Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia fizyczna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS1-2CHF1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna I
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
II rok I stopień Chemia sem. letni
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład zawiera treści związane z podstawowymi definicjami i prawami

termodynamiki, stanami skupienia, równowagami fazowymi oraz strukturą i oddziaływaniem cząsteczek.

Laboratorium składa się z 8 ćwiczeń wykonywanych przez studentów w parach.

Konwersatorium zawiera treści związane z termodynamiką i termochemią, stanami skupienia ciał oraz równowagami fazowymi.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Język przedmiotu: Polski

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki chemiczne, Chemia

Rok studiów /semestr: II rok pierwszego stopnia / semestr letni

Punkty ECTS: 6

Liczba godzin: 120

Forma prowadzenia zajęć: wykłady 45 godz., konwersatoria 30 godz., laboratoria 45 godz

Ogólny nakład pracy studenta: 175 godz. w tym: udział w wykładach, konwersatoriach i laboratoriach: 120 godz.; przygotowanie się do

zajęć i zaliczeń: 42 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 13 godz.

Wykład zawiera treści związane z podstawowymi definicjami i prawami

termodynamiki, stanami skupienia, równowagami fazowymi oraz strukturą i oddziaływaniem cząsteczek.

Laboratorium składa się z 8 ćwiczeń.

Konwersatorium zawiera treści związane z termodynamiką i termochemią, stanami skupienia ciał oraz równowagami fazowymi.

Wykład z elementami aktywizującymi studentów (w sali wykładowej lub online), laboratoria oraz konwersatoria (w sali ćwiczeniowej lub zdalnie-samodzielna realizacja zadań). Praca w grupach problemowych, prezentacje multimedialne, prezentacje video, wciąganie w dyskusję (zgodnie z zasadą Zapewniania różnorodnych sposobów przekazu informacji w czasie zajęć dydaktycznych projektowania uniwersalnego w edukacji).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Atkins P.W. 1999. Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa.

2. Pigoń K., Ruziewicz Z. 2005. Chemia fizyczna t. 1, PWN, Warszawa.

3. Sobczyk L., Kisza A. 1981. Chemia fizyczna dla przyrodników, PWN, Warszawa.

4. Drapała T. 1982. Chemia fizyczna z zadaniami, PWN, Warszawa-Poznań.

5. Sobczyk L., Kisza A. 1982. Eksperymentalna chemia fizyczna, PWN, Warszawa.

6. 2000, Podstawy chemii fizycznej z ćwiczeniami, skrypt, Wydawnictwo UWM, Olsztyn

Literatura uzupełniająca:

1. Domagała-Zyśk E. Model projektowania uniwersalnego w akademickiej edukacji inkluzyjnej. Strategie i rekomendacje

https://repozytorium.kul.pl/bitstream/20.500.12153/3343/4/Domagala-Zysk_Ewa_Model_projektowania_uniwersalnego_w_akademickiej_edukacji_inkluzyjnej.pdf

2. Kuryłowicz E., Projektowanie uniwersalne. Udostępnianie otoczenia osobom niepełnosprawnym, Centrum badawczo-rozwojowe rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Warszawa, 1996.

3. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju:

https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/wnetrza/wymagania-dla-przykladowych-wnetrz/stanowisko-pracy/,

4. Cichocka-Segiet K., Mostowski P., Rutkowski P. Uniwersalne projektowanie zajęć jako droga do zaspokajania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych. Fundacja rozwoju Systemu edukacji. https://www.frse.org.pl/brepo/panel_repo_files/2021/05/26/nobicd/104705065591838-208-217.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KP6_WG1 zagadnienia z matematyki, fizyki i chemii pozwalającą na wyjaśnianie podstawowych pojęć, praw chemicznych oraz opisu zjawisk

chemicznych

KP6_WG8 podstawowe pojęcia dotyczące chemii fizycznej, termodynamiki,

elektrochemii, równowag fazowych, kinetyki chemicznej, fotochemii

oraz opisuje powiązanie ich z innymi dziedzinami nauki

KP6_WG11 oraz wybiera odpowiednie narzędzia informatyczne do oceny

statystycznej wyników eksperymentu, obliczeń i przygotowania

prezentacji

KP6_WG12 podstawy budowy i działania aparatury pomiarowej i sprzętu

chemicznego

KP6_WG13 podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody

i techniki ergonomii potrzebne w pracy zawodowej

Umiejętności:

