. Rydzkowski W., Wojewodzka –Krol K. (red), Transport, PWN, Warszawa 2009

5. Szymonik A., Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka, Difin, Warszawa 2013

6. Fajczak-Kowalska A., Transport w gospodarce, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2018.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Mindur L., Technologia transportu, WKIŁ, Warszawa 2001

2. Załoga E., Problemy transportu i logistyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010

3. Rucińska D., Problemy funkcjonowania europejskiego transportu i rynku transportowego w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu

Gdańskiego, Gdańsk 2012

4. Tomanek R.: Funkcjonowanie transportu. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004

5. Popiołek I., Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu, WSG, Bydgoszcz 2013

6. Plathe J., Ekonomika Transportu - Teoria dla praktyki, WSB, Wrocław 2018

LITERATURA ANGLOJĘZYCZNA:

1. Coyle J. J., et.al., Transportation: A Global Supply Chain Perspective 8th Edition, South-Western College Pub; 2015

2. Prentice B.E, Prokop D., Concepts of Transportation Economics, World Scientific Publishing Co 2015

3. Marwan Al-Azzawi, Freight and Logistics Transport Modelling and Planning, LAP Lambert Academic Publishing, 2012

4. Sarder M.D., Logistics Transportation Systems, Lulu Publishing, 2013

5. Mangan J., Lalwani C., Calatayud A., Global Logistics and Supply Chain Management Wiley Publishing, 2020

Uwagi:

W okresie od 7 stycznia do 6 lutego 2023 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy edUPortal w formie asynchronicznej (tj. e-learningu, jako zajęcia bez bezpośredniego udziału nauczycieli).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Waligóra
Prowadzący grup: Kamil Waligóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć z Ekonomiki Transportu jest uzupełnienie wiedzy studentów ekonomii o zagadnienia związane z szeroko rozumianym transportem i jego efektywnością. Podczas zajęć studenci dzielą się, pozyskaną w dotychczasowym toku studiów, wiedzą z przedmiotów kierunkowych, jak również ugruntowują wiedzę mikro i makroekonomiczną.

Ponadto ugruntowują teoretyczną wiedzę specjalistyczną dotyczącą pojęć, analizy statystycznej w transporcie oraz pomiaru jego sprawności i efektywności ekonomicznej.

Celem przedmiotu pn. ekonomika transportu jest zapoznanie studentów z zagadnienia kluczowymi dla sprawnego funkcjonowania branży TSL. W trakcie zajęć studenci wykorzystują wiedzę nabytą w toku studiów, rozszerzając ją o zagadnienia dotyczące transportu, spedycji i logistyki.

W trakcie kolejnych spotkań analizują funkcjonowanie transportu w różnej skali. Przegląd sektorowy pozwala na zrozumienie niejednorodności rozwiązań w zakresie szacowania ekonomicznej opłacalności transportu. Studenci modelują usługę transportową ucząc się łączenia elementów matematycznych, wiedzy teoretycznej, z elementami psychologii. W ten sposób pogłębiają umiejętności związane z poznawaniem i rozwiązywaniem problemów, maksymalizując korzyści dla wszystkich uczestników relacji.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot kierunkowy Moduł_2

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina nauki: ekonomia i finanse

Stopień/rok/semestr: 2/2/3

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- Ćwiczenia: studia przypadku, analiza literatury, dyskusja, prezentacje multimedialne, prace kontrolne

1. Transport jako działalność gospodarcza. Podstawowe pojęcia i klasyfikacja transportu. Mierniki pracy transportu i jego funkcje w

gospodarce. Infrastruktura transportu. Transport w UE i polityka transportowa UE.

2. Popyt i usługi transportowe. Istota, źródła oraz cechy potrzeb i usług transportowych. Systematyzacja i metody badawcze potrzeb

transportowych. Wahania popytu, jego elastyczność i czynniki go kształtujące.

3. Podaż usług transportowych i jego determinanty. Cechy działalności

transportowej. Proces transportowy i jego elementy. Technologie procesów przewozowych. Gospodarowanie w gałęziach transportu.

Nowoczesne systemy transportowe. Spedycja i logistyka.

4. Charakterystyka przedsiębiorstwa transportowego. Charakterystyka

eksploatacyjna przedsiębiorstwa transportowego.

5. Rynki transportowe i konkurencja w transporcie. Istota rynku transportowego, jego podział, podmioty oraz struktury organizacyjne.

Dystrybucja usług transportowych. Strategie konkurencyjne i marketing działalności transportowej.

6. Koszty w transporcie. Pojęcie rachunku kosztów, klasyfikacja kosztów działalności transportowej.

7. Ceny usług transportowych. Taryfa transportowa i rodzaje cen w transporcie. Ewolucje systemów cenowych.

8. Rachunek ekonomiczny w transporcie. Istota, specyfika i rodzaje rachunku ekonomicznego w transporcie i przedsiębiorstwie

transportowym.

Formy zaliczenia przedmiotu:

- Ćwiczenia – kolokwium, wejściówki, aktywność na zajęciach (dyskusje, prezentacje, itd.) oraz na platformie on-line (e-learning)*

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w ćwiczeniach – 18 godz. (w podziale z e-learningiem)*

- Zaliczenie końcowe – 2 godz.

- Przygotowanie do zaliczenia – 30 godz.

- Przygotowanie do ćwiczeń (razem z pracą na platformie e-learningowej)* – 60 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 20 godz.

* o ile forma zdalna występuje w danym roku akademickim

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Koźlak A.: Ekonomika transportu. Wyd. UG, Gdańsk 2007

2. Mendyk E., Ekonomika transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009

3. Mindur L. (red.), Technologie transportowe XXI w., Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa – Radom 2014

4. Rydzkowski W., Wojewodzka –Krol K. (red), Transport, PWN, Warszawa 2009

5. Szymonik A., Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka, Difin, Warszawa 2013

6. Fajczak-Kowalska A., Transport w gospodarce, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2018.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Mindur L., Technologia transportu, WKIŁ, Warszawa 2001

2. Załoga E., Problemy transportu i logistyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010

3. Rucińska D., Problemy funkcjonowania europejskiego transportu i rynku transportowego w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu

Gdańskiego, Gdańsk 2012

4. Tomanek R.: Funkcjonowanie transportu. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004

5. Popiołek I., Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu, WSG, Bydgoszcz 2013

6. Plathe J., Ekonomika Transportu - Teoria dla praktyki, WSB, Wrocław 2018

LITERATURA ANGLOJĘZYCZNA:

1. Coyle J. J., et.al., Transportation: A Global Supply Chain Perspective 8th Edition, South-Western College Pub; 2015

2. Prentice B.E, Prokop D., Concepts of Transportation Economics, World Scientific Publishing Co 2015

3. Marwan Al-Azzawi, Freight and Logistics Transport Modelling and Planning, LAP Lambert Academic Publishing, 2012

4. Sarder M.D., Logistics Transportation Systems, Lulu Publishing, 2013

5. Mangan J., Lalwani C., Calatayud A., Global Logistics and Supply Chain Management Wiley Publishing, 2020

Uwagi:

W okresie od 7 stycznia do 6 lutego 2023 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy edUPortal w formie asynchronicznej (tj. e-learningu, jako zajęcia bez bezpośredniego udziału nauczycieli).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)