Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJF2- pisanie 340-FA1-2PNFP
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Metody i kryteria oceniania:

1. Formy zaliczenia: dwie prace pisemne (każda na 50 p.) oraz test językowy na 20 p. Nieobecność na zaliczeniu (nie usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim) skutkuje oceną niedostateczną. Zwolnienie lekarskie umożliwia przystąpienie do testu na konsultacjach najpóźniej w ciągu 2 tygodni od terminu testu na zajęciach. W przypadku długiej choroby, termin będzie odpowiednio wydłużony.

2. Podstawą do oceny końcowej będzie średnia z punktów ze wszystkich pisemnych zaliczeń oraz systematyczne oddawanie prace z zajęć oraz domowych. Wymagany próg zaliczenia: 55%. Student, który nie uzyskał wymaganej sumy punktów, ma prawo do jednego zaliczenia poprawkowego na koniec semestru. Najwyższą możliwą oceną z zaliczenia poprawkowego jest ocena dostateczna (3).

3. Dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze. Przekroczenie tego limitu może skutkować niezaliczeniem przedmiotu. Przypadki większej liczby nieobecności studenta z powodu długiej choroby będą rozpatrywane indywidualnie. Zwolnienie lekarskie należy dostarczyć od razu po jego zakończeniu, a najpóźniej w ciągu 2 tygodni

Zakres tematów:

- sprawozdania z artykułów

- dyktanda

- inne prace pisemne utrwalające wiedzę zdobytą na zajęciach z PNJF

Metody dydaktyczne:

- sprawozdania z artykułów

- dyktanda

- inne prace pisemne utrwalające wiedzę zdobytą na zajęciach z PNJF

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Edyta Sacharewicz 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)