Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia 530-ZS1-1MIK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014.

2. Czarny B., Podstawy ekonomii. Wprowadzenie do ekonomii: mikroekonomia, SGH, Warszawa 2017.

2. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016.

4. Podstawy ekonomii, red. R, Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

5. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Dach Z., Mikroekonomia, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2012.

2. Krugman P., Wells R., Microeconomics, Worth Publishers, New York 2013.

3. Marciniak S., Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

4. Zalega T., Mikroekonomia współczesna, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI:

1MIK_U01 - potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych - KA6_UW1

1MIK_U02 - wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania - KA6_UW4

1MIK_U03 - potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska gospodarcze zachodzące w podstawowych podmiotach gospodarczych i ich otoczeniu - KA6_UW5

1MIK_U04 - potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z mikroekonomii - KA6_UU1

1MIK_U01 - sposób weryfikacji: dyskusja i praca w grupach na zajęciach; grupowe prace pisemne; kolokwium pisemne.

1MIK_U02 - sposób weryfikacji: dyskusja i praca w grupach na zajęciach; grupowe prace pisemne; kolokwium pisemne.

1MIK_U03 - sposób weryfikacji: dyskusja i praca w grupach na zajęciach; grupowe prace pisemne; kolokwium pisemne.

1MIK_U04 - sposób weryfikacji: dyskusja i praca w grupach na zajęciach; grupowe prace pisemne; kolokwium pisemne.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 3/2020 Rektora Uniwersytetu w

Białymstoku z dnia 1 października 2020 r.).

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach oraz otrzymanie co najmniej 30,5 punktów (51%).

W trakcie semestru student może otrzymać następującą liczbę punktów:

2 kolokwia pisemne x 20 punktów = 40 punktów;

2 prace pisemne x 5 punktów = 10 punktów;

aktywność na zajęciach = 10 punktów

Ocena końcowa:

51-60% - dostateczny

61-70% - dostateczny plus

71-80% - dobry

81-90% - dobry plus

91-100% - bardzo dobry

Nieobecności:

• dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Ekonomia jako nauka o rzadkości. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

2. Podstawy teorii rynku. Analiza popytu, podaży i ceny

3. Elastyczność popytu i podaży

4. Teoria zachowania gospodarstwa domowego (konsumenta)

5. Podstawy decyzji ekonomicznych producenta

6. Teoria kosztów

7. Teoria funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej

8. Monopol pełny

9. Konkurencja monopolistyczna

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: podające, aktywizujące i uczestniczące, w tym:

samodzielne i w grupach rozwiązywanie zadań i case study analizujących uwarunkowania podejmowania decyzji w warunkach gospodarki rynkowej, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 318
Anna Jurczuk, Karolina Trzaska 21/ szczegóły
2 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 318
Anna Jurczuk, Karolina Trzaska 19/ szczegóły
3 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 318
Anna Jurczuk, Karolina Trzaska 23/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 133
Karolina Trzaska 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)