KP6_UW1 identyfikować i rozwiązywać problemy chemiczne w oparciu

o zdobytą wiedzę, planuje i wykona proste badania doświadczalne

KP6_UW3 Posługiwać się aparaturą naukową i sprzętem laboratoryjnym podczas wykonywania eksperymentów chemicznych

KP6_UW4 Interpretować wyniki z przeprowadzonych eksperymentów,

krytycznie ocenia wyniki, szacuje błędy pomiarowe, sporządza

sprawozdania i raporty

KP6_UW6 stosować podstawowe metody statystyczne i techniki informatyczne do interpretacji procesów chemicznych i analizy danych

eksperymentalnych

KP6_UU1 uczyć się samodzielnie wybranych zagadnień

Kompetencje społeczne:

KP6_KK1 krytycznej oceny informacji rozpowszechnianych w mediach,

szczególnie z zakresu chemii

KP6_KK2 przedstawiania popularno-naukowego wybranych zagadnień

chemicznych i propagowania najnowszych osiągnieć chemii

KP6_KR1 realizowania zasady uczciwości intelektualnej i postępowania

etycznego

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest wykonanie części doświadczalnej, złożenie opisowego sprawozdania, zdanie kolokwium do

każdego ćwiczenia z części teoretycznej.

Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest uczęszczanie na zajęcia i zdanie pisemnego kolokwium obejmującego materiał realizowany w

ramach ćwiczeń.

Zaliczenie laboratorium i konwersatorium jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia do egzaminu.

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej.

Istnieje możliwość elastycznych form zaliczeń przedmiotu wynikających z zasad projektowania uniwersalnego z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami. Zapewniamy studentowi różnorodne formy prezentowania wiedzy i kompetencji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kotyńska, Monika Naumowicz
Prowadzący grup: Katarzyna Karwowska, Joanna Kotyńska, Monika Naumowicz, Łukasz Ołdak, Zuzanna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład zawiera treści związane z podstawowymi definicjami i prawami

termodynamiki, stanami skupienia, równowagami fazowymi oraz strukturą i oddziaływaniem cząsteczek.

Laboratorium składa się z 8 ćwiczeń wykonywanych przez studentów w parach.

Konwersatorium zawiera treści związane z termodynamiką i termochemią, stanami skupienia ciał oraz równowagami fazowymi.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Język przedmiotu: Polski

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki chemiczne, Chemia

Rok studiów /semestr: II rok pierwszego stopnia / semestr letni

Punkty ECTS: 6

Liczba godzin: 120

Forma prowadzenia zajęć: wykłady 45 godz., konwersatoria 30 godz., laboratoria 45 godz

Ogólny nakład pracy studenta: 175 godz. w tym: udział w wykładach, konwersatoriach i laboratoriach: 120 godz.; przygotowanie się do

zajęć i zaliczeń: 42 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 13 godz.

Wykład zawiera treści związane z podstawowymi definicjami i prawami

termodynamiki, stanami skupienia, równowagami fazowymi oraz strukturą i oddziaływaniem cząsteczek.

Laboratorium składa się z 8 ćwiczeń.

Konwersatorium zawiera treści związane z termodynamiką i termochemią, stanami skupienia ciał oraz równowagami fazowymi.

Wykład z elementami aktywizującymi studentów (w sali wykładowej lub online), laboratoria oraz konwersatoria (w sali ćwiczeniowej lub zdalnie-samodzielna realizacja zadań). Praca w grupach problemowych, prezentacje multimedialne, prezentacje video, wciąganie w dyskusję (zgodnie z zasadą Zapewniania różnorodnych sposobów przekazu informacji w czasie zajęć dydaktycznych projektowania uniwersalnego w edukacji).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Atkins P.W. 1999. Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa.

