Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Różnorodność świata roślin 320-ES1-1RSR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Kadłubowska J. Z. 1975. Zarys algologii. PWN, Warszawa.

2. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. 2014. Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków.

3. Kłosowski S., Kłosowski G. 2007. Rośliny wodne i bagienne. Multico, Warszawa.

4. Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A.1986. Rośliny zarodnikowe. PWN, Warszawa.

5. Szweykowska A., Szweykowski J. 2014. Botanika. PWN, Warszawa.

6. Szweykowska A., Szweykowski J. 2003. Słownik botaniczny. Wiedza

7. Witkowska-Żuk L. 2008. Atlas roślinności lasów. Multico, Warszawa.

8. Wójciak H. 2010. Porosty, mszaki, paprotniki. Multico, Warszawa.

9. Matuszkiewicz W. 2011. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN.

10. Matuszkiewicz W., Sikorski P., Szwed W., Wierzba M. 2020. Zbiorowiska roślinne Polski. Lasy i zarośla (ebook). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu:

- cechy charakterystyczne poszczególnych grup roślin nasiennych nago- i okrytonasiennych, zgodnie z ich podziałem systematycznym (KP6_WG1);

- procesy będące podstawą klasyfikacji zbiorowisk roślinnych oraz cechy charakterystyczne najważniejszych zbiorowisk leśnych (bory, grądy, dąbrowy, buczyny, łęgi, olsy) i nieleśnych (szuwary, turzycowiska, zbiorowiska ruderalne i segetalne, murawy), ze szczególnym uwzględnieniem zespołów występujących w północno-wschodniej Polsce (KP6_WG2);

- kształtowanie się różnorodności w skali globalnej, zna światowe centra bioróżnorodności, miary bioróżnorodności oraz czynniki jej zagrażające (KP6_WG2).

2. Student potrafi krytycznie oceniać posiadaną wiedzę i powszechnie dostępne informacje z zakresu botaniki, a także ich przydatność w praktyce zawodowej (KP6_UW1).

3. Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i powszechnie dostępnych informacji z zakresu botaniki, a także ich przydatności w praktyce zawodowej (KP6_KK1).

Sposoby weryfikacji:

KP6_WG1, KP6_WG2, KP6_UW1, KP6_KK1: egzamin pisemny (test zamknięty, pytania otwarte)

Metody i kryteria oceniania:

Pozytywna ocena z zaliczenia laboratorium jako warunek dopuszczenia do egzaminu.

Egzamin pisemny podsumowujący przedmiot (test zamknięty, pytania otwarte opisowe, schematy i rysunki do uzupełnienia opisów i objaśnień). Egzamin zdany na ocenę pozytywną.

Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych na Wydziale Biologii zgodne z § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r.

Zakres tematów:

1. Bioróżnorodność i jej znaczenie

2. Zagrożenia bioróżnorodności i jej ochrona

3. Różnorodność roślin na poziomie gatunkowym - charakterystyka roślin nagonasiennych (Pinophyta): cykl życiowy na przykładzie sosny: budowa sporofitu, powstawanie i budowa gametofitu żeńskiego i męskiego, zapylenie, zapłodnienie, powstawanie i budowa nasion.

4. Różnorodność roślin na poziomie gatunkowym - przegląd systematyczny roślin nagonasiennych: charakterystyka klas mających współczesnych przedstawicieli (Cycadopsida, Gingkopsida, Pinopsida, Gnetopsida, Taxopsida).

5. Różnorodność roślin na poziomie gatunkowym - charakterystyka roślin okrytonasiennych (Magnoliophyta): budowa kwiatu, budowa gametofitu, przemiana pokoleń, zapylenie, podwójne zapłodnienie, tworzenie, budowa i rodzaje owoców; zróżnicowanie morfologiczne liści, pędów i korzeni.

6. Różnorodność roślin na poziomie gatunkowym - przegląd systematyczny okrytonasienne bazujący na systemie APG; znaczenie badań molekularnych dla systematyki roślin okrytonasiennych.

7. Różnorodność roślin na poziomie ekosystemowym - charakterystyka wybranych typów zbiorowisk leśnych (borów, grądów, dąbrów, buczyn, łęgów, olsów).

8. Różnorodność roślin na poziomie ekosystemowym - charakterystyka wybranych zbiorowisk otwartych (szuwarów, turzycowisk, zbiorowisk ruderalnych i segetalnych, muraw).

Metody dydaktyczne:

1. Wykład z prezentacją multimedialną

2. Konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Emilia Brzosko, Mirosława Kupryjanowicz 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)