Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 330-ES2-1STM
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka matematyczna
Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów
Grupy: Ekonomia 2 stopień 1 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Skrócony opis:

Wykształcenie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania i przeprowadzania badania statystycznego zgodnie ze standardami wnioskowania statystycznego. Po zakończeniu przedmiotu studenci powinni posiąść pogłębioną wiedzę dotyczącą metod statystyki matematycznej oraz umiejętności stosowania tych metod w praktyce. Elementy rachunku prawdopodobieństwa: zmienne dyskretne i ciągłe, rozkłady prawdopodobieństwa, rozkłady łączne, brzegowe i warunkowe. Prosta próba losowa, elementy teorii estymacji punktowej i przedziałowej oraz weryfikacji hipotez.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: Grupa Zajęć_ 1 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, ekonomia i finanse.

Rok studiów/semestr: I rok, I semestr.

Wymagania wstępne: wiadomości z zakresu matematyki i statystyki opisowej na poziomie absolwenta studiów 1 stopnia.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. wykładów, 30 godz. ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, wybrane przykłady analizowane z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel, praca w grupach, praca samodzielna).

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Wykłady: 15 godz.

Ćwiczenia: 30 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń: 29 godz.

Przygotowanie do kolokwium i egzaminu 15 godz.

Udział w konsultacjach: 9 godz.

Egzamin: 2 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta: 100 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: Liczba godzin: 56. Punkty ECTS: 2,24

- o charakterze praktycznym: Liczba godzin: 30

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hellwig Z., Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWE, Warszawa 1998.

2. Roszkowska E., Elementy rachunku prawdopodobieństwa dla ekonomistów, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003.

3. Sobczyk M., Statystyka matematyczna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Bratijczuk M., Chudziński A., Statystyka matematyczna, Wydawnictwo PŚ, Gliwice 2012.

2. Greń J., Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa 1984.

3. Luszniewicz A., Metody wnioskowania statystycznego, PWE Warszawa 2001.

4. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE, Wrocław 2006 rozdziały 4-11.

5. Ostasiewicz K., Mathematical statistics, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2014.

6. Rogowski J., Roszkowska E., Testy z wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2010.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1STM_W01 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane: pojęcie, własności, parametry, rozkłady zmiennej losowej KP7_WG5;

1STM_W02 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia na temat rozkładów statystyk z próby, teorii estymacji, minimalnej liczebności próby oraz weryfikacji hipotez statystycznych KP7_WG5;

UMIEJĘTNOŚCI

1STM_U01 Potrafi projektować i przeprowadzać badanie statystyczne zgodnie ze standardami wnioskowania statystycznego KP7_UW4;

1STM_U02 Potrafi interpretować wyniki oraz wnioskować o populacji na podstawie wyników z próby losowej KP7_UW4;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1STM_K01 Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w oparciu o wybrane metody statystyczne KP7_KK3.

1STM_K02 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i odbieranych treści w celu samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności z zakresu statystyki matematycznej KP7_KK5.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny w formie pisemnej. Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie kolokwiów oraz aktywności na zajęciach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godzin dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu. Zaliczenie nieobecności odbywa się na konsultacjach.

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Marcinkiewicz
Prowadzący grup: Jacek Marcinkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)