Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo zamówień publicznych w działalności Lasów Państwowych 370-AN2-2PZL
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Nowak H., Winiarz M. (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wyd. II, dostępne na: https://ekomentarzpzp.uzp.gov.pl/

3. Jaworska M. (red.), Grześkowiak-Stojek D., Jarnicka J. i Matusiak A., Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa:

Wydawnictwo C.H. Beck. Legalis/el.

4. Granecki P., Granecka I., Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Legalis/el.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej - KP7_WK1 - sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz przygotowanie projektu

Umiejętności, absolwent potrafi:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego): formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: dobór oraz stosowanie właściwych metod wykładni prawa administracyjnego i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych - KP7_UW2 - sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz przygotowanie projektu

- formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego

i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej - KP7_UW4 - sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz przygotowanie projektu

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy - KP7_KO3 - sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz przygotowanie projektu

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem.

Zaliczenie jest dwuetapowe:

1) przygotowanie projektu - za tę część można uzyskać 8 pkt

2) test w formie zdalnej na platformie eduPortal - składający się z 10 pytań jednokrotnego wyboru - za tę część można uzyskać 10 pkt

Łącznie można uzyskać 18 pkt.

Skala ocen od 2 do 5.

17-18 ocena bardzo dobry

15-16 dobry plus

13-14 dobry

11-12 dostateczny plus

9-10 dostateczny

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do Prawa zamówień publicznych.

2. Zakres ustawy Prawo zamówień publicznych. Zasady udzielania zamówień publicznych.

3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy zamówień publicznych.

4. Wyłączenie stosowania Prawa zamówień publicznych na usługi z zakresu leśnictwa.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości poniżej progów unijnych w działalności Lasów Państwowych.

6. Tryby udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych w działalności Lasów Państwowych.

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w działalności Lasów Państwowych.

8. Tryby udzielania zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w działalności Lasów Państwowych.

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, praca indywidualna, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 10:20 - 11:50, sala 313
Ewa Lotko 11/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)