Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania marketingowe 530-ZN1-1BMA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura Podstawowa:

1. K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

2. D. Maison, A. Noga-Bogomilski (red.), Badania marketingowe : od teorii do praktyki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

3. R. Milic-Czerniak (red.), Badania marketingowe : nowe metody badań i zastosowania, Difin, Warszawa 2019.

4. M. Rószkiewicz, K. Mazurek-Łopacińska, A. Sagan (red.), Dobór próby we współczesnych badaniach marketingowych: podejścia ilościowe, jakościowe i mieszane, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2021.

Literatura Uzupełniająca:

1. S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe - podstawy metodyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

1BMA_U01 - potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (w tym: gospodarczych, prawnych, kulturowych, politycznych) w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu bazując na zdobytej wiedzy - KA6_UW1 - rozwiązywanie zadań, studia przypadków, kolokwium

1BMA_U02 - potrafi pozyskiwać dane do analizowania i prognozowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (w tym: gospodarczych, prawnych, kulturowych, politycznych) oraz do rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu m.in. poprzez zastosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, statystycznych - KA6_UW2 - rozwiązywanie zadań, studia przypadków

1BMA_U03 - wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania złożonych i nietypowych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania - KA6_UW4 - rozwiązywanie zadań, studia przypadków, kolokwium

1BMA_U04 - potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu - KA6_UW5 – rozwiązywanie zadań, studia przypadków

1BMA_U05 - potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzania i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów - KA6_UK1 - rozwiązywanie zadań, studia przypadków, przygotowanie projektu

1BMA_U06 - potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych z użyciem specjalistycznej terminologii - KA6_UK2 - przygotowanie projektu

1BMA_U07 - potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - KA6_U01 - przygotowanie projektu

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest aktywność na zajęciach, jakość prac grupowych oraz przygotowanie projektu. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie minimum 51% punktów, zaliczenie kolokwium (min. 51%) oraz obecność na zajęciach.

Punktacja ogólna zaliczenia przedmiotu:

91-100 pkt - 5

81-90 pkt – 4,5

71-80 pkt - 4

61-70 pkt -3,5

51-60 pkt – 3

Punktacja szczegółowa:

1. Kolokwium – 50 pkt

2. Projekt – 10 pkt

3. Aktywność – 15 pkt

4. Prace grupowe – 25 pkt

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Prowadzący dopuszcza jedną nieusprawiedliwioną nieobecność podczas zajęć.

Zakres tematów:

1. Badania marketingowe – istota, cel, rola i użyteczność

2. Przedmiot, funkcje i etapy procesu badań marketingowych

3. Źródła informacji marketingowych

4. Klasyfikacja badań marketingowych

5. Metody badań marketingowych

6. Obszary zastosowań badań marketingowych

7. Etyczne aspekty badań marketingowych

Metody dydaktyczne:

Studia przypadków, zadania, dyskusje grupowe, prezentacje multimedialne, ćwiczenia pobudzające do samodzielnego myślenia, projekt, kolokwium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 8:00 - 9:45, sala 316
Damian Sówka 26/ szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 9:50 - 11:35, sala 316
Damian Sówka 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)