Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Monitoring środowiska 320-BS1-3MSR
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Stepnowski P., Synak E., Szafranek B., Kaczyński Z. Monitoring i analityka zanieczyszczeń w środowisku, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2010.

2. Raporty o stanie środowiska woj. podlskiego, WIOŚ Białystok

3. https://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms

4. M. Dynowska, H. Ciecierska (red.), Biologiczne metody oceny stanu środowiska. Tom 1 Ekosystemy lądowe, Wyd. UWM, Olsztyn, 2013

5. https://fdocuments.pl/document/1-bilogiczne-metody-oceny-stanu-srodowiska-tom-1-ekosystemy-.html?page=224

6. M. Dynowska, H. Ciecierska (red.), Biologiczne metody oceny stanu środowiska. Tom 2 Ekosystemy wodne, Wyd. UWM, Olsztyn, 2013

7. https://studylibpl.com/doc/1013081/biologiczne-metody-oceny-stanu-%C5%9Brodowiska

8. Podręcznik do monitoringu elementów biologicznych i klasyfikacji stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- procesy kształtujące populacje, biocenozy i ekosystemy oraz znaczenie monitoringu środowiska w ochronie przyrody (KA6_WG5)

- podstawowe przepisy prawa regulujące normy występowania zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych w różnych elementach środowiska przyrodniczego (KA6_WG7)

Umiejętności, absolwent potrafi:

- przeprowadzić analizy jakości środowiska ekosystemów wodnych, jakości wody, jakości gleby i powietrza (KA6_UW2)

- wykorzystywać zasoby środowiska stosując zasady zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem ryzyka związanego z antropopresją (KA6_UW2)

- planować i organizować pracę indywidualną i zespołową oraz pracować w grupie przyjmując w niej różne role (KA6_KR4)

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- udziału w opracowywaniu projektów dotyczących monitoringu gleb, wody i powietrza oraz potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki wprowadzenia zanieczyszczeń do środowiska (KA6_KO3)

Sposoby weryfikacji:

1. Bieżąca ocena pracy zespołowej podczas wykonywania analiz i pomiarów (sprawozdania pisemne) (KA6_UW2)

2. Kolokwium pisemne (KA6_WG5)

Metody i kryteria oceniania:

LABORATORIUM:

Poprawne wykonanie ćwiczeń wg instrukcji.

Poprawnie wykonane sprawozdanie z przeprowadzonych ćwiczeń.

Pozytywna ocena z kolokwium.

Ocena aktywności studenta podczas zajęć (czynny udział w dyskusji).

Kontrola obecności studenta na zajęciach.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z ogólnymi wymaganiami określonymi w § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

 Spotkanie organizacyjne. Regulamin pracowni i BHP.

 Metodyka pobierania próbek środowiskowych. Pobieranie próbek glebowych, próbek wody do badań fizyczno-chemicznych i mikrobiologicznych oraz próbek powietrza.

 Strategiczny program PMŚ na lata 2020-2025.

 Aktualne akty prawne określające normy zanieczyszczeń w środowisku.

MONITORING GLEB

 Oznaczanie właściwości buforowych gleby metodą Arrheniusa.

 Oznaczanie zawartości węgla organicznego metodą Tiurina oraz określanie zawartości próchnicy glebowej.

MONITORING WÓD

 Oznaczenie tlenu rozpuszczonego metodą Winklera, Oznaczenie BZT.

 Dyrektywa Azotanowa 91/676/EWG, Źródła N i P w środowisku, ich przemiany oraz oddziaływanie, Eutrofizacja wód, Oznaczanie azotanów, azotynów, jonów amonowych, ortofosforanów.

MONITORING WÓD

 Związki pochodzenia antropogenicznego w wodach powierzchniowych, Oznaczanie jonów Na+ i K+ metodą fotometrii płomieniowej. Spektrofotometryczne oznaczanie jonów chlorkowych, siarczanowych oraz fenoli.

 Organizmy wskaźnikowe wykorzystywane w analizie mikrobiologicznej wody, Oznaczenie OLB w 22°C i 37°C , liczby pałeczek grupy coli, liczby paciorkowców kałowych z rodzaju Enterococcus i Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami. Kryteria bakteriologiczne wody do picia w Polsce.

MONITORING POWIETRZA

 Ocena czystości powietrza metodą sedymentacyjną. Izolowanie drobnoustrojów z powietrza metodą sedymentacyjną Kocha.

KOLOKWIUM

Metody dydaktyczne:

metoda laboratoryjna, praca z literaturą, pokaz, obserwacja, pomiar

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 10:15 - 12:30, sala 1122
Katarzyna Puczko 8/ szczegóły
2 każdy wtorek, 12:45 - 15:00, sala 1122
Katarzyna Puczko 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)