Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zachowania organizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZS1-1ZOR
Kod Erasmus / ISCED: 04.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zachowania organizacyjne
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 1 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie problematyki zachowań organizacyjnych, uwarunkowań poszczególnych typów zachowań oraz zdobycie umiejętności diagnozy i właściwego zarządzania jednostką w organizacji.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Dziedzina nauki: Nauki społeczne,

Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, I rok, 2 semestr

Wymagania wstępne: wiedza w zakresie podstaw zarządzania

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15h, ćwiczenia 30h

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu.

Na ćwiczeniach zadania grupowe, case study oraz dyskusja.

Punkty ECTS 5

Bilans nakładu pracy studenta:

-udział w wykładach 15 godz.

-udział w ćwiczeniach 30 godz.

-udział w egzaminie 2 godz.

-udział w konsultacjach 3 godz.

-studiowanie literatury 25 godz.

-przygotowanie do wykładów 25 godz.

-przygotowanie do ćwiczeń 25 godz.

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 - liczba godzin; 2 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ambroziak D., Maj. M., Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

2. Buszko A., Uwarunkowania współczesnych zachowań w organizacji, Difin, Warszawa 2013.

3. Kmiotek K., Piecuch T., Zachowania organizacyjne. Teoria i przykłady, Difin, Warszawa 2012.

4. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., (red.), Zachowania organizacyjne. Zarys problematyki, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2019.

5. Stańczyk I., Twaróg S., Człowiek w organizacji, wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2023.

2. Kuc B.R., Moczydłowska J., Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

ZOR_W01 - ma zaawansowaną wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach organizacji, tworzących kulturę organizacyjną oraz rządzących nimi prawidłowości - KA6_WG1 - Egzamin pisemny

ZOR_W02 - posiada w zaawansowanym stopniu wiedzę o człowieku jako uczestniku struktur organizacyjnych oraz zasad rządzących określonymi zachowaniami, np. reakcji na systemy motywowania, anomię pracowniczą, czy mobbing - KA6_WK5 - Egzamin pisemny

ZOR_W03 - posiada w zaawansowanym stopniu wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji, procesach zmian organizacyjnych, procesach motywowania, władzy i przywództwie - KA6_WK7 - Egzamin pisemny

ZOR_U01 - wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu oraz zachowań organizacyjnych do analizy i rozstrzygania złożonych i nietypowych problemów (np. mobbing, nieuczciwości w organizacjach, wypalenie zawodowe), proponując odpowiednie ich rozwiązania - KA6_UW4 - Studia przypadków, praca indywidualna i w grupach, zadania praktyczne

ZOR_U02 - potrafi prawidłowo analizować i interpretować zachowania organizacyjne - KA6_UW5 - Studia przypadków, praca indywidualna i w grupach, zadania praktyczne

ZOR_U03 - potrafi przygotować prace pisemne i/lub prezentacje multimedialne poświęcone zachowanim organizacyjnym, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe KA6_UK1 - Studia przypadków, praca indywidualna i w grupach, zadania praktyczne

ZOR_U04 - potrafi pracować w grupie, biorąc aktywny udział w rozwiązywaniu zadań i studiów przypadku z zakresu zachowań organizacyjnych KA6_U01 - Studia przypadków, praca indywidualna i w grupach, zadania praktyczne

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z elementami prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi

spostrzeżeniami w trakcie wykładu.

ćwiczenia - zadania grupowe, studia przypadków oraz dyskusja, kolokwium.

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład - zaliczenie pisemne w formie testu uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi' do egzaminu dopuszczeni są jedynie studenci, którzy uzyskają zaliczenie z ćwiczeń.

Ćwiczenia - 50% oceny - zadania robione podczas zajęć, w grupach lub indywidualnie, case study, część uważa się za zaliczoną przy uzyskaniu min. 51% punktów możliwych do zdobycia; 50% oceny - kolokwium, kolokwium uważa się za zaliczone przy uzyskaniu min 51% poprawnych odpowiedzi.

Student ma prawo do 2 nieobecności. Zaliczenie nadwyżkowych nieobecności odbywa się na konsultacjach, student odpowiada na pytania dotyczące tematu zajęć na których był nieobecny oraz wykonuje zadania, które były na ćwiczeniach. Przy ponad 50% nieobecności na zajęciach student nie jest dopuszczony do zaliczenia ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szafranek
Prowadzący grup: Cezary Mielko, Anna Szafranek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)