Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektami UE-przedmiot oferowany w języku angielskim 530-ZS1-3ZPR#E
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. A guide to the project management body of knowledge, PMBOK Guide, Newtown Square: Project Management Institute, Six Edition (on-line)

2. Samuel J. Mantel, Jr. [et al.]., Project Management in Practice, 4th ed., Hoboken, NJ: Wiley, 2011

3. Dokumenty programowe dostępne na: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ i https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-results

Efekty uczenia się:

1. ZPR_W1 - student ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, etycznych i prawnych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania w zakresie zarządzania projektami UE - KA6_WG2

2. ZPR_W2 - Student ma podstawową wiedzę odnośnie powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju organizacji

gospodarczych w zakresie zarządzania projektami UE - KA6_WK3

3. ZPR_W3 - student posiada elementarną wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między organizacjami w skali krajowej, międzynarodowej w zakresie zarządzania projektami UE- KA6_WK4

4. ZPR_W4 - student posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji oraz procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz czynnikach determinujących przyczyny, przebieg