Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna 1 530-ZS1-1TEI1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1)Siemieniuk N., Wykorzystanie systemów inteligentnych do zarządzania procesami ekonomicznymi, Wydawnictwo UwB, Białystok 2020

2) Siemieniuk N., Zalewska-Bochenko A., Siemieniuk Ł., Wybrane aspekty wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w procesach ekonomicznych, Wydawnictwo Exprinter, Białystok 2017

3) Siemieniuk N., Zalewska-Bochenko A., Microsoft Word 2007, Microsoft PowerPoint 2007. Ilustrowany przewodnik dla studentów, Wydawnictwa WEiZ UwB, Białystok 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1) Siemieniuk Ł., Siemieniuk N., Funkcjonowanie e-commerce w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2022

2) Handbook of research on expanding business opportunities with information systems and analytics / George Leal Jamil.Hershey, PA : Business Science Reference an imprint of IG Global, copyright © 2019.

( Advances in Business Information Systems and Analytics (ABISA) Book Series,)

3)Siemieniuk N., Zalewska-Bochenko A., Siemieniuk Ł., Wybrane aspekty funkcjonowania informatycznych systemów zarządzania, Wydawnictwo Exprinter, Białystok 2017

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1TEI1_W01 Zna standardowe narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych KA6_WK6(praca praktyczna przy komputerze na koniec semestru oraz na podstawie pracy własnej studenta podczas zajęć z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania)

UMIEJĘTNOŚCI

1TEI1_U01 Potrafi wykorzystać zasoby baz danych pozyskiwanych z systemów informatycznych i sieci Internet i stosuje właściwe techniki

prezentacji z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Office PowerPoint

KA6_UW2 (praca praktyczna przy komputerze na koniec semestru oraz na podstawie pracy własnej studenta podczas zajęć z wykorzystaniem

specjalistycznego oprogramowania)

1TEI1_U02 Potrafi przygotować prezentacje multimedialne poświęcone konkretnym zagadnieniom z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu KA6_UK1(praca praktyczna przy komputerze na koniec semestru oraz na podstawie pracy własnej studenta podczas zajęć z wykorzystaniem

specjalistycznego oprogramowania)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia ćwiczeń: zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów uczenia się. Forma przewidziana do ich weryfikacji to: zaliczenie na

podstawie pracy praktycznej przy komputerze na koniec semestru na ocenę oraz na podstawie pracy własnej studenta podczas zajęć: wykonanie prezentacji multimedialnej w czasie zajęć na ocenę, wykonanie projektu w czasie zajęć na zal.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca

2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku

Nieobecności:

-dopuszczalne są dwie nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne), nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być

zaliczone na konsultacjach

- więcej niż 51% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu

Zakres tematów:

Wykonywanie ćwiczeń przy komputerze z podstawowych operacji w edytorze tekstu

Wykonywanie ćwiczeń przy komputerze z korespondencji seryjnej w edytorze tekstu

Wykonywanie ćwiczeń przy komputerze z analizy danych w arkuszu kalkulacyjnym

Wykonywanie ćwiczeń przy komputerze z wybranych funkcji arkusza kalkulacyjnego

Wykonywanie ćwiczeń przy komputerze z baz danych w arkuszu kalkulacyjnym

Wykonywanie ćwiczeń przy komputerze z tworzenia materiałów prezentacyjnych

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 132
Łukasz Siemieniuk 17/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 132
Łukasz Siemieniuk 19/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 132
Łukasz Siemieniuk 23/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 132
Łukasz Siemieniuk 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)