Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka I 310-CS1-1FIZ
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1) D.Halliday, R.Resnick, J.Walker „Podstawy fizyki” tom. 1-3 PWN Warszawa 2006

2) D. Halliday, R. Resnick, „Fizyka dla studentów nauk przyrodniczych i technicznych”t. I-II, PWN Warszawa 1998,

Efekty uczenia się:

Student:

Fizyczne efekty kształcenia:

1. uzyskuje wiedzę w zakresie podstawowych pojęć i formalizmu fizyki klasycznej oraz teoretycznych modeli wybranych układów fizycznych (K_W01, K_W02, K_W05);

2. umie analizować problemy z zakresu fizyki klasycznej oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o uzyskaną wiedzę, wykonywać stosowne analizy ilościowe oraz formułować wnioski jakościowe, rozumie głębiej treść zasad dynamiki Newtona (K_W06, K_W08, K_U06, K_U10);

3. rozumie i potrafi wytłumaczyć przebieg podstawowych fizycznych zjawisk; wykorzystuje narzędzia matematyki, jest w stanie samodzielnie odtworzyć podstawowe prawa fizyczne oraz wyciągać wnioski dotyczące wybranych układów (K_W33, K_U03);

4. umie ze zrozumieniem i krytycznie korzystać z zasobów literatury oraz zasobów Internetu w odniesieniu do problemów fizyki klasycznej (K_K01, K_K03, K_K05).

Chemiczne efekty kształcenia:

1. ma wiedzę z matematyki, fizyki i chemii pozwalającą na wyjaśnianie podstawowych pojęć, praw ch. oraz opisu zjawisk ch. (K_W01);

2. definiuje podstawowe pojęcia dotyczące chemii fizycznej, termodynamiki, elektrochemii, równowag fazowych, kinetyki ch., fotochemii oraz opisuje powiązanie ich z innymi dziedzinami nauki (K_W08);

3. stosuje podstawowe metody statystyczne i techniki informatyczne do interpretacji procesów ch. i analizy danych eksperymentalnych (K_U05);

4. uczy się samodzielnie wybranych zagadnień (K_U08);

5. rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych poprzez uczenie się przez całe życie, samodzielne wyszukuje informacje w literaturze w języku polskim i obcym (K_K01);

6. przyjmuje różne role podczas pracy w grupie (K_K03);

7. realizuje zasady uczciwości intelektualnej i postępowania etycznego (K_K06);

Metody i kryteria oceniania:

Krótkie testy kontrolne po zakończeniu podstawowych działów omawianych na wykładzie. Egzamin pisemny na zakończenie etapu kształcenia. Kolokwia z ćwiczeń rachunkowych. Ocena z rozwiązywania zadań domowych. Ocena aktywności w trakcie zajęć.

Zakres tematów:

Wektory ich właściwości i działania. Opis ruchu jednostajnego prostoliniowego i jednostajnie przyśpieszonego. Ruch w polu grawitacyjnym, rzut ukośny. Ruch jednostajny po okręgu. Zasady dynamiki Newtona. Dynamika ruchu po okręgu. Pojęcie tarcia i cechy. Praca, energia, zasada zachowania energii. Zasada zachowania pędu. Zasada zachowania momentu pędu. Oscylator harmoniczny, opis drgań. Prawo powszechnego ciążenia, ruchy planet. Równanie stanu gazu doskonałego, określenie temperatury. Przemiany fazowe dla wody. Przepływ ciepła, prawa promieniowania. Pierwsza zasada termodynamiki. Druga zasada termodynamiki. Prawo Coulomba i zasada zachowania ładunku, Natężenie pola elektrycznego, dipol elektryczny. Potencjał elektrostatyczny i zachowawczy charakter pola elektrostatycznego, Dipol elektryczny w polu elektrycznym, Kondensatory i pojemność, Natężenie prądu elektrycznego i oporność, Moc w obwodach elektrycznych, połączenia oporników, Prawa Kirchhoffa, mierniki wielkości elektrycznych. Pole magnetyczne. Siły działająca na ładunki elektryczne poruszające się w polu magnetycznym. Siła działająca na przewodnik z prądem w polu magnetycznym, dipol magnetyczny. Pole magnetyczne wytwarzane przez prądy elektryczne, prawo Biota-Savarta. Prawo Faraday’a.

Metody dydaktyczne:

wykład, pokazy w trakcie wykładu, rozwiązywanie problemów i zadań, dyskusja, konsultacje, praca własna studenta w domu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ryszard Gieniusz 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)