Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia nieorganiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-JBS1-1CHN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia nieorganiczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia jakości i bezpieczeństw środowiska-przedm.obowiązkowe
I rok 1 stopień Jakość i bezpieczeństwo środowiska sem. letni
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykłady z chemii nieorganicznej obejmują zagadnienia ogólne oraz systematykę pierwiastków i związków nieorganicznych.

Pełny opis:

Wykłady z chemii nieorganicznej obejmują zagadnienia ogólne oraz systematykę pierwiastków i związków nieorganicznych. Szczegółowo omawiane są metody otrzymywania, właściwości fizykochemiczne, struktura, reaktywność i zastosowania pierwiastków bloku s i p układu okresowego oraz ich związków. Poruszane są również zagadnienia dotyczące budowy i właściwości pierwiastków d elektronowych. Uzupełnieniem wykładów są ćwiczenia laboratoryjne i konwersatorium pogłębiające wiedzę z dziedziny chemii nieorganicznej

Literatura:

1. F. Albert Cotton, Geofrey Wilkinson, Paul L. Gaus. “Chemia Nieorganiczna. Podstawy”. PWN, Warszawa 1995.

2. J.D. Lee „Zwięzła chemia nieorganiczna” PWN, Warszawa 1994.

3. A. Bielański „ Podstawy chemii nieorganicznej”. PWN, Warszawa 2012.

4. H.Puzanowska – Tarasiewicz, L. Kuźmicka, M. Tarasiewicz „Wstęp do chemii nieorganicznej”. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

student zna i rozumie:

- KP6_WG1 zagadnienia z chemii pozwalającą na wyjaśnianie podstawowych pojęć, praw chemicznych oraz opisu zjawisk

chemicznych

- KP6_WG2 zagadnienia z podstawowych działów chemii pozwalające

na posługiwanie się terminologią i nomenklaturą chemiczną

oraz tworzenia wzorów sumarycznych i strukturalnych

- KP6_WG3 stany skupienia materii, budowę atomu, właściwości pierwiastków i związków chemicznych

Umiejętności:

Student potrafi:

- KP6_UW1 identyfikować i rozwiązywać problemy chemiczne w oparciu

o zdobytą wiedzę, planuje i wykonuje proste badania doświadczalne

- KP6_UW3 Posługiwać się sprzętem laboratoryjnym podczas wykonywania eksperymentów chemicznych

- KP6_UW5 pisemnie przygotować dobrze udokumentowane opracowania

wybranych problemów chemicznych

- KP6_UU1 uczyć się samodzielnie wybranych zagadnień

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do:

- KP6_KO1 interesowania się podstawowymi procesami chemicznymi

zachodzącymi w środowisku

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: kolokwia, ocena wykonanych ćwiczeń i sprawozdań, egzamin.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz wykonanie i zaliczenie wszystkich przewidzianych w programie analiz.

Kryteria oceniania zgodne z zasadami zapisanymi w Regulaminie Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Możliwe jest wprowadzenie elastycznych form zaliczenia w porozumieniu wykładowca-student zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Leśniewska
Prowadzący grup: Marta Hryniewicka, Barbara Leśniewska, Katarzyna Mielech-Łukasiewicz, Aneta Sokół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Leśniewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)