Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego 3a

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AR1-3JNR
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego 3a
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. studia I stopnia filologii angielskiej z językiem rosyjskim- przedm.obowiązk.
Język angielski stos. z rosyjskim 1 stopień 3 rok sem.letni
Język angielski stos. z rosyjskim 1 stopień 3 rok sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Nauczanie języka rosyjskiego poprzez rozwijanie w sposób syntetyczny i zintegrowany wszystkich sprawności językowych: pisania, czytania, mówienia i rozumienia ze słuchu. Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem rosyjskim w mowie i piśmie.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: status przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo.

Rok studiów/semestr: III rok studiów, semestr zimowy i letni.

Wymagania wstępne: Do realizowania treści niniejszego przedmiotu niezbędne jest zaliczenie z praktycznej nauki języka rosyjskiego cz. 1 i cz. 2. Poza tym, student powinien mieć opanowany materiał z zakresu gramatyki opisowej języka rosyjskiego (słowotwórstwo i fonetyka) oraz językoznawstwa ogólnego.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: ćwiczenia, 120 godzin.

Formy i metody nauczania: praca w grupie (dyskusje, dialogi), prace pisemne, ustne prezentacje, ćwiczenia, metoda audiowizualna, prace projektowe, konsultacje, praca z tekstem, praca własna studenta, itd.

Metody dydaktyczne: podająca (dyskusja, pogadanka, praca z tekstem); ćwiczeniowa oparta na wykorzystywaniu różnych źródeł wiedzy (film, Internet itp.).

Bilans pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 120 h

Przygotowanie do zajęć: 80 h

Praca projektowa 40h

Przygotowanie do kolokwium: 25h

Przygotowanie do egzaminu: 10 h

Udział w konsultacjach: 20 h

Udział w kolokwium i egzaminie 2+4=6hRazem: 301 h (10 ECTS)

Literatura:

1. A. Wrzesińska, От А до Я. Kurs języka rosyjskiego dla osób dorosłych, Warszawa 2015.

2. A. Gołubiewa, M. Kuratczyk, Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2009.

3. T. Borucki, Ćwiczenia z gramatyki praktycznej dla studentów filologii rosyjskiej, pod red. J. Henzla, Kraków 1998.

4. I. Danecka, Как дела? 3. Добро пожаловать в Россию!, Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

1. Potrafi przygotować typowe prace pisemne w języku rosyjskim (rozprawka, charakterystyka, opowiadanie, reportaż) z wykorzystaniem poznanych na I i II roku studiów podstawowych zasad ortograficznych (pisownia samogłosek nieakcentowanych w rdzeniach, pisownia przedrostków, użycie miękkiego i twardego znaku, pisownia „n” i „nn”, pisownia „nie” z różnymi częściami mowy, pisownia przysłówków), gramatycznych (deklinacja, koniugacja) i stylistycznych języka rosyjskiego, nowopoznanej leksyki (związanej z ochroną zdrowia, charakterystyką zewnętrzną i wewnętrzną człowieka, przyrodą, ochroną środowiska, sportem, turystyką) i zasad interpunkcyjnych zdania prostego i złożonego opanowanych w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł; KA6_WG1, KA6_WG4, KA6_WG9, KA6_UW6, KA6_KK1, KA6_KK2;

2. Potrafi przygotować wypowiedzi ustne w języku rosyjskim z wykorzystaniem poznanych na I i II roku studiów podstawowych zasad fonetycznych (artykulacja samogłosek akcentowanych i nieakcentowanych i spółgłosek, podstawowe zasady intonacji rosyjskiej), gramatycznych (deklinacja i koniugacja) i stylistycznych języka rosyjskiego i nowopoznanej leksyki (związanej z ochroną zdrowia, charakterystyką zewnętrzną i wewnętrzną człowieka, przyrodą, ochroną środowiska, sportem, turystyką), opanowanej w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł; KA6_WG1, KA6_WG4, KA6_WG9, KA6_UW6,KA6_KK1, KA6_KK2;

3. Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa w języku rosyjskim (nazwy części mowy, nazwy kategorii gramatycznych itp.), co umożliwia mu pogłębianie znajomości zasad ortograficznych i gramatycznych, poznanych na I i II roku studiów, oraz efektywne korzystanie ze źródeł specjalistycznych (słowniki itp.); KA6_WG4;

4. Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące tematyki zajęć z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów (literatura piękna, literatura fachowa, prasa, Internet); KA6_UW4, KA6_UW6;

5. Potrafi pracować i współdziałać w grupie podczas dyskusji i w trakcie przygotowywania prac projektowych, przyjmując w niej różne role; KA6_UK4, KA6_UO1, KA6_UU1, KA6_KO4;

6. Potrafi postrzegać język rosyjski kompleksowo ze świadomością jego złożoności i zmienności znaczeń; KA6_KO3, KA6_KO4, KA6_KO5.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Chomko
Prowadzący grup: Jolanta Chomko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura:

A. Wrzesińska, Kurs języka rosyjskiego dla osób dorosłych. Warszawa 2015.

B. Chlebda, I. Danecka, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego, cz. II, Opole 2014.

S. Ślusarski, I. Tiereszczenko, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 1., Poznań 2007.

S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 2., Poznań 2006.

