Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dewiacje i patologie społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RN1-3XJIZ
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dewiacje i patologie społeczne
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. RES niestac.
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dobijański, Aleksandra Lewandowska
Prowadzący grup: Mariusz Dobijański, Aleksandra Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chańko-Kraszewska
Prowadzący grup: Anna Chańko-Kraszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalnościowe

Skrócony opis:

Treści wykładów i ćwiczeń obejmują prezentację i analizę dewiacyji i patologii społecznych jako konsekwencji zaburzeń biopsychicznych, społeczno-ekonomicznych i kulturowych jednostki.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest pogłębienie refleksji studentów nad funkcjonowaniem osób, grup czy społeczności w świecie realnym (oraz wirtualnym) a wykraczającym poza normy i reguły współżycia społecznego. Poza przybliżeniem kluczowych terminów z zakresu normy, dewiacji i patologii celem przedmiotu jest analiza i zrozumienie mechanizmów biologicznych, psychologicznych, społecznych i kulturowych determinujących funkcjonowanie współczesnego człowieka jako jednostki oraz członka społeczności. W tym kontekście w ramach zajęć refleksja sprowadzać się będzie do specyfiki trzech kategorii społecznych jednostek oraz grup uwikłanych w procesy denormatywne: sprawców aktów dewiacji i patologii, ich ofiar oraz reprezentantów służb społecznych niosących pomoc, wsparcie, oraz zapewniających interwencje terapeutyczne. Zagadnienia związane z dewiacjami i patologiami społecznymi bedą analizowane w perspektywie indywidualnej (samobójstwa, uzależnienia), rodziny (rodziny dysfunkcyjne, rozpad rodziny) grup społecznych (gangi, grupy subkulturowe, white collars crime) społeczności lokalnych (bezrobocie, ubóstwo ) oraz procesów globalnych (przemyt i handel ludźmi, postkolonializm w studiach nad dewiacjami). Poza charakterystyką zjawisk dokonana zostanie analiza strategii oraz działań podejmowanych na rzecz minimalizacji dewiacji oraz patologii społecznych.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach 10 godz.

Udział w ćwiczeniach 15 godz.

Udział w konsultacjach 30 godz.

RAZEM 55 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zajęć: 15 godz.

Przygotowanie do kolokwium 20 godz.

Przygotowanie tematu i jego prezenracja 10 godz.

RAZEM 45 godzin

Godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 100 godzin

100 godzin : 25 godzin = 4.00 ECTS

Literatura:

Dutton, D.G. (2001). Przemoc w rodzinie. Warszawa: Diogenes.

Dymek-Balcerek, K. (2000) Patologie zachowań społecznych. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.

Jarosz, M. (2005). Wygrani i przegrani polskiej transformacji. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.

Kozak, S. (2007). Patologie wśród dzieci i młodzieży: leczenie i profilaktyka. Warszawa.

Mazur, J. (2002). Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość. Warszawa: Żak.

Niewiadomska, I., Kalinowski M. (2010). Skazani na wykluczenie. Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL.

Pierzchała K., Cekiera Cz. (2009). Człowiek a patologie społeczne. Toruń.

Pospiszyl, I. (2008). Patologie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pospiszyl, I. (red.) (2015). Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi.

Siemaszko, A. (1993). Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Turecka, M. (2005). Czynniki zwiększające ryzyko i zapobiegające przemocy seksualnej. Seksuologia Polska, nr 3, 2, s. 45-51.

Urban, B. (red.) (2001). Dewiacje wśród młodzieży: uwarunkowania i profilaktyka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Urban, B. (2005). Zachowanie dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)