Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dewiacje i patologie społeczne 380-RN1-3XJIZ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

KP6_WG6

Student ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach, sposobach i kanałach komunikowania się (w tym z

wykorzystaniem nowoczesnych technologii) z jednostkami przejawiającymi zachowania deiwacyjne i patologiczne.

KP6_WK3

Student ma uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych,

ich specyfice i procesach w nich zachodzących.

KP6_UW3

Student potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w zakresie profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej.

KP6_UO3

Student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i

wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych w grupach o charakterze dewiacyjnym i patologicznym.

KP6_KO4

Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i

wykonuje działania pedagogiczne, w tym opracowuje zagadnienia dotyczące wybranej przez siebie patologii społecznej i prezentuje je na forum grupy.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność,

- aktywność na zajęciach,

- opracowanie i przedstawienie grupie wybranych zagadnień w obszarze wskazanej patologii społecznej (zespołowo),

- kolokwium pisemne.

Zakres tematów:

Omówienie wybranych patologii i dewiacji społecznych, tj.

Handel ludźmi

Prostytucja

Hazard

Przestępczość

Samobójstwa

Przemoc domowa

Przemoc seksualna

Subkultury i podkultury

Narkomania

Alkoholizm

Bezdomność

Metody dydaktyczne:

Pogadanka, dyskusja, praca z filmem, praca z przypadkiem, mini wykład problemowy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 12:45 - 15:15, sala A105 (war)
Anna Chańko-Kraszewska 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)