Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe 340-AS1-3SEMD7
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Wybrana literatura:

The Norton Anthology of American Literature (7th ed.) (vol. C-E)

A New Literary History of America (Harvard University Press, 2009)

Historia literatury amerykańskiej XX wieku (Universitas, 2004)

A Concise Companion to Postwar American Literature and Culture (Blackwell, 2004)

The Cambridge Companion to American Literature, vol. 7 (CUP, 2008)

Efekty uczenia się:

Ogólne efekty:

- studenci napiszą pracę dyplomową, samodzielnie wyselekcjonują i przeanalizują treści i dobiorą literaturę stosownie do wybranego przez siebie tematu pracy.

1. Student rozumie metodologię badań – ilościową i jakościową K_W03, K_W08, K_U04

2. Student posiada wiedzę na temat związku nauk filologicznych z innymi dyscyplinami K_W07

3. Student posiada wiedzę dotyczącą krytycznych publikacji z zakresu tematyki pracy dyplomowej K_W01, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_U07

4. Student ma wiedzę na temat interpretacji tekstów i rozumie podstawowe metody analizy krytycznej K_W09

5. Student samodzielnie zdobywa wiedzę wykorzystując różne źródła K_U01, K_U03

6. Student potrafi interpretować teksty K_U05

7. Student rozwija umiejętności poszukiwań badawczych K_U01, K_U03

8. Student potrafi tłumaczyć teksty w języku specjalizacji do przygotowania pracy dyplomowej K_U14

9. Student zna i rozumie zasady prawa autorskiego i własności intelektualnej K_W12, K_K05

10. Student opanowuje umiejętność konstruowania instrumentów badawczych K_U02

11. Student rozwija umiejętność pisania pracy naukowej K_U10, K_U11, K_U12, K_U13

12. Student potrafi posługiwać się podstawowymi edytorami tekstu (samodzielnie dokonać komputerowej edycji pracy) K_U10

13. Student wykazuje postawę krytyczną, potrafi analizować teksty akademickie objęte tematyką pracy/specjalizacji K_W09, K_U13

14. Student określa priorytety służące uporządkowanej (zaplanowanej) realizacji poszczególnych etapów przygotowania pracy dyplomowej K_K04

15. Student dostrzega potrzebę ustawicznego kształcenia K_K01

16. Student potrafi kooperować w grupie, dokonać samooceny

i oceny koleżeńskiej, poddać krytycznej analizie pracę własną i kolegów K_K07, K_U13

17. Student uczestniczy w dyskusji prezentując własne stanowisko K_K03

Weryfikacja: efekty Wiedzy i Umiejętności weryfikowane poprzez dyskusje i prace pisemne, a efekty Kompetencji poprzez dyskusje, prezentacje i prace w grupach.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest ostateczna redakcja i złożenie pracy dyplomowej.

Zakres tematów:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa. Studenci zostaną zapoznani z oczekiwaniami i wymogami dotyczącymi prac dyplomowych oraz możliwymi kierunkami poszukiwań badawczych, by w następstwie dyskusji i refleksji dokonać wyboru najodpowiedniejszego tematu, a następnie napisać i złożyć pracę.

Zakres tematyczny seminarium obejmie literaturę amerykańską drugiej połowy XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem prozy) oraz przemiany zachodzące w jej obrębie w kolejnych powojennych dekadach, jak również elementy kultury amerykańskiej i teorii literatury.

Zagadnienie związane z tematem seminarium to, między innymi:

- Bitnicy

- pisarstwo afro-amerykańskie

- pisarze i pisarki południa

- eksperyment literacki lat 60. i 70.

- pisarstwo etniczne i kobiece

- nowy realizm

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, referat lub prezentacja multimedialna dotycząca postępów i wyników pracy studenta (np. zgromadzonej bibliografii, materiału badawczego, wniosków).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 1C
Tomasz Sawczuk 11/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)