Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie 340-AT2-1SEM5
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Baker M. (ed.), Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Routledge, London-New York 1998.

Baker M., In Other Words. A Coursebook in Translation, Routledge: London and New York, 1992.

Bassnett S. Translation, Routledge, London/New York 2014.

Bukowski P., M. Heydel (red.), Współczesne teorie przekładu. Antologia, Znak, Kraków 2009.

Bukowski P., M. Heydel (red.), Polska myśl przekładoznawcza, WUJ, Kraków 2013.

Dąmbska-Prokop U. (red.), Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Educator: Częstochowa 2000.

Gentzler E., Contemporary Translation Theories, 2nd edition, Multilingual Matters: Clevedon, 2001.

Efekty uczenia się:

1. Student odtwarza specjalistyczną wiedzę dotyczącą zasad analizy materiału badawczego z zakresu wybranej specjalności: K_W03, K_W08, K_U04.

2. Student posiada wiedzę dotyczącą krytycznych publikacji z zakresu tematyki pracy magisterskiej: K_W01, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_U07.

3. Student samodzielnie wyszukuje, analizuje i integruje informacje, wykorzystując różne źródła: K_U01, K_U02, K_U03, K_U04.

4. Student potrafi konstruować instrumenty badawcze: K_U02.

6. Student rozwija umiejętność pisania pracy naukowej: K_U10, K_U11, K_U12, K_U13.

7. Student wykazuje otwartość na poglądy inne niż własne: K_K03, K_K04.

8. Student wyraża własne opinie i oceny w sposób wyważony, biorąc pod uwagę różnice poglądów i stanowisk: K_K03, K_K04.

9. Student wykazuje wrażliwość w kwestiach różnic kulturowych, wyznaniowych, klasowych, rasowych bez negatywnego wartościowania inności: K_K04.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: dyskusje na forum grupy, prace pisemne zaliczeniowe, prezentacje multimedialne, referaty, bieżąca obserwacja studentów podczas zajęć, ocena prezentowanych przez uczestników seminarium wyników badań, ocena prezentowanych przez seminarzystów kolejnych etapów powstawania pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium na I roku jest wywiązanie się z zadań wyznaczonych przez prowadzącego. Warunkiem zaliczenia seminarium na II roku jest ostateczna redakcja i złożenie pracy magisterskiej. Studenci są zobowiązani do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach, wywiązania się ze wszystkich zadań przewidzianych programem seminarium oraz do systematycznego prezentowania kolejnych etapów pracy magisterskiej.

Zakres tematów:

1. Zbieranie danych i zarządzanie nimi.

2. Analiza danych.

3. Interpretacja danych.

4. Teoria ugruntowana.

5. Dyskurs naukowy - 1.

6. Dyskurs naukowy - 2.

7. Jak napisać dyskusję?

8. Jak napisać zakończenie?

9. Tworzenie bibliografii.

10. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

Metody dydaktyczne:

prezentacje wprowadzające, prezentacje studentów, dyskusje, praca z tekstem, indywidualne spotkania z prowadzącym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 13
Beata Piecychna 10/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)