Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dewiacje i patologie społeczne 380-RN1-3XJIZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Dutton, D.G. (2001). Przemoc w rodzinie. Warszawa: Diogenes.

Dymek-Balcerek, K. (2000) Patologie zachowań społecznych. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.

Jarosz, M. (2005). Wygrani i przegrani polskiej transformacji. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

Kozak, S. (2007). Patologie wśród dzieci i młodzieży: leczenie i profilaktyka. Warszawa.

Mazur, J. (2002). Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość. Warszawa: Żak.

Niewiadomska, I., Kalinowski M. (2010). Skazani na wykluczenie. Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL.

Pierzchała K., Cekiera Cz. (2009). Człowiek a patologie społeczne. Toruń.

Pospiszyl, I. (2008). Patologie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pospiszyl, I. (red.) (2015). Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi.

Siemaszko, A. (1993). Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Turecka, M. (2005). Czynniki zwiększające ryzyko i zapobiegające przemocy seksualnej. Seksuologia Polska, nr 3, 2, s. 45-51.

Urban, B. (red.) (2001). Dewiacje wśród młodzieży: uwarunkowania i profilaktyka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Urban, B. (2005). Zachowanie dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Efekty uczenia się:

KP6_WG6

Student ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach, sposobach i kanałach komunikowania się (w tym z

wykorzystaniem nowoczesnych technologii) z jednostkami przejawiającymi zachowania deiwacyjne i patologiczne.

KP6_WK3

Student ma uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych,

ich specyfice i procesach w nich zachodzących.

KP6_UW3

Student potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w zakresie profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej.

KP6_UO3

Student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i

wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych w grupach o charakterze dewiacyjnym i patologicznym.

KP6_KO4

Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i

wykonuje działania pedagogiczne, w tym opracowuje zagadnienia dotyczące wybranej przez siebie patologii społecznej i prezentuje je na forum grupy.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny: obecność na zajęciach, zaliczenie egzaminu pisemnego na poziomie min. 51%.

Zakres tematów:

W ramach zajęć refleksja będzie skupiać się wokół specyfiki trzech kategorii społecznych jednostek oraz grup uwikłanych w procesy denormatywne: sprawców aktów dewiacji i patologii, ich ofiar oraz reprezentantów służb społecznych niosących pomoc, wsparcie, oraz zapewniających interwencje terapeutyczne. Zagadnienia związane z dewiacjami i patologiami społecznymi bedą analizowane w perspektywie indywidualnej (samobójstwa, uzależnienia), rodziny (rodziny dysfunkcyjne, rozpad rodziny) grup społecznych (gangi, grupy subkulturowe, white collars crime) społeczności lokalnych (bezrobocie, ubóstwo ) oraz procesów globalnych (przemyt i handel ludźmi, postkolonializm w studiach nad dewiacjami). Poza charakterystyką zjawisk dokonana zostanie analiza strategii oraz działań podejmowanych na rzecz minimalizacji dewiacji oraz patologii społecznych.

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy z prezentacją multimedialną.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 12:00 - 13:30, sala A113 (cwi)
Anna Chańko-Kraszewska 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)