Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia fizyczna I 310-CS1-2CHF1
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Atkins P.W. 1999. Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa.

2. Barrow G.N. 1978. Chemia fizyczna, PWN, Warszawa.Praca zbiorowa. 1980. Chemia fizyczna, PWN, Warszawa.

3. Pigoń K., Ruziewicz Z. 2005. Chemia fizyczna t. 1, PWN, Warszawa.

4. Sobczyk L., Kisza A. 1981. Chemia fizyczna dla przyrodników, PWN, Warszawa.

5. Drapała T. 1982. Chemia fizyczna z zadaniami, PWN, Warszawa-Poznań.

6. Sobczyk L., Kisza A. 1982. Eksperymentalna chemia fizyczna, PWN, Warszawa.

7. 2000, Podstawy chemii fizycznej z ćwiczeniami, skrypt, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma wiedzę z matematyki, fizyki i chemii pozwalającą na wyjaśnianie podstawowych pojęć, praw chemicznych oraz opisu zjawisk

chemicznych: KA6_WG1

2. Definiuje podstawowe pojęcia dotyczące chemii fizycznej, termodynamiki, elektrochemii, równowag fazowych, kinetyki chemicznej,

fotochemii oraz opisuje powiązanie ich z innymi dziedzinami nauki: KA6_WG8

3. Wybiera odpowiednie narzędzia informatyczne do oceny statystycznej wyników eksperymentu, obliczeń i przygotowania prezentacji: KA6_WG11

4. Wyjaśnia podstawy budowy i zasady działania aparatury pomiarowej i sprzętu chemicznego: KA6_WG12

5. Wymienia podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody i techniki ergonomii potrzebne w pracy zawodowej: KA6_WG13

Umiejętności:

1. Identyfikuje i rozwiązuje problemy chemiczne w oparciu o zdobytą wiedzę, planuje i wykona proste badania doświadczalne: KA6_UW1

2. Posługuje się aparaturą naukową i sprzętem laboratoryjnym podczas wykonywania eksperymentów chemicznych: KA6_UW3

3. Interpretuje wyniki z przeprowadzonych eksperymentów, krytycznie ocenia wyniki, szacuje błędy pomiarowe, sporządza sprawozdania i raporty: KA6_UW4

4. Stosuje podstawowe metody statystyczne i techniki informatyczne do interpretacji procesów chemicznych i analizy danych eksperymentalnych: KA6_UW6

5. Uczy się samodzielnie wybranych zagadnień: KA6_UU1

Kompetencje społeczne:

1. Krytycznie ocenia informacje rozpowszechniane w mediach, szczególnie z zakresu chemii: KA6_KK1

2. Rozumie potrzebę popularno-naukowego przedstawiania wybranych zagadnień chemicznych i propagowania najnowszych osiągnięć

chemii: KA6_KK2

3. Realizuje zasady uczciwości intelektualnej i postępowiania etycznego: KA6_KR1

4. Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, samodzielnie wyszukuje informacje w literaturze w języku polskim i obcym: KA6_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest uczęszczanie na zajęcia i zdanie 3 pisemnych kolokwiów obejmujących materiał realizowany w ramach ćwiczeń.

Zakres tematów:

Konwersatorium zawiera treści związane z termodynamiką i termochemią, stanami skupienia ciał oraz równowagami fazowymi.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny - przeplatanie fragmentów typowo wykładowych z wykorzystaniem zdobytej wiedzy do rozwiązywania zadań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 2006
Łukasz Ołdak 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii i Wydziału Stosunków Międzynarodowych - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)