Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-AT2-1SEM5 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 2L stac. II st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Filologia angielska z elemetami translatoryki 2 stopień 1 rok sem.letni
Filologia angielska z elemetami translatoryki 2 stopień 1 rok sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Student powinien spełniać wymogi dotyczące efektów kształcenia przewidziane przez Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, studiów pierwszego stopnia, z obszaru nauk humanistycznych (preferowany ukończony kierunek pierwszego stopnia: filologia angielska).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

1. Zapoznanie studentów z oczekiwaniami i wymogami dotyczącymi pisania pracy magisterskiej oraz zasadami uczestnictwa w zajęciach seminaryjnych.

2. Przygotowanie studentów do świadomego wyboru tematu pracy, dyskusja i refleksja nad tematami i treścią prac osób uczestniczących w seminarium.

3. Wskazanie kierunku poszukiwać badawczych oraz zasugerowanie pierwszych pozycji bibliograficznych, które będą punktem wyjścia do dalszej samodzielnej pracy.

4. Przygotowanie studentów do analizy zebranego materiału i omówienie napisanych przez studentów fragmentów prac.

5. Napisanie i złożenie pracy magisterskiej

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (M_6)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne/językoznawstwo

rok studiów: I i II

semestr: I, II, III, IV

Wymagania wstępne:

Student powinien spełniać wymogi dotyczące efektów kształcenia przewidziane przez Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, studiów pierwszego stopnia, z obszaru nauk humanistycznych.

Liczba godzin dydaktycznych:

2x30h=60h ćwiczenia (I rok)

2x30h=60h ćwiczenia (II rok)

Metody dydaktyczne: dyskusje, analiza tekstów naukowych z zakresu przekładoznawstwa, wykłady konwersatoryjne.

Punkty ECTS: 30

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach seminaryjnych, dodatkowych konsultacjach, kontakt mailowy z promotorem: 4x30h + 180h

Samodzielne powtarzanie materiału z przedmiotów z wybranej specjalizacji: 70h

Przygotowanie referatu / prezentacji multimedialnej: 30h

Kwerenda biblioteczna: 60h

Gromadzenie materiału badawczego: 60h

Pisanie pracy: 250h

Redagowanie pracy, poprawki, korekty itd: 50h

Razem: 820 h

(odpowiada 30 punktom ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 120+180=300h (12 punktów ECTS)

Nakład pracy studenta związany z udziałem w seminarium (referat, prezentacja multimedialna) i przygotowaniem pracy dyplomowej : 820h (30 punktów ECTS)

Literatura:

Literatura przedmiotu jest uzależniona od specyfiki tematów podejmowanych w ramach danego seminarium. Została ona wyszczególniona w części B sylabusa.

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U10, K_U11, K_U12, K_U13.

K_K03, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia na I roku jest zrealizowanie zaplanowanych przez poszczególnych promotorów zadań, na II roku - ostateczna redakcja i złożenie pracy magisterskiej. Studenci są zobowiązani do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach, wywiązania się ze wszystkich zadań przewidzianych programem danego seminarium oraz do systematycznego prezentowania kolejnych etapów pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Borowska-Szerszun
Prowadzący grup: Sylwia Borowska-Szerszun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa. Podczas spotkań seminaryjnych uczestnicy zapoznają się z wymaganiami dotyczącymi pracy magisterskiej i technicznymi aspektami jej pisania, będą mieli okazję przedyskutować wybór tematów oraz otrzymają informacje zwrotne na temat postępów w pracy nad tematem. Zakres tematyczny seminarium obejmuje szeroko rozumianą literaturę fantastyczną, zwłaszcza fantasy, dystopię, science-fiction, powieść gotycką, itp., jak również wykorzystanie motywów fantastycznych w prozie mimetycznej. Najbardziej pożądane są tematy prac związane z przejawami mediewalizmu we współczesnej literaturze fantastycznej, jednak mile widziane będą również propozycje tematów związane z zainteresowaniami badawczymi seminarzystów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa. Podczas spotkań seminaryjnych uczestnicy zapoznają się z wymaganiami dotyczącymi pracy magisterskiej i technicznymi aspektami jej pisania, będą mieli okazję przedyskutować wybór tematów oraz otrzymają informacje zwrotne na temat postępów w pracy nad tematem. Zakres tematyczny seminarium obejmuje szeroko rozumianą literaturę fantastyczną, zwłaszcza fantasy, dystopię, science-fiction, powieść gotycką, itp., jak również wykorzystanie motywów fantastycznych w prozie mimetycznej. Najbardziej pożądane są tematy prac związane z przejawami mediewalizmu we współczesnej literaturze fantastycznej, jednak mile widziane będą również propozycje tematów związane z zainteresowaniami badawczymi seminarzystów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Borowska-Szerszun
Prowadzący grup: Sylwia Borowska-Szerszun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej z zakresu literaturoznawstwa. Podczas spotkań seminaryjnych uczestnicy zapoznają się z wymaganiami dotyczącymi pracy magisterskiej i technicznymi aspektami jej pisania, będą mieli okazję przedyskutować wybór tematów oraz otrzymają informacje zwrotne na temat postępów w pracy nad tematem. Zakres tematyczny seminarium obejmuje szeroko rozumianą literaturę fantastyczną, zwłaszcza fantasy, dystopię, science-fiction, powieść gotycką, itp., jak również wykorzystanie motywów fantastycznych w prozie mimetycznej. Najbardziej pożądane są tematy prac związane z przejawami mediewalizmu we współczesnej literaturze fantastycznej, jednak mile widziane będą również propozycje tematów związane z zainteresowaniami badawczymi seminarzystów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.