Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJF2- pisanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 340-FA1-2PNFP
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJF2- pisanie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.francuskiego z angielskim - przedmioty obowiązkowe
Filologia francuska z ang. profil tłumaczeniowy 2 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość praktycznej nauki języka francuskiego na poziomie A2 oraz zaliczony przedmiot PNJF 1 (zdany egzamin)


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Rozwijanie umiejętności stosowania poprawnych struktur języka francuskiego na piśmie w sprawozdaniach i innych formach wypowiedzi pisemnych.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki, Stacjonarne, Status przedmiotu – obowiązkowy, II rok/3 semestr, Znajomość praktycznej nauki języka francuskiego na poziomie A2 oraz zaliczony przedmiot PNJF 1 (zdany egzamin), ćwiczenia 30 godzin, sprawozdania pisemne oraz listy formalne, punkty

ECTS: 3,

Bilans nakładu dla całego PNJF 2:

Udział w ćwiczeniach: 270 godz.

Przygotowanie do zajęć, odrabianie prac domowych, opracowywanie referatów, pisanie prac :253 godz.

Udział w konsultacjach: 37 godz.

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu: 30 godz.

Razem: 590

Literatura:

„Savoir rédiger”, Yann Le Lay, coll. Les Indispensables, Larousse, 2009;

„Le résumé, le compte rendu, la synthèse”, Ghislaine Cotentin-Rey, CLE International, 1995 ;

„Réussir le Delf-Dalf, compte rendu, résumé, synthèse”, Chantal Cali, Véronique Dupuis, Didier/Hatier, 1998

„Guide d’expression écrite française à l’usage des étudiants polonais”, A. Lauga, F. Michelet, UAM, 2003 ;

Alter Ego+ 2/3

teksty źródłowe (artykuły), których sprawozdania studenci będą pisać w trakcie zajęć

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

1. Student ma uporządkowaną wiedzę na temat funkcjonowania systemu morfo-syntaktycznego na poziomie B2 K_W04

2. Student zna różne techniki argumentacji pisemnej i ustnej K_W10

3. Student ma wiedzę na temat różnych rejestrów i różnic w ich wymowie (język potoczny, język standardowy, język oficjalny) K_W13

4. Student potrafi poprawnie czytać zdania i teksty o zróżnicowanej przystępności na poziomie B2 w języku francuskim K_U08

5. Student zna różne typy tekstów oraz ich strukturę K_U08

6. Student analizuje różnego typu teksty w języku francuskim i potrafi przekazać ich treść w formie sprawozdania (compte rendu) lub

streszczenia (resume) pisemnego i ustnego na poziomie B2 K_U08

7. Student potrafi operować złożonymi strukturami gramatycznymi i leksykalnymi, służącymi do klarownego komunikowania się w mowie i

na piśmie K_U13

8. Student potrafi pracować w grupie i reagować, używając właściwego słownictwa i struktur K_K07

9. Student rozumie znaczenie komunikacji międzykulturowej we współczesnym świecie K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach – dopuszczalne są dwie nieobecności + dwie usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim. Każda kolejna powinna być zaliczona na konsultacjach w trybie stacjonarnym. Brak zaliczenia skutkuje obniżeniem oceny o pół na koniec semestru za każda nadprogramową nieobecność.

Terminowe wywiązywanie się z prac domowych.

Aby zaliczyć przedmiot na ocenę pozytywną, należy łącznie zgromadzić w całym semestrze minimum 55% ze wszystkich prac. Osoba, która nie pojawiła się na pisemnym zaliczeniu (sprawozdanie/dyktando/inna praca pisemna) i nie ma zwolnienia lekarskiego, nie ma możliwości podejścia do niego i otrzymuje 0 punktów. Osoba, która posiada zwolnienie lekarskie powinna przystąpić do zaliczenia w innym terminie, nie później niż 2 tyg. od terminu zapowiedzianego zaliczenia. Zaliczenie odbywa się na konsultacjach stacjonarnych.

Prace pisemne oceniane są za formę (zgodność z zasadami redakcji compte rendu), treść (przekazanie głównych myśli tekstu źródłowego) i poprawność językową.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Sacharewicz
Prowadzący grup: Edyta Sacharewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Sacharewicz
Prowadzący grup: Edyta Sacharewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Sacharewicz
Prowadzący grup: Edyta Sacharewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)