Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia 530-ZS1-1MIK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

2. Czarny B., Podstawy ekonomii. Wprowadzenie do ekonomii: mikroekonomia, SGH, Warszawa 2017.

2. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016.

4. Podstawy ekonomii, red. R, Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

5. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Dach Z., Mikroekonomia, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2012.

2. Krugman P., Wells R., Microeconomics, Worth Publishers, New York 2013.

3. Marciniak S., Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

4. Zalega T., Mikroekonomia współczesna, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1MIK_W01 - Student ma podstawową wiedzę w zakresie ekonomii jako nauki o rzadkości występowania zasobów, jej miejscu w systemie nauk ekonomicznych i relacjach do innych nauk - KA6_WK1

1MIK_W02 - Ma podstawową wiedzę o zachowaniach mikropodmiotów (konsumentów i przedsiębiorstw) jako twórcach i uczestnikach struktur społecznych i zasadach ich funkcjonowania - KA6_WK5

1MIK_W01 - sposób weryfikacji: egzamin pisemny (test z pytaniami zamkniętymi).

1MIK_W02 - sposób weryfikacji: egzamin pisemny (test z pytaniami zamkniętymi).

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 3/2020 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 października 2020 r.).

Sprawdzenie wiedzy odbędzie się poprzez egzamin pisemny w formie testu z pytaniami zamkniętymi (100%).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest osiągniecie efektów uczenia się założonych do realizacji w ramach ćwiczeń. Podstawą zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 51% łącznej liczby punktów z egzaminu.

Egzamin pisemny (test pytania zamknięte – 100%).

Ocena końcowa:

51-60% - dostateczny

61-70% - dostateczny plus

71-80% - dobry

81-90% - dobry plus

91-100% - bardzo dobry

Zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego istnieje możliwość ustalenia z prowadzącym formy egzaminu z uwzględnieniem osoby ze szczególnymi potrzebami.

Istnieje możliwość podwyższenia oceny z egzaminu o pół oceny przez studentów, którzy uzyskali z ćwiczeń ocenę dobrą z plusem lub o jedną ocenę, w przypadku uzyskania z ćwiczeń oceny bardzo dobrej. Zasada ta działa przy uzyskaniu min. 51% pkt z egzaminu

Zakres tematów:

Temat 1. Przedmiot ekonomii. Podmioty działalności gospodarczej

Temat 2. Podstawy teorii rynku

Temat 3. Teoria wyboru konsumenta

Temat 4. Teoria produkcji

Temat 5: Teoria kosztów

Temat 6. Modele rynku

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: podające, aktywizujące i uczestniczące, w tym: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych z możliwością dyskusji i zadawania pytań w jego trakcie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 316
Anna Jurczuk, Kinga Karpińska 89/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)