Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika zdrowia 380-OS1-3XJJC
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Woynarowska B., Edukacja zdrowotna: podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

Zakładane efekty uczenia się:

KA6_WG2

Osoba studiująca ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi;

KA6_WG5

Osoba studiująca ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

KA6_UW2

Osoba studiująca potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

KA6_UW4

Osoba studiująca potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii

KA6_KO1

Osoba studiująca ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń wymaga obecności i aktywnego uczestnictwa we wszystkich realizowanych zadaniach (pracach zespołowych, projektach) ocenianych w sposób ciągły oraz przygotowania i przedstawienia pracy zaliczeniowej.

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie oceny ciągłej i oceny z pracy zaliczeniowej.

Dozwolona jest jedna nieobecność, która nie podlega zaliczeniu, o ile nie miała miejsca w czasie obowiązkowego zaliczenia zadania dydaktycznego.

Do zaliczenia nie może być dopuszczony Studentka/Student, który ma 50% nieobecności.

Zakres tematów:

1. Zdrowie - pojęcie zdrowia, czynniki warunkujące zdrowie; Pedagogika zdrowotna i edukacja zdrowotna - problematyka, koncepcje, cele, etyka, dostosowanie edukacji zdrowotnej do miejsca.

2. środowisko (rodzinne, rówieśnicze, lokalne) jednostki a zdrowie; rola placówek pozaszkolnych w edukacji zdrowotnej; środki masowego przekazu w procesie wychowania zdrowotnego.

3. Wybrane programy edukacji zdrowotnej.

Metody dydaktyczne:

metody aktywizujące, problemowe; metoda projektów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala A204/2 (cwi)
co drugi piątek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala A204/2 (cwi)
Anna Chmiel 24/ szczegóły
2 co drugi piątek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala A204/2 (cwi)
co drugi piątek (parzyste), 16:45 - 18:15, sala A204/2 (cwi)
Anna Chmiel 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)