Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Andragogika 380-DS5-5XAND
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Czerniawska O., Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii, Łódź 2000

2. Czykier K., Biograficzność i jej znaczenie w andragogice. (w:) Wiatrowski Z. (red.), Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej, Włocławek 2006

3. Czykier K., Projektowanie uniwersalne w edukacji ludzi dorosłych, (w:) M. M. Perkowska, T. Bajkowski (red.), Projektowanie uniwersalne w przestrzeni uniwersyteckiej – idee, możliwości, dobre praktyki, Białystok 2022

4. Demetrio D.: Edukacja dorosłych, (w:) Pedagogika, t.3 Gdańsk 2006 s.113-128.

5. Dubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Biografie i uczenie się, Łódź 2015

6. Halicki J., Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej, Białystok 2000

7. Halicki J., Edukacja w starości jako działanie poprawiające jakość życia seniorów. Chowanna T.2:2009, s.203-213.

8. Halicki J., Obrazy starości rysowane przeżyciami seniorów. Białystok 2012

9. Halicki J.: Edukacja osób starszych w Polsce – jej wymiar teoretyczny i praktyczny. Edukacja Dorosłych 2013 nr 2 s.9-18

10. Kargul J., Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Wrocław 2005

11. Kruszewski K., Wizerunek ucznia we współczesnych koncepcjach dydaktycznych, (w:) T. Wujek (red.), Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych 1992, s.228-259.

12. Malewski M.: Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice. Wrocław 2010.

13. Pachociński R., Andragogika w wymiarze międzynarodowym. Warszawa 1998 s. 35-48

14. Rudnik A., Czykier K., Człowiek stary jako podmiot oddziaływań edukacyjnych (?), (w:) Przegląd Pedagogiczny nr 2 rok 2015, s.58-68

15. Skrzypczak J., Przyszczypkowski K., Jankowski D. (red.). Podstawy edukacji dorosłych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2007

16. Synak B., Polska starość. Gdańsk 2002

17. Turos L., Andragogika ogólna. Warszawa 1999

18. Wujek T. (red.), Wprowadzenie do andragogiki, Warszawa 1992

Efekty uczenia się:

KA7_WG2

Zna podstawową terminologię używaną w pedagogice i psychologii, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

KA7_UO2

Profesjonalnie organizuje pracę w zespole i racjonalnie, zgodnie z technikami pracy umysłowej gospodaruje czasem zajęć, odpowiedzialnie i celowo organizuje pracę ucznia/dziecka, z poszanowaniem jego prawa do odpoczynku

KA7_UO4

Posiada kompetencje interpersonalne, pozwalające na budowanie relacji wzajemnego zaufania między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia; buduje prawidłowe więzi w środowiskach społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny (minimum 3,0) z testu obejmującego treści wykładów (min. 50% punktów).

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykładów jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń (osiągnięcie minimum oceny 3,0).

Zakres tematów:

1. Istota i założenia andragogiki jako nauki. Wymiar teoretyczno-metodologiczny. Podstawowe pojęcia

2. Zarys idei andragogicznych w wymiarze historycznym

3. Możliwości rozwoju i zdolność uczenia się człowieka dorosłego

4. Elementy dydaktyki dorosłych. Proces kształcenia człowieka dorosłego. Nauczyciel dorosłych

5. Badania biograficzne w teorii i praktyce andragogicznej.

6. Gerontologia edukacyjna oraz edukacja ludzi starszych w Polsce i na świecie.

7. Problemy późnej dorosłości i implikacje społeczne wynikające ze starzenia się populacji.

Metody dydaktyczne:

wykład, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala C02 (wyk)
Krzysztof Czykier 83/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)