Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-3XJJC
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pedagogika zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. POW stac. sem. letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Rozumienie współczesnej koncepcji zdrowia i jej zastosowania w edukacji zdrowotnej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy z zakresu problemów zdrowotnych współczesnego społeczeństwa, umiejętności tworzenia programów i strategii profilaktycznych dla rożnych grup ludności. Założeniem przedmiotu jest przygotowywanie studentów do rozpoznawania źródeł czynników zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, do realizacji programów w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• B. Woynarowska,(2017) Edukacja zdrowotna: podręcznik akademicki.

• Projektowanie uniwersalne w przestrzeni uniwersyteckiej – idee, możliwości, dobre praktyki (2022) red. M.M Perkowskiej, T. Bajkowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

• MINCZAKIEWICZ, E. M. (2006). Zdrowie jako wartość i jego miejsce w kształceniu przyszłych pedagogów specjalnych w ich autorefleksji. AKTUALNE TRENDY W WYCHOWANIU ZDROWOTNYM, 47.

• Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, red. B. Zawadzkiej, T. Łączka, Kielce 2017.

• Edukacja zdrowotna - przedszkole – szkoła, red. B. Wolny, J. Liba, E. Juśko, Lublin 2016.

• M. Demel, Pedagogika zdrowia, Warszawa 1980.

• E. Syrek, K. Borzucka-Sitkiewicz, Edukacja zdrowotna, Warszawa 2009.

• Prawo dziecka do zdrowia, red. J. Bińczyckiej, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca:

• Woynarowska, B., & Nauk, K. Z. P. P. A. PROFESJONALIZACJA PROMOCJI ZDROWIA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ. DZIAŁANIA W EUROPIE, SKALI GLOBALNEJ IW POLSCE.

https://keizp.pan.pl/files/Profesjonalizacja_promocji_zdrowia.pdf

• http://www.edukacjazdrowotna.pl/

http://hej.sagepub.com/

Efekty uczenia się:

Zakładane efekty uczenia się:

KA6_WG2

Osoba studiująca ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej

przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi

dyscyplinami naukowymi;

KA6_WG5

Osoba studiująca ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia

zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz

społecznym

KA6_UW2

Osoba studiująca potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i

interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych,

opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów

ludzkich zachowań

KA6_UW4

Osoba studiująca potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i

obcym) i nowoczesnych technologii

KA6_KO1

Osoba studiująca ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do

podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje

trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i

zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym, podczas którego Osoba studiująca zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi na cztery pytani (zaliczenie po uzyskaniu 50% poprawnych odpowiedzi). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest otrzymanie pozytywnej oceny z ćwiczeń (obecność, praca w grupach, aktywność).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Perkowska
Prowadzący grup: Marta Perkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Perkowska
Prowadzący grup: Anna Chmiel, Marta Perkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)