Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego 3a 340-AR1-3JNR
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: - zaliczenie na ocenę po semestrze zimowym i letnim: ocena wystawiana jest w oparciu o oceny z prac pisemnych (dyktanda, testy, wypracowania) i z wypowiedzi ustnych, z uwzględnieniem systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach (dopuszczalne 3 nieobecności).

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Zapoznanie studentów z programem zajęć, podręcznikami, literaturą pomocniczą.2. Czasownik - powtórzenie (czas teraźniejszy i przyszły prosty, czas przeszły czasowników I i II koniugacji).3. Kontakty z ludźmi - przypomnienie zwrotów grzecznościowych, udzielanie informacji o sobie. Opisywanie relacji z innymi ludźmi. Opisywanie siebie i określanie swoich upodobań. Udzielanie porad i zwierzanie się.4. Powtórzenie użycia zwrotu друг друга i zaimka себя.5. Zaimki никто, ничто/некого, нечего.6. Obowiązki domowe - określanie podziału obowiązków domowych, zdrowe i bezpieczne dbanie o dom; zarządzanie budżetem domowym; nazwy produktów spożywczych i systemów odżywiania.7. Odmiana czasowników typu пользоваться, интересоваться; пойти, перейти, идти itp.8. Spójniki "не только..., но и...", "как..., так и..."9. Użycie przyimków: за, в течение, через, после, спустя, за ... до, через ... после.10. Znaczenie i użycie przyimka по.11. Sport i aktywność fizyczna - nazwy dyscyplin sportowych, sportowców, akcesoriów, miejsc związanych ze sportem; opowiadanie o nietypowych dyscyplinach sportowych; określanie swojego podejścia do uprawiania sportu.12. Wyrażenia "мне нужно", "я должен".13. Liczebniki w połączeniu z przymiotnikami i rzeczownikami.14. Przypomnienie odmiany rzeczowników w liczbie mnogiej.15. Formy trybu rozkazującego.16. Samorozwój - rodzaje kursów rozwoju osobistego, efektywne zarządzanie czasem, wybór odpowiedniej formy kursu; postanowienia noworoczne.17. Określanie daty. Oficjalne i potoczne określanie czasu.18. Pisownia przedrostków.19. Stopniowanie przymiotników. Tworzenie krótkich form przymiotników.20. Kariera - czym dla mnie jest kariera, wybór formy aktywności zawodowej CV.Pisownia przysłówków.21. Imiesłowy przymiotnikowe.22. Imiesłowy przysłówkowe.23. Przyimki "на - с", "в - из".24. Dbanie o siebie - wizyta u fryzjera, dentysty, lekarza; sposoby dbania o siebie; kosmetyki ekologiczne.25. Rząd czasowników - różnice w rekcji polskich i rosyjskich czasowników.26. Przyimki "из-за", "из-под".27. Podwójne spółgłoski w rdzeniach.28. Odpoczynek - pasywna i aktywna forma odpoczynku, preferowana organizacja pracy i odpoczynku, miejsca i rodzaj odpoczynku.29. Odmiana czasowników typu устать, уставать.30. Zdania przyczynowo-skutkowe z "потому что", "поэтому".31. Zaimki nieokreślone typu кто-то, кто-нибудь, кто-либо.32. Pisownia samogłosek akcentowanych i nieakcentowanych w rdzeniach.33. Czytanie i streszczanie tekstów różnych: opowiadań, bajek rosyjskich, artykułów z gazet.34. Pisanie dyktand, streszczeń, sprawdzianów leksykalnych i gramatycznych.

Metody dydaktyczne:

Proces dydaktyczny jest realizowany z wykorzystaniem metody aktywizującej (ćwiczenia). Z uwagi na specyfikę kierunku oraz fakt, że zajęcia prowadzone są w języku rosyjskim, znaczącą rolę w dydaktyce metody związane z nauczaniem języków obcych, takie jak: metoda bezpośrednia, podejście komunikacyjne, metoda kognitywna, metoda gramatyczno-tłumaczeniowa oraz inne metody aktywizujące

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, Budynek Wydziału Filologicznego, sala 47
Jolanta Chomko 9/ szczegóły
2 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, Budynek Instytutu Neofilologii, sala 30
Jolanta Chomko 10/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)