Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia nieorganiczna 310-JBS1-1CHN
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura:

1. Puzanowska-Tarasiewicz H., Kuźmicka L., Tarasiewicz M. Wstęp do chemii nieorganicznej, Wyd. UwB, Białystok 2001.

2. Kolditz L. Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa 1994.

3. Bielański A. Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa 2002

4. Cotton F. A., Wilkinson C., Gaus P. L. Chemia nieorganiczna. Podstawy, PWN, Warszawa 1998.

5. Lee J.D. Zwięzła chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa 1997.

6. Praca zbiorowa (red. Tarasiewicz M.) – Podstawy Chemii, Wyd. UwB, Białystok 1998.

7. Praca zbiorowa (red. Puzanowska-Tarasiewicz H.) – Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i analitycznej dla biologów, Wyd. UwB, Białystok 1995.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna i rozumie:

- KP6_WG1 zagadnienia z chemii pozwalającą na wyjaśnianie podstawowych pojęć, praw chemicznych oraz opisu zjawisk chemicznych

- KP6_WG2 zagadnienia z podstawowych działów chemii pozwalające

na posługiwanie się terminologią i nomenklaturą chemiczną

oraz tworzenia wzorów sumarycznych i strukturalnych

- KP6_WG3 stany skupienia materii, budowę atomu, właściwości pierwiastków i związków chemicznych

Umiejętności:

Absolwent potrafi:

- KP6_UW1 identyfikować i rozwiązywać problemy chemiczne w oparciu

o zdobytą wiedzę, planuje i wykona proste badania doświadczalne

- KP6_UW3 posługiwać się sprzętem laboratoryjnym podczas wykonywania eksperymentów chemicznych

- KP6_UW5 pisemnie przygotować dobrze udokumentowane opracowania

wybranych problemów chemicznych

- KP6_UU1 uczyć się samodzielnie wybranych zagadnień

Kompetencje społeczne:

Absolwent jest gotów do:

- KP6_KO1 interesowania się podstawowymi procesami chemicznymi

zachodzącymi w środowisku

Metody i kryteria oceniania:

‒ Warunkiem zaliczenia laboratorium i dopuszczenia do pisemnego egzaminu jest obecność na każdych zajęciach laboratoryjnych, wykonanie doświadczenia oraz złożenie pisemnego sprawozdania z wykonanego eksperymentu w terminie 1 tygodnia od dnia zajęć laboratoryjnych.

‒ W przypadku nieobecności należy zgłosić się do Prowadzącego zajęcia laboratoryjne i ustalić termin odpracowania zajęć.

‒ Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na więcej niż dwóch zajęciach laboratoryjnych kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

‒ Ocena końcowa z laboratorium będzie stanowić średnią ocen z wykonanych ćwiczeń. Zaliczenie na ocenę każdego ćwiczenia odbywa się bezpośrednio u Prowadzącego (wejściówka przed wykonaniem ćwiczenia). Ocena końcowa z laboratorium będzie stanowić średnią ocen z wykonanych ćwiczeń.

Zakres tematów:

‒ Wprowadzenie do ćwiczeń z chemii nieorganicznej, BHP, regulamin pracowni.

‒ Klasyfikacja związków nieorganicznych

‒ Wybrane właściwości niektórych pierwiastków grupy d: żelaza, chromu, manganu

‒ Kataliza reakcji chemicznych

‒ Roztwory koloidowe: metody otrzymywania, budowa miceli, trwałość.

‒ Korozja metali.

‒ Związki komleksowe -otrzymywanie aminakompleksów i hydroksokompleksów. Trwałość i reaktywność związków

kompleksowych. Wymiana ligandów w jonie kompleksowym.

‒ Nietypowe reakcje chemiczne: Harcourta i oscylacyjna z użyciem soli Mn(II).

‒ Badania układów wiążących tlen.

‒ Wybrane zagadnienia z chemii bionieorganicznej: wyizolowanie chlorofilu z wybranych roślin warzywnych;

Metody dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 15:15, (sala nieznana)
Aneta Sokół, Katarzyna Mielech-Łukasiewicz 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)