Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia nieorganiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-JBS1-1CHN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia nieorganiczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia jakości i bezpieczeństw środowiska-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykłady z chemii nieorganicznej obejmują zagadnienia ogólne oraz systematykę pierwiastków i związków nieorganicznych. Szczegółowo omawiane są metody otrzymywania, właściwości fizykochemiczne, struktura, reaktywność i zastosowania pierwiastków bloku s i p układu okresowego oraz ich związków. Poruszane są również zagadnienia dotyczące budowy i właściwości pierwiastków d elektronowych oraz związków kompleksowych.

Uzupełnieniem wykładów są ćwiczenia laboratoryjne i konwersatorium pogłębiające wiedzę z dziedziny chemii nieorganicznej.

Literatura:

1. F. Albert Cotton, Geofrey Wilkinson, Paul L. Gaus. “Chemia Nieorganiczna. Podstawy”. PWN, Warszawa 1995.

2. J.D. Lee „Zwięzła chemia nieorganiczna” PWN, Warszawa 1994.

3. A. Bielański „ Podstawy chemii nieorganicznej”. PWN, Warszawa 2002.

4. H.Puzanowska – Tarasiewicz, L. Kuźmicka, M. Tarasiewicz „Wstęp do chemii nieorganicznej”. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna i rozumie:

‒ KP6_WG1 zagadnienia z chemii pozwalającą na wyjaśnianie podstawowych pojęć, praw chemicznych oraz opisu zjawisk

chemicznych

‒ KP6_WG2 zagadnienia z podstawowych działów chemii pozwalające

na posługiwanie się terminologią i nomenklaturą chemiczną

oraz tworzenia wzorów sumarycznych i strukturalnych

‒ KP6_WG3 stany skupienia materii, budowę atomu, właściwości pierwiastków i związków chemicznych

Umiejętności:

Absolwent potrafi:

‒ KP6_UW1 identyfikować i rozwiązywać problemy chemiczne w oparciu

o zdobytą wiedzę, planuje i wykona proste badania doświadczalne

‒ KP6_UW3 Posługiwać się sprzętem laboratoryjnym podczas wykonywania eksperymentów chemicznych

‒ KP6_UW5 pisemnie przygotować dobrze udokumentowane opracowania

wybranych problemów chemicznych

‒ KP6_UU1 uczyć się samodzielnie wybranych zagadnień

Kompetencje społeczne:

Absolwent jest gotów do:

‒ KP6_KO1 interesowania się podstawowymi procesami chemicznymi

zachodzącymi w środowisku

Metody i kryteria oceniania:

‒ Warunkiem zaliczenia laboratorium i dopuszczenia do pisemnego egzaminu z wykładu jest obecność na każdych zajęciach laboratoryjnych, wykonanie doświadczenia oraz złożenie pisemnego sprawozdania z wykonanego eksperymentu w terminie 1 tygodnia od dnia zajęć laboratoryjnych.

‒ W przypadku nieobecności należy zgłosić się do Prowadzącego zajęcia laboratoryjne i ustalić termin odpracowania zajęć.

‒ Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na więcej niż dwóch zajęciach laboratoryjnych kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

‒ Ocena końcowa z laboratorium będzie stanowić średnią ocen z 9 wykonanych ćwiczeń. Zaliczenie na ocenę każdego ćwiczenia odbywa się bezpośrednio u Prowadzącego (wejściówka przed wykonaniem ćwiczenia).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Starczewska
Prowadzący grup: Dariusz Kiejza, Weronika Polińska, Aneta Sokół, Barbara Starczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Hryniewicka, Katarzyna Mielech-Łukasiewicz, Aneta Sokół
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)