Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka matematyczna 330-ES2-1STM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hellwig Z., Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWE, Warszawa 1998.

2. Roszkowska E., Elementy rachunku prawdopodobieństwa dla ekonomistów, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003.

3. Sobczyk M., Statystyka matematyczna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Bratijczuk M., Chudziński A., Statystyka matematyczna, Wydawnictwo PŚ, Gliwice 2012.

2. Greń J., Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa 1984.

3. Luszniewicz A., Metody wnioskowania statystycznego, PWE Warszawa 2001.

4. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE, Wrocław 2006 rozdziały 4-11.

5. Ostasiewicz K., Mathematical statistics, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2014.

6. Rogowski J., Roszkowska E., Testy z wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2010.

Efekty uczenia się:

1STM_W01 Egzamin pisemny.

1STM_W02 Egzamin pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zdania egzaminu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń na ocenę co najmniej 3,0. Egzamin ma formę pisemną i składa się z pytań testowych. Podstawą zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów.

Kryteria na poszczególne oceny:

co najmniej 91% - ocena 5,0

co najmniej 81% - ocena 4,5

co najmniej 71% - ocena 4,0

co najmniej 61% - ocena 3,5

co najmniej 51% - ocena 3,0

poniżej 51% - ocena 2,0

Zakres tematów:

1. Przestrzeń probabilistyczna, pojęcie i własności prawdopodobieństwa.

2. Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych skokowych i ciągłych.

3. Dwuwymiarowe zmienne losowe skokowe i ciągłe.

4. Wybrane parametry rozkładów prawdopodobieństwa (np. wartość oczekiwana, wariancja, odchylenie standardowe, momenty zwykłe i centralne, nierówność Czebyszewa).

5. Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa skokowe oraz ciągłe.

6. Twierdzenie graniczne Lindberga-Levy’ego oraz Prawo Wielkich Liczb Czebyszewa i Bernoulliego.

7. Przykłady wybranych rozkładów statystyk z próby.

8. Estymacja punktowa i przedziałowa. Przedziały ufności, określanie minimalnej liczebności próby.

9. Weryfikacja hipotez statystycznych (parametrycznych i nieparametrycznych).

Metody dydaktyczne:

Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point oraz tablicy) i metody praktyczne (arkusz Excel) oraz aktywizujące (dyskusja) .

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 301
Jacek Marcinkiewicz 107/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)