Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS1-1FIZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka I
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
I rok Chemia I stopnia sem zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z fizyki i matematyki nabytą we wcześniejszych etapach kształcenia.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zakres programowy wykładu obejmuje:

1) podstawy mechaniki klasycznej:- kinematyka i dynamika punktu materialnego;- pojęcie pracy i zasady zachowania energii, pędu i momentu pędu; - ruch falowy w ośrodkach sprężystych,

2) pole grawitacyjne: -prawo powszechnego ciążenia; -energia potencjalna w polu grawitacyjnym,

3) podstawy termodynamiki: -pojęcie temperatury; -pojęcie ciepła i energii wewnętrznej; - zasady termodynamiki

4) pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne, elektryczne i magnetyczne właściwości materii.

Pełny opis:

Zakres programowy wykładu obejmuje:

1) podstawy mechaniki klasycznej:- kinematyka i dynamika punktu materialnego;- pojęcie pracy i zasady zachowania energii, pędu i momentu pędu; - ruch falowy w ośrodkach sprężystych.

Student zaznajamiany jest z podstawowymi jednostkami fizycznymi w układzie Si. Prezentowane (przypominane) są podstawowe pojęcia i operacje matematyczne takie jak skalar i wektor, iloczyn skalarny i wektorowy i funkcje trygonometryczne. Wprowadzone są podstawowe pojęcia kinematyczne jak punkt materialny, bryły sztywnej, prędkość, przyspieszenie i równanie ruchu. W przypadku dynamiki omówione jest pojęcie siły, układu inercjalnego i nieinercjalnego. Przedstawione i omówione są zasady dynamiki Newtona dla punktu materialnego i bryły sztywnej. Omówiony jest ruch harmoniczny prosty.

2) pole grawitacyjne: -prawo powszechnego ciążenia; -energia potencjalna w polu grawitacyjnym.

Student zapoznaje się z jednym z podstawowych oddziaływań występujących w przyrodzie mający, prawdopodobnie największy wpływ na życie ludzkie. Zaznajamiany jest z rolą oddziaływań grawitacyjnych rządzących ruchem obiektów jak galaktyki, gromady galaktyk, czarnych dziur.

3) podstawy termodynamiki: -pojęcie temperatury; -pojęcie ciepła i energii wewnętrznej; - zasady termodynamiki

Student otrzymuje opis statystyczny i atomowy zjawisk termicznych zachodzących w przyrodzie.

4) pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne, elektryczne i magnetyczne właściwości materii.

Student zapoznawany jest z kolejnymi podstawowymi odziaływaniami w przyrodzie i ich rolą w życiu codziennym.

Wszystkie omawiane zagadnienia ilustrowane są pokazami.

Ćwiczenia rachunkowe polegają na rozwiązywaniu prostych zadań związanych w treściami prezentowanymi na wykładzie.

Literatura:

Obowiązkowa"

1) D.Halliday, R.Resnick, J.Walker, Podstawy Fizyki, PWN, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

- student potrafi zauważyć matematyczność zjawisk fizycznych,

- umie omówić prawa fizyczne stanowiące bazę nauk przyrodniczych,

- potrafi samodzielnie rozwiązać zadany problem fizyczny wykorzystując metody matematyczne,

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia rachunkowe zaliczane są na podstawie wyników kolokwiów.

Studenci na początku każdego wykłady samodzielnie rozwiązują dwa proste

zadania z materiału wykładanego we wcześniejszych wykładach. Zadania są sprawdzane i oceniane punktowo. Trzy najgorsze punktacje nie są brane pod uwagę (nieobecność studenta na wykładzie oznacza 0pkt). Zebranie 60% punktów zalicza wykład pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń rachunkowych. Szczegółowe kryteria:

60%-80% dostateczny

80%-90% dobry

90%-100% bardzo dobry

W przypadku niezaliczenia (wykład jest nieobowiązkowy) przewiduję egzamin pisemny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Satuła
Prowadzący grup: Ryszard Gieniusz, Dariusz Satuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Satuła
Prowadzący grup: Ryszard Gieniusz, Dariusz Satuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Satuła
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)