Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZS1-1TEI1
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna 1
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 1 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zdobycie praktycznych umiejętności obsługi komputera związanych z zarządzaniem plikami, edycją dokumentów

tekstowych, obsługą arkuszy kalkulacyjnych, baz danych i Internetu.

Efekty kształcenia - studenci w ramach przedmiotu nabywają umiejętność posługiwania się typowymi aplikacjami w celu przetworzenia

informacji. W przypadku każdego z poznawanych programów komputerowych, część zajęć zostanie przeznaczona na dostosowanie

programu do potrzeb użytkownika, wymianę danych z innymi aplikacjami i możliwościami automatyzacji wybranych operacji np.

stosowania styli i szablonów. Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli w efektywny sposób zbierać i przechowywać informacje, analizować

dane oraz wykorzystywać technologie informacyjne w procesie decyzyjnym i w zarządzaniu.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie praktycznych umiejętności obsługi komputera związanych z zarządzaniem plikami, edycją dokumentów

tekstowych, obsługą arkuszy kalkulacyjnych, baz danych i Internetu.

Efekty kształcenia - studenci w ramach przedmiotu nabywają umiejętność posługiwania się typowymi aplikacjami w celu przetworzenia

informacji. W przypadku każdego z poznawanych programów komputerowych, część zajęć zostanie przeznaczona na dostosowanie

programu do potrzeb użytkownika, wymianę danych z innymi aplikacjami i możliwościami automatyzacji wybranych operacji np.

stosowania styli i szablonów. Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli w efektywny sposób zbierać i przechowywać informacje, analizować

dane oraz wykorzystywać technologie informacyjne w procesie decyzyjnym i w zarządzaniu.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kształcenia ogólnego

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Wymagania wstępne: brak

Rok studiów/semestr: I rok/semestr 1

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godzin ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

- Wykład prowadzony z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, angażujący słuchaczy do czynnego udziału w wykładzie w formie

dyskusji,

- ćwiczenia: ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Punkty ECTS:3

Bilans nakładu pracy studenta Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w wykładach 15

Udział w ćwiczeniach 30

Realizacja prezentacji multimedialnych 8

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 18

Udział w konsultacjach 4

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:Liczba godzin 49 Punkty ECTS 1,96

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1)Siemieniuk N., Wykorzystanie systemów inteligentnych do zarządzania procesami ekonomicznymi, Wydawnictwo UwB, Białystok 2020

2) Siemieniuk N., Zalewska-Bochenko A., Siemieniuk Ł., Wybrane aspekty wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w procesach ekonomicznych, Wydawnictwo Exprinter, Białystok 2017

3) Siemieniuk N., Zalewska-Bochenko A., Microsoft Word 2007, Microsoft PowerPoint 2007. Ilustrowany przewodnik dla studentów, Wydawnictwa WEiZ UwB, Białystok 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1) Siemieniuk Ł., Siemieniuk N., Funkcjonowanie e-commerce w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2022

2) Handbook of research on expanding business opportunities with information systems and analytics / George Leal Jamil.Hershey, PA : Business Science Reference an imprint of IG Global, copyright © 2019.

( Advances in Business Information Systems and Analytics (ABISA) Book Series,)

3)Siemieniuk N., Zalewska-Bochenko A., Siemieniuk Ł., Wybrane aspekty funkcjonowania informatycznych systemów zarządzania, Wydawnictwo Exprinter, Białystok 2017

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1TEI1_W01 Zna standardowe narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych KA6_WK6

UMIEJĘTNOŚCI

1TEI1_U01 Potrafi wykorzystać zasoby baz danych pozyskiwanych z systemów informatycznych i sieci Internet i stosuje właściwe techniki

prezentacji z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Office PowerPoint

KA6_UW2

1TEI1_U02 Potrafi przygotować prezentacje multimedialne poświęcone konkretnym zagadnieniom z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu KA6_UK1

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Ćwiczenia: ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Zaliczenie wykładu w formie testu

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie kolokwium z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, obecności, wykonanie prezentacji multimedialnej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nina Siemieniuk
Prowadzący grup: Łukasz Siemieniuk, Nina Siemieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie praktycznych umiejętności obsługi komputera związanych z zarządzaniem plikami, edycją dokumentów

tekstowych, obsługą arkuszy kalkulacyjnych, baz danych i Internetu.

Efekty kształcenia - studenci w ramach przedmiotu nabywają umiejętność posługiwania się typowymi aplikacjami w celu przetworzenia

informacji. W przypadku każdego z poznawanych programów komputerowych, część zajęć zostanie przeznaczona na dostosowanie

programu do potrzeb użytkownika, wymianę danych z innymi aplikacjami i możliwościami automatyzacji wybranych operacji np.

stosowania styli i szablonów. Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli w efektywny sposób zbierać i przechowywać informacje, analizować

dane oraz wykorzystywać technologie informacyjne w procesie decyzyjnym i w zarządzaniu.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kształcenia ogólnego

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Wymagania wstępne: brak

Rok studiów/semestr: I rok/semestr 1

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 15 godzin ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne:

- Wykład prowadzony z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania, angażujący słuchaczy do czynnego udziału w wykładzie w formie

dyskusji,

- ćwiczenia: ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Punkty ECTS:3

Bilans nakładu pracy studenta Rodzaj aktywności studenta Liczba godzin

Udział w wykładach 15

Udział w ćwiczeniach 30

Realizacja prezentacji multimedialnych 8

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 18

Udział w konsultacjach 4

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:Liczba godzin 49 Punkty ECTS 1,96

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1)Siemieniuk N., Wykorzystanie systemów inteligentnych do zarządzania procesami ekonomicznymi, Wydawnictwo UwB, Białystok 2020

2) Siemieniuk N., Zalewska-Bochenko A., Siemieniuk Ł., Wybrane aspekty wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w procesach ekonomicznych, Wydawnictwo Exprinter, Białystok 2017

3) Siemieniuk N., Zalewska-Bochenko A., Microsoft Word 2007, Microsoft PowerPoint 2007. Ilustrowany przewodnik dla studentów, Wydawnictwa WEiZ UwB, Białystok 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1) Siemieniuk Ł., Siemieniuk N., Funkcjonowanie e-commerce w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2022

2) Handbook of research on expanding business opportunities with information systems and analytics / George Leal Jamil.Hershey, PA : Business Science Reference an imprint of IG Global, copyright © 2019.

( Advances in Business Information Systems and Analytics (ABISA) Book Series,)

3)Siemieniuk N., Zalewska-Bochenko A., Siemieniuk Ł., Wybrane aspekty funkcjonowania informatycznych systemów zarządzania, Wydawnictwo Exprinter, Białystok 2017

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)