2. Pigoń K., Ruziewicz Z. 2005. Chemia fizyczna t. 1, PWN, Warszawa.

3. Sobczyk L., Kisza A. 1981. Chemia fizyczna dla przyrodników, PWN, Warszawa.

4. Drapała T. 1982. Chemia fizyczna z zadaniami, PWN, Warszawa-Poznań.

5. Sobczyk L., Kisza A. 1982. Eksperymentalna chemia fizyczna, PWN, Warszawa.

6. 2000, Podstawy chemii fizycznej z ćwiczeniami, skrypt, Wydawnictwo UWM, Olsztyn

Literatura uzupełniająca:

1. Domagała-Zyśk E. Model projektowania uniwersalnego w akademickiej edukacji inkluzyjnej. Strategie i rekomendacje

https://repozytorium.kul.pl/bitstream/20.500.12153/3343/4/Domagala-Zysk_Ewa_Model_projektowania_uniwersalnego_w_akademickiej_edukacji_inkluzyjnej.pdf

2. Kuryłowicz E., Projektowanie uniwersalne. Udostępnianie otoczenia osobom niepełnosprawnym, Centrum badawczo-rozwojowe rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Warszawa, 1996.

3. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju:

https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/wnetrza/wymagania-dla-przykladowych-wnetrz/stanowisko-pracy/,

4. Cichocka-Segiet K., Mostowski P., Rutkowski P. Uniwersalne projektowanie zajęć jako droga do zaspokajania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych. Fundacja rozwoju Systemu edukacji. https://www.frse.org.pl/brepo/panel_repo_files/2021/05/26/nobicd/104705065591838-208-217.pdf

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kotyńska, Monika Naumowicz
Prowadzący grup: Katarzyna Karwowska, Joanna Kotyńska, Monika Naumowicz, Łukasz Ołdak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład zawiera treści związane z podstawowymi definicjami i prawami

termodynamiki, stanami skupienia, równowagami fazowymi oraz strukturą i oddziaływaniem cząsteczek.

Laboratorium składa się z 8 ćwiczeń wykonywanych przez studentów w parach.

Konwersatorium zawiera treści związane z termodynamiką i termochemią, stanami skupienia ciał oraz równowagami fazowymi.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Język przedmiotu: Polski

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki chemiczne, Chemia

Rok studiów /semestr: II rok pierwszego stopnia / semestr letni

Punkty ECTS: 6

Liczba godzin: 120

Forma prowadzenia zajęć: wykłady 45 godz., konwersatoria 30 godz., laboratoria 45 godz

Ogólny nakład pracy studenta: 175 godz. w tym: udział w wykładach, konwersatoriach i laboratoriach: 120 godz.; przygotowanie się do

zajęć i zaliczeń: 42 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 13 godz.

Wykład zawiera treści związane z podstawowymi definicjami i prawami

termodynamiki, stanami skupienia, równowagami fazowymi oraz strukturą i oddziaływaniem cząsteczek.

Laboratorium składa się z 8 ćwiczeń.

Konwersatorium zawiera treści związane z termodynamiką i termochemią, stanami skupienia ciał oraz równowagami fazowymi.

Wykład z elementami aktywizującymi studentów (w sali wykładowej lub online), laboratoria oraz konwersatoria (w sali ćwiczeniowej lub zdalnie-samodzielna realizacja zadań). Praca w grupach problemowych, prezentacje multimedialne, prezentacje video, wciąganie w dyskusję (zgodnie z zasadą Zapewniania różnorodnych sposobów przekazu informacji w czasie zajęć dydaktycznych projektowania uniwersalnego w edukacji).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Atkins P.W. 1999. Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa.

2. Pigoń K., Ruziewicz Z. 2005. Chemia fizyczna t. 1, PWN, Warszawa.

3. Sobczyk L., Kisza A. 1981. Chemia fizyczna dla przyrodników, PWN, Warszawa.

4. Drapała T. 1982. Chemia fizyczna z zadaniami, PWN, Warszawa-Poznań.

5. Sobczyk L., Kisza A. 1982. Eksperymentalna chemia fizyczna, PWN, Warszawa.

6. 2000, Podstawy chemii fizycznej z ćwiczeniami, skrypt, Wydawnictwo UWM, Olsztyn

Literatura uzupełniająca:

1. Domagała-Zyśk E. Model projektowania uniwersalnego w akademickiej edukacji inkluzyjnej. Strategie i rekomendacje

https://repozytorium.kul.pl/bitstream/20.500.12153/3343/4/Domagala-Zysk_Ewa_Model_projektowania_uniwersalnego_w_akademickiej_edukacji_inkluzyjnej.pdf

2. Kuryłowicz E., Projektowanie uniwersalne. Udostępnianie otoczenia osobom niepełnosprawnym, Centrum badawczo-rozwojowe rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Warszawa, 1996.

3. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju:

https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/wnetrza/wymagania-dla-przykladowych-wnetrz/stanowisko-pracy/,

4. Cichocka-Segiet K., Mostowski P., Rutkowski P. Uniwersalne projektowanie zajęć jako droga do zaspokajania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych. Fundacja rozwoju Systemu edukacji. https://www.frse.org.pl/brepo/panel_repo_files/2021/05/26/nobicd/104705065591838-208-217.pdf

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kotyńska, Monika Naumowicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład zawiera treści związane z podstawowymi definicjami i prawami

termodynamiki, stanami skupienia, równowagami fazowymi oraz strukturą i oddziaływaniem cząsteczek.

Laboratorium składa się z 8 ćwiczeń wykonywanych przez studentów w parach.

Konwersatorium zawiera treści związane z termodynamiką i termochemią, stanami skupienia ciał oraz równowagami fazowymi.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Język przedmiotu: Polski

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki chemiczne, Chemia

Rok studiów /semestr: II rok pierwszego stopnia / semestr letni

Punkty ECTS: 6

Liczba godzin: 120

Forma prowadzenia zajęć: wykłady 45 godz., konwersatoria 30 godz., laboratoria 45 godz

Ogólny nakład pracy studenta: 175 godz. w tym: udział w wykładach, konwersatoriach i laboratoriach: 120 godz.; przygotowanie się do

zajęć i zaliczeń: 42 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 13 godz.

Wykład zawiera treści związane z podstawowymi definicjami i prawami

termodynamiki, stanami skupienia, równowagami fazowymi oraz strukturą i oddziaływaniem cząsteczek.

Laboratorium składa się z 8 ćwiczeń.

Konwersatorium zawiera treści związane z termodynamiką i termochemią, stanami skupienia ciał oraz równowagami fazowymi.

Wykład z elementami aktywizującymi studentów (w sali wykładowej lub online), laboratoria oraz konwersatoria (w sali ćwiczeniowej lub zdalnie-samodzielna realizacja zadań). Praca w grupach problemowych, prezentacje multimedialne, prezentacje video, wciąganie w dyskusję (zgodnie z zasadą Zapewniania różnorodnych sposobów przekazu informacji w czasie zajęć dydaktycznych projektowania uniwersalnego w edukacji).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Atkins P.W. 1999. Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa.

2. Pigoń K., Ruziewicz Z. 2005. Chemia fizyczna t. 1, PWN, Warszawa.

3. Sobczyk L., Kisza A. 1981. Chemia fizyczna dla przyrodników, PWN, Warszawa.

4. Drapała T. 1982. Chemia fizyczna z zadaniami, PWN, Warszawa-Poznań.

5. Sobczyk L., Kisza A. 1982. Eksperymentalna chemia fizyczna, PWN, Warszawa.

6. 2000, Podstawy chemii fizycznej z ćwiczeniami, skrypt, Wydawnictwo UWM, Olsztyn

Literatura uzupełniająca:

1. Domagała-Zyśk E. Model projektowania uniwersalnego w akademickiej edukacji inkluzyjnej. Strategie i rekomendacje

https://repozytorium.kul.pl/bitstream/20.500.12153/3343/4/Domagala-Zysk_Ewa_Model_projektowania_uniwersalnego_w_akademickiej_edukacji_inkluzyjnej.pdf

2. Kuryłowicz E., Projektowanie uniwersalne. Udostępnianie otoczenia osobom niepełnosprawnym, Centrum badawczo-rozwojowe rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Warszawa, 1996.

3. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju:

https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/wnetrza/wymagania-dla-przykladowych-wnetrz/stanowisko-pracy/,

4. Cichocka-Segiet K., Mostowski P., Rutkowski P. Uniwersalne projektowanie zajęć jako droga do zaspokajania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych. Fundacja rozwoju Systemu edukacji. https://www.frse.org.pl/brepo/panel_repo_files/2021/05/26/nobicd/104705065591838-208-217.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)