Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zachowania organizacyjne 530-ZS1-1ZOR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ambroziak D., Maj. M., Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

2. Buszko A., Uwarunkowania współczesnych zachowań w organizacji, Difin, Warszawa 2013.

3. Kmiotek K., Piecuch T., Zachowania organizacyjne. Teoria i przykłady, Difin, Warszawa 2012.

4. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., (red.), Zachowania organizacyjne. Zarys problematyki, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2019.

5. Stańczyk I., Twaróg S., Człowiek w organizacji, wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2023.

2. Kuc B.R., Moczydłowska J., Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

ZOR_U01 - wykorzystując zdobytą wiedzę w zakresie zachowań organizacyjnych potrafi w zaawansowanym stopniu diagnozować mechanizmy zachowań organizacyjnych, zasady rządzące określonymi zachowaniami organizacyjnymi, np. reakcji na systemy motywowania, anomię pracowniczą, czy mobbing KA6_WK5

ZOR_U02 - wykorzystując zdobytą wiedzę w zakresie zachowań organizacyjnych potrafi w zaawansowanym stopniu dokonywać analizy, interpretacji i rozstrzygania złożonych i nietypowych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania - KA6_UW4, KA6_UW5

ZOR_ U03 - potrafi przygotować prace pisemne i/lub prezentacje multimedialne poświęcone zachowanim organizacyjnym, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe - KA6_UK1

ZOR_U04 - potrafi pracować w grupie, biorąc aktywny udział w rozwiązywaniu zadań i studiów przypadku z zakresu zachowań organizacyjnych KA6_U01

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia - zadania grupowe, studia przypadków oraz dyskusja, kolokwium.

Formy zaliczenia przedmiotu:

Ćwiczenia - 50% oceny - zadania robione podczas zajęć, w grupach lub indywidualnie, case study, część uważa się za zaliczoną przy uzyskaniu min. 51% punktów możliwych do zdobycia; 50% oceny - kolokwium, kolokwium uważa się za zaliczone przy uzyskaniu min 51% poprawnych odpowiedzi.

Student ma prawo do 2 nieobecności. Zaliczenie nadwyżkowych nieobecności odbywa się na konsultacjach, student odpowiada na pytania dotyczące tematu zajęć na których był nieobecny oraz wykonuje zadania, które były na ćwiczeniach. Przy ponad 50% nieobecności na zajęciach student nie jest dopuszczony do zaliczenia ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Istota zachowań organizacyjnych - wiadomości wprowadzające, terminologia - aspekty praktyczne

2. Uwarunkowania zachowań organizacyjnych i role grupowe - aspekty praktyczne

3. Asertywność - aspekty praktyczne

4. Uczciwa i nieuczciwa kłótnia - aspekty praktyczne

5. Zarządzanie konfliktem w organizacji - aspekty praktyczne

6. Władza i przywództwo - aspekty praktyczne

7. Motywowanie - aspekty praktyczne

8. Kultura organizacyjna - aspekty praktyczne

9. Zmiana i stres w organizacji - aspekty praktyczne

10. Mobbing - aspekty praktyczne

11. Anomia pracownicza - aspekty praktyczne

12. Wypalenie zawodowe - aspekty praktyczne

Metody dydaktyczne:

Studia przypadków, praca indywidualna i w grupach, zadania praktyczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 317
Anna Szafranek 25/ szczegóły
2 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 205
Anna Szafranek 18/ szczegóły
3 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 303
Cezary Mielko 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)