Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego- morfologia 340-RK1-2GOM
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Русская грамматика, под ред. Н.Ю. Шведовой, Москва 1980;

2. Современный русский язык. Ч.2. Словообразование. Морфонология. Морфология, под ред. П.П. Шубы, Минск 1998;

3. А.Н. Тихонов, Современный русский язык. (Морфемика. Словообразование. Морфология), Москва 2003.

4. Ф.К. Гужва, Современный русский литературный язык, Киев 1978;

5. Современный русский язык. Под ред. Д.Э. Розенталя, Москва 1979;

6. Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego. Pod red. A. Bartoszewicza i J. Wawrzyńczyka, część 2 i 3, Warszawa 1987.

Efekty uczenia się:

Student, który, zaliczył przedmiot:

- zna podstawowe pojęcia z zakresu słowotwórstwa i morfologii - K_W02;

- jest świadomy kompleksowej natury języka rosyjskiego oraz jego złożoności i zmienności znaczeń - K_W13;

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zakresie wybranej specjalizacji dyplomowej - K_U03;

- rozumie i realizuje potrzebę ustawicznego uczenia się - K_K01.

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów.

Ocena podsumowująca: egzamin ustny lub pisemny - forma uzależniona od sytuacji epidemicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny lub pisemny po III (zimowym) semestrze po uprzednim uzyskaniu zaliczenia ćwiczeń na ocenę.

Zakres tematów:

1. Czasownik – charakterystyka semantyczna. Podstawowe kategorie gramatyczne czasownika. Bezokolicznik jako podstawowa forma czasownika. Dwa tematy fleksyjne czasownika. Produktywne i nieproduktywne klasy czasowników.

2. Kategoria aspektu. Znaczenie gramatyczne czasowników dokonanych i niedokonanych. Tworzenie form aspektowych. Pary aspektowe. Czasowniki mające tylko jedną postać i mające jedną formę dla obu postaci. Sposoby czynności.

3. Kategoria strony. Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie. Dwie klasyfikacje czasowników według strony: 1) podział na czasowniki w stronie czynnej i biernej; 2) podział na czasowniki w stronie czynnej, biernej, zwrotnej i czasowniki bez określonej strony. Charakterystyka i klasyfikacja czasowników zwrotnych.

4. Kategoria czasu. Tworzenie i znaczenie form czasu przeszłego. Tworzenie i znaczenie form czasu teraźniejszego. Tworzenie i znaczenie form czasu przyszłego. Użycie form jednego czasu w znaczeniu innego czasu.

5. Kategoria osoby. Formy osobowe czasownika. Podział czasowników na koniugacje. Znaczenie przenośne form osobowych czasownika. Formy bezosobowe czasownika – charakterystyka semantyczna i gramatyczna.

6. Kategoria trybu. Pojęcie modalności. Kategoria trybu jaki jeden ze sposobów wyrażania modalności. Znaczenie i użycie form trybu oznajmującego. Znaczenie i użycie form trybu rozkazującego. Znaczenie i użycie form trybu przypuszczającego. Użycie form jednego trybu w znaczeniu innego trybu.

7. Imiesłowy przymiotnikowe. Charakterystyka gramatyczna imiesłowów przymiotnikowych. Rodzaje imiesłowów przymiotnikowych. Tworzenie i użycie imiesłowów przymiotnikowych. Występowanie imiesłowów przymiotnikowych w funkcji przymiotników i rzeczowników.

8. Imiesłowy przysłówkowe. Charakterystyka gramatyczna imiesłowów przysłówkowych. Rodzaje imiesłowów przysłówkowych. Tworzenie i użycie imiesłowów przysłówkowych.

9. Przysłówek. Grupy semantyczne przysłówków. Charakterystyka gramatyczna przysłówków. Tworzenie przysłówków.

10. Predykatywy jako szczególny rodzaj części mowy. Grupy semantyczne predykatywów. Funkcje składniowe predykatywów. Sposoby tworzenia predykatywów.

11. Niesamodzielne części mowy. Przyimek. Właściwości semantyczne i składniowe przyimków. Klasyfikacja przyimków według struktury i pochodzenia.

12. Spójnik. Klasyfikacja funkcjonalna spójników. Klasyfikacja spójników według struktury, pochodzenia i miejsca w zdaniu. Wskaźniki zespolenia.

13. Partykuła. Grupy semantyczne partykuł. Klasyfikacja partykuł według struktury i pochodzenia.

14. Wykrzykniki – rodzaje, znaczenie i pochodzenie tych wyrazów. Wyrazy dźwiękonaśladowcze i ich funkcja w języku rosyjskim.

15. Łączniki i ich rodzaje. Wyrazy modalne – funkcje i znaczenie wyrazów modalnych.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Bogdanowicz 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)