Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury rosyjskiej cz. 3 340-RK1-3HLR3
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Szczegółowa literatura przedmiotu do realizowanego tematu jest podawana z tygodniowym wyprzedzeniem przez danego prowadzącego.

Opracowania ogólne:

1.Баевский В. , История русской литературы, Москва 2003.

2.Emigracja i tamizdat, pod red. L.Suchanka, Kraków 1993.

3. Historia literatury rosyjskiej XX w., pod red. A. Drawicza, Warszawa 1997.

4.Klimowicz T., Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996), Wrocław 1996.

6.Колядыч Т., От Аксёнова к Глуховскому. Русский эксперимент, Москва 2010.

8. Русские писатели ХХ века. Биографический словарь, под. ред. П. А. Николаева, Москва 2000.

10. Лейдерман Н., Липовецкий М., Современная русская литература, Москва 2001.

11. Мусатов В. В., История русской литературы первой половины ХХ века (советский период), Москва 2001.

12. Огрызко В., Кто сегодня делает литературу в России (1-2т.), Москва 2006.

13. Соколов А. Г., История русской литературы конца XIX- начала XX века, Москва 1999.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

1 Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu współczesnej literatury rosyjskiej, rozumianej jako proces kontynuacji epok wcześniejszych w aspekcie historycznym, społecznym i estetycznym (H2A_WO1+++)

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów, prace pisemne na zadany temat, wypowiedzi ustne studenta.

Ocena podsumowująca: ocena według kryteriów, wypowiedzi ustne studenta.

Przykładowe zadanie: proszę omówić twórczość futurystów rosyjskich.

Metody i narzędzia: wykład, elementy konwersatorium, dyskusja ze studentami, praca własna studenta, wypowiedzi ustne studenta.

2 Zna pojęcia z zakresu literaturoznawstwa w języku rosyjskim i polskim na poziomie rozszerzonym (H2A_WO2+++).

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja aktywność studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów, praca pisemna na zadany temat, wypowiedzi ustne studenta.

Ocena podsumowująca: ocena według kryteriów, wypowiedzi ustne studenta.

Przykładowe zadanie: proszę wyjaśnić termin “proza wiejska” w odniesieniu do twórczości W. Rasputina.

Metody i narzędzia: wykład, elementy konwersatorium, dyskusja ze studentami, praca własna studenta, wypowiedzi ustne studenta.

3 Umie właściwie analizować i interpretować wybrane teksty literackie przy zastosowaniu prawidłowej terminologii literaturoznawczej (H2A_UO1+++; H2A_WO2++)

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów, praca pisemna na zadany temat, wypowiedzi ustne studenta.

Przykładowe zadanie: proszę wyjaśnić termin “intertekstualność”.

Ocena podsumowująca: ocena według kryteriów, wypowiedzi ustne studenta.

Metody i narzędzia: wykład, elementy konwersatorium, dyskusja ze studentami, praca własna studenta, wypowiedzi ustne studenta.

4 Rozpoznaje i wymienia najwybitniejszych przedstawicieli danego okresu literackiego, ma podstawową wiedzę o współczesnych dokonaniach literackich w Rosji i o życiu literackim (H2A_WO4+++; H2A_W06++; H2A_UO4+++)

Ocena formatywna: sprawdzanie znajomości utworów zawartych w kanonie lektur.

Ocena podsumowująca: ocena według kryterium, wypowiedzi ustne studenta.

Przykładowe zadanie: proszę omówić twórczość Andrieja Wozniesienskiego.

Metody i narzędzia: wykład, elementy konwersatorium, dyskusja ze studentami, praca własna studenta, wypowiedzi ustne studenta.

5 Identyfikuje różne rodzaje utworów literackich, reprezentatywnych dla danego okresu literackiego (H2A_UO5+++)

Ocena formatywna: sprawdzenie znajomości utworów z kanonu lektur.

Ocena podsumowująca: ocena według kryterium, wypowiedzi ustne studenta.

Przykładowe zadanie: proszę omówić kompozycję i wyznaczniki gatunkowe powieści Święta studnia Walentina Katajewa T. Tołstoj.

Metody i narzędzia: praca własna studenta, wypowiedzi ustne studenta.

6 Pracuje i współdziała w grupie (H2A_K02+++)

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów, praca pisemna na zadany temat, wypowiedzi ustne studenta.

Ocena podsumowująca: ocena według kryterium, wypowiedzi ustne studenta

Przykładowe zadanie: proszę omówić stosunki między przedstawicielami pokolenia ojców i dzieci w powieści W. Rasputina Pożegnanie z Matiorą.

Metody i kryteria oceniania:

Szczegółowe metody i kryteria oceniania określa prowadzący daną grupę.

Zakres tematów:

I SEMESTR

1. Организационные занятия.

2-3. Истоки русского символизма – декаденты („старшие” символисты).

4. „Младшие” символисты - Александр Блок и Андрей Белый.

5.Символизм в русской драматургии начала 20 века. „Незнакомка” Александра Блока.

6. Экспрессионизм в русской драматургии начала 20 века на примере пьеcы Леонида Андреева „Жизнь человека”.

7. Aкмеизм. Творчество Николая Гумилёва, Осипа Мандельштама и Анны Ахматовой.

8. Футуризм. Формальные эксперименты кубофутуристов (Владимир Маяковский, Велемир Хлебников).

9. Имажинизм. Художественный мир Сергея Есенина.

10. Тема революции и гражданской войны в рассказах 1920-х годов – „Конармия” Исаака Бабеля.

11. Художественная специфика и проблематика сатирических рассказов Михаила Зощенко – "Веселая жизнь" „Баня”, „Аристократка”, „Нервные люди”, и др.

12. Философская проза 1930-х гг. „Мастер и Маргарита” Михаила Булгакова.

13.Человек и история. Роман „Доктор Живаго” Бориса Пастернака.

14. Основные мотивы лирики Марины Цветаевой.

15. Антиутопия "Приглашение на казнь " Владимира Набокова.

II SEMESTR

1. Поэзия времен «оттепели»

(Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко)

2. Экспериментальная проза 60-70-ых годов.

Мовизм Валентина Катаева.

3. Деревенская проза (Валентин Распутин).

4. Русская драматургия 60-70-х годов ХХ века (Александр Вампилов).

5.-6. Авторская песня (Б. Окуджава, В. Высоцкий, A. Галич).

7-8. Лагерная тема в русской прозе (Александр Солженицын, Варлам Шаламов).

9. Проза Владимира Войновича.

10.„Возвращенные” рассказы Владимира Тендрякова

11-12.. Поэзия Иосифа Бродского.

13. „Москва-Петушки" Венедикта Ерофеева как пратекст русского постмодернизма.

14. Постмодернизм в драматургии ( Николай Коляда).

15. Творчество Виктора Пелевина.

Metody dydaktyczne:

Pogadanka, praca z tekstem literackim (analiza i interpretacja tekstu literackiego), prezentacja multimedialna, dyskusja, praca w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 30
Weronika Biegluk-Leś, Agnieszka Baczewska-Murdzek 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)