S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 3., Poznań 2003.

S. Ślusarski, I. Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., Poznań 2001.

M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., cz. 1., Poznań 2010,

M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., cz.2., Poznań 2010.

S.Karolak, M.Krukowska, Praktyczna gramatyka rosyjska, Warszawa 1988.

N.Kowalska, D.Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. Morfologia, Inowrocław 2005.

H. Lewandowska, H. Wróblewska, Слова..., слова..., слова..., Kraków 2009.

T. Cwejman, W. Torzecka, Materiały do praktycznej nauki języka rosyjskiego, Warszawa 1984.

M.Olechnowicz, O.Spirydowicz, Gramatyka dydaktyczna języka rosyjskiego, Warszawa 1980.

M.Olechnowicz, Упражнения по русскому языку. Zbiór ćwiczeń z gramatyki rosyjskiej, Warszawa 1976.

A. Gołubiewa, N. Kowalska, Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, cz.1, Warszawa 1999.

S. Paszt, W. Ingram, Ortografia i interpunkcja rosyjska w ćwiczeniach, Opole 1981.

W. Bartkiewicz, Jak piszemy po rosyjsku. Ortografia: zasady, ćwiczenia, dyktanda..., Warszawa 2008.

В.В. Лопатин, Правила русской орфографии и пунктуации, Москва 2007.

Д.Э. Розенталь, Сборник упражнений по русскому языку, Москва 2004.

Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, Русский язык. Орфография, пунктуация, Москва 1999.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Chomko
Prowadzący grup: Jolanta Chomko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura:

A. Wrzesińska, Kurs języka rosyjskiego dla osób dorosłych. Warszawa 2015.

B. Chlebda, I. Danecka, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego, cz. II, Opole 2014.

S. Ślusarski, I. Tiereszczenko, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 1., Poznań 2007.

S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 2., Poznań 2006.

S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 3., Poznań 2003.

S. Ślusarski, I. Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., Poznań 2001.

M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., cz. 1., Poznań 2010,

M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., cz.2., Poznań 2010.

S.Karolak, M.Krukowska, Praktyczna gramatyka rosyjska, Warszawa 1988.

N.Kowalska, D.Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. Morfologia, Inowrocław 2005.

H. Lewandowska, H. Wróblewska, Слова..., слова..., слова..., Kraków 2009.

T. Cwejman, W. Torzecka, Materiały do praktycznej nauki języka rosyjskiego, Warszawa 1984.

M.Olechnowicz, O.Spirydowicz, Gramatyka dydaktyczna języka rosyjskiego, Warszawa 1980.

M.Olechnowicz, Упражнения по русскому языку. Zbiór ćwiczeń z gramatyki rosyjskiej, Warszawa 1976.

A. Gołubiewa, N. Kowalska, Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, cz.1, Warszawa 1999.

S. Paszt, W. Ingram, Ortografia i interpunkcja rosyjska w ćwiczeniach, Opole 1981.

W. Bartkiewicz, Jak piszemy po rosyjsku. Ortografia: zasady, ćwiczenia, dyktanda..., Warszawa 2008.

В.В. Лопатин, Правила русской орфографии и пунктуации, Москва 2007.

Д.Э. Розенталь, Сборник упражнений по русскому языку, Москва 2004.

Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, Русский язык. Орфография, пунктуация, Москва 1999.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura:

A. Wrzesińska, Kurs języka rosyjskiego dla osób dorosłych. Warszawa 2015.

B. Chlebda, I. Danecka, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego, cz. II, Opole 2014.

S. Ślusarski, I. Tiereszczenko, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 1., Poznań 2007.

S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 2., Poznań 2006.

S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 3., Poznań 2003.

S. Ślusarski, I. Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., Poznań 2001.

M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., cz. 1., Poznań 2010,

M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., cz.2., Poznań 2010.

S.Karolak, M.Krukowska, Praktyczna gramatyka rosyjska, Warszawa 1988.

N.Kowalska, D.Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. Morfologia, Inowrocław 2005.

H. Lewandowska, H. Wróblewska, Слова..., слова..., слова..., Kraków 2009.

T. Cwejman, W. Torzecka, Materiały do praktycznej nauki języka rosyjskiego, Warszawa 1984.

M.Olechnowicz, O.Spirydowicz, Gramatyka dydaktyczna języka rosyjskiego, Warszawa 1980.

M.Olechnowicz, Упражнения по русскому языку. Zbiór ćwiczeń z gramatyki rosyjskiej, Warszawa 1976.

A. Gołubiewa, N. Kowalska, Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, cz.1, Warszawa 1999.

S. Paszt, W. Ingram, Ortografia i interpunkcja rosyjska w ćwiczeniach, Opole 1981.

W. Bartkiewicz, Jak piszemy po rosyjsku. Ortografia: zasady, ćwiczenia, dyktanda..., Warszawa 2008.

В.В. Лопатин, Правила русской орфографии и пунктуации, Москва 2007.

Д.Э. Розенталь, Сборник упражнений по русскому языку, Москва 2004.

Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, Русский язык. Орфография, пунктуация, Москва 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)