Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy chemii 390-FM1-1ECH
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Puzanowska-Tarasiewicz H. i in. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i analitycznej dla biologów, Wyd. UwB, Białystok 1995.

2. Lee J.D. Zwięzła chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa 1997.

3. Bielański A. Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa 2002.

4. Wiśniewski W., Majkowska H. Chemia ogólna nieorganiczna, UWM Olsztyn 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Jones L., Atkins P.W. Chemia ogólna tom 1 i 2, PWN, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Student:

- zna terminologię i nomenklaturę chemiczną; zna podstawowe właściwości pierwiastków oraz związków nieorganicznych (K_W45),

- rozumie wpływ zmian parametrów układu na stan równowagi chemicznej (K_W46),

- potrafi posługiwać się terminologią i nomenklatura chemiczną (K_U42),

- potrafi wyjaśnić równowagi ustalające się w roztworach kwasów, zasad i soli oraz ich znaczenie dla układów żywych (K_U43),

- potrafi posługiwać się pojęciami kinetyki i równowagi chemicznej w celu wyjaśnienia zjawisk związanych z przebiegiem reakcji chemicznych (K_U44),

- potrafi opisać metody i techniki stosowane w badaniach laboratoryjnych w chemii; nabiera praktycznej umiejętności pracy z podstawową aparaturą stosowaną w badaniach laboratoryjnych w chemii (K_U47).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia konwersatorium i dopuszczenia do egzaminu jest aktywne uczestnictwo na każdych zajęciach, złożenie pisemnych sprawozdań z wykonanych eksperymentów laboratoryjnych. Ponadto w semestrze przewidziane jest pisemne kolokwium (w celu zaliczenia kolokwium należy uzyskać minimum 51% punktów). W przypadku nieobecności na kolokwium student zobowiązany jest je napisać w terminie kolokwium poprawkowego.

Zakres tematów:

1. Budowa atomu, liczba atomowa i masowa, konfiguracje elektronowe pierwiastków i jonów prostych.

2. Podstawowe reakcje chemiczne (zobojętnianie, strącanie osadów itp.) - pisanie równań reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej. Amfoteryczność wodorotlenków.

3. Reakcje przeniesienia elektronu, utleniacz, reduktor, pisanie równań reakcji redoks na podstawie bilansu elektronowego, przebieg i kierunek reakcji redoks.

4. Teorie kwasów i zasad. Reakcje protolityczne, autodysocjacja, hydroliza soli. Roztwory buforowe i ich rola w organizmach żywych.

5. Obliczenia chemiczne – przygotowywanie roztworów o określonym stężeniu: procentowym i molowym, rozcieńczanie i zatężanie roztworów, przeliczanie stężeń.

6. Ćwiczenia laboratoryjne 1: zapoznanie się ze sprzętem laboratoryjnym, pipetowanie, określanie odczynu roztworów za pomocą pehametru, typowe reakcje jonowe (zobojętnianie, strącanie osadów itp.)

7. Ćwiczenia laboratoryjne 2: badanie amfoteryczności wodorotlenków, właściwości utleniające manganianu (VII) potasu w zależności od środowiska reakcji, równowaga między jonami chromianowymi (VI) i dichromianowymi – utleniające właściwości chromu (VI), oznaczanie zawartości kwasu octowego w roztworze – zapoznanie się z techniką miareczkowania.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium, eksperyment w laboratorium, sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)