Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody instrumentalne w analizie kryminalistycznej II 310-KS2-1MIK2
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Danikiewicz, Spektrometria mas, podstawy i zastosowania, PWN.

2. W. Żyrnicki, J. Borkowska-Burnecka, E. Bulska, E. Szmyd (red), Metody analitycznej spektrometrii atomowej - teoria i praktyka, Wydawnictwo Malamut.

3. Z. Witkiewicz, J. Kałużna-Czaplińska, Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych, PWN.

4. D. Wilk, Nowoczesne metody fizykochemii kryminalistycznej w procesie karnym, Wydawnictwo JAK.

5. M. Wagner, Thermal Analysis in Practice, Mettler Toledo Collected Applications.

6. A. Cygański - Podstawy metod elektroanalitycznych, Wydawnictwa Naukowo Techniczne.

7. G.W. Ewing - Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. E. de Hoffmann, J. Charette, V. Stroobant, Mass Spectrometry Principles and Applications, Wiley.

2. R. Martin Smith, Understanding Mass Spectra – a Basic Approach, Wiley.

Efekty uczenia się:

KP7_WG5 - Zna i rozumie nowoczesne techniki pomiarowe stosowane w analizie kryminalistycznej, objaśnia teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej stosowanej w badaniach chemicznych.

KP7_UW2 - Potrafi stosować wybrane metody pomiarowe w celu określenia budowy i właściwości związków chemicznych.

KP7_UW6 - Potrafi opracowywać wyniki badań, dokonuje krytycznej analizy i wskazuje błędy pomiarowe, uzasadnia cel przeprowadzonych badań i ich znaczenie na tle podobnych badań.

KP7_K02 - Jest gotów do pracy w zespole przyjmując w nim różne role, weryfikuje i respektuje zdanie innych członków zespołu, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych.

Sposoby weryfikacji: sprawdziany pisemne, sprawozdanie z wykonanego doświadczenia, systematyczna ocena pracy na ćwiczeniach laboratoryjnych, ocena aktywności w trakcie zajęć laboratoryjnych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Sprawdzanie przygotowania do zajęć laboratoryjnych.

2. Ocena ciągła realizacji ćwiczenia laboratoryjnego i przestrzegania przepisów BHP w trakcie jego wykonywania.

3. Ocena sprawozdania pisemnego z wykonanego ćwiczenia.

4. Sprawdziany pisemne z wiedzy teoretycznej dotyczącej wykonanego ćwiczenia laboratoryjnego.

Kryteria oceniania zgodne z przyjętym regulaminem studiów.

Zakres tematów:

1. Zastosowanie mikroelektroforezy w badaniach wpływu zatrucia metanolem na właściwości komórek krwi.

2. Oznaczanie stężenia kofeiny w napojach metodą UV/Vis.

3. Wykorzystanie metod woltamperometrycznych w analizie próbek farmaceutycznych.

4. Oznaczanie substancji szkodliwych z wykorzystaniem bioczujników SPR.

5. Badania kryminalistyczne włókien – identyfikacja barwników metodą UHPLC.

6. Termograwimetria w analizie próbek materiałów polimerowych.

7. Zaawansowane obrazowanie i analiza składu śladów submikronowych.

8. Metody spektroskopowe w badaniu składu śladów stałych i cieczy.

9. Oznaczanie talu metodą ETAAS w materiale biologicznym w przypadku zatruć.

10. Oznaczanie wybranych alkaloidów metodą HPLC-UV.

11. Zastosowanie techniki ICP-MS w analizie kryminalistycznej cz.1 i cz.2

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 15:15, (sala nieznana)
Joanna Kotyńska, Julita Malejko, Joanna Breczko, Karolina Markiewicz, Urszula Klekotka 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)