Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie łańcuchem dostaw 530-ZN1-3SZLD
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa

•Gąsowska M.K., Zarządzanie procesami logistycznymi we współczesnych przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2022.

•Bozart C.C., Handfield R.B., Zarządzanie operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2021

•Tundys B., Rzeczycki A., Drobiazgiewicz J., Decyzje strategiczne w łańcuchach dostaw. Wyd. edu-Libri, Kraków 2018

• Witkowski J., Zarządzanie Łańcuchem dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

• Długosz J., Ciesielski M (red)., Strategia łańcuchów dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

• Hugos M., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Podstawy, Onepress.pl Helion S.A., Gliwice 2011.

Pomocnicza

• Mangan J., Lalwani Ch., Calatayud A., Global Logistics and Supply Chain Management, 4th Edition, Wyd. Wiley, 2020.

• Tundys B., Zielony łańcuch dostaw, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2018.

• Samir D., Zarządzanie łańcuchem dostaw żywności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

• Richards G., Zarządzanie logistyką magazynową, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.

• Ocicka B., Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

3SZLD_WK01 - posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji oraz procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz czynnikach determinujących przyczyny, przebieg, skale i konsekwencje tych zmian (KA6_WK7) – case study, zadania, aktywność

3SZLD_UW01 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania (KA6_UW4) – case study, zadania, aktywność

3SZLD_UW02 potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu (KA6_UW5) – case study, zadania, aktywność

3SZLD_UO01 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role(KA6_U01) – case study, zadania

3SZLD_UU01 potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (KA6_UU1) – case study, zadania

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie min. 51 % punktów możliwych do zdobycia na zajęciach oraz obecność na zajęciach.

Prowadzący dopuszcza dwie nieusprawiedliwione nieobecności podczas zajęć, kolejne natomiast należy odpracować na konsultacjach.

Nieobecność na ponad 50% zajęć, kwalifikuje studenta do niezaliczenia ćwiczeń.

Oceniana jest aktywność na zajęciach oraz poziom rozwiązywanych zadań, case study. Na ocenę dostateczną należy zdobyć 51% możliwych do zdobycia punktów.

Punktacja:

91-100% punktów możliwych do zdobycia - ocena bardzo dobra

81-90% punktów możliwych do zdobycia - ocena dobra plus

71-80% punktów możliwych do zdobycia - ocena dobra

61-70% punktów możliwych do zdobycia - ocena dostateczna plus

51-60% punktów możliwych do zdobycia - ocena dostateczna

Zakres tematów:

1. Główne definicje i pojęcia w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw

2. Łańcuch dostaw w ujęciu podmiotowym i funkcjonalnym

3. Obszary działania w ramach zarządzania łańcuchem dostaw

4. Główne koncepcje i modele zarządzania łańcuchem dostaw

5. Znaczenie centrów logistycznych w efektywnym funkcjonowaniu łańcuchów dostaw.

6. Specyfika łańcuchów dostaw w wybranych branżach B2B i B2C

7. Rozwój nowych technologii a sprawność funkcjonowania łańcuchów dostaw

8. Wyzwania i nowe tendencje w zarządzaniu łańcuchem dostaw w warunkach niestabilności

Metody dydaktyczne:

Dyskusja nad zagadnieniami poruszanymi w części wykładowej oraz zagadnieniami poleconymi do samodzielnego przygotowania połączona z rozwiązywaniem studiów przypadku i zadań w grupach lub indywidualnie. Ćwiczenia w formie stacjonarnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
2 co druga sobota (nieparzyste), 11:40 - 13:25, sala 301
Aleksandra Kopko, Anna Zadykowicz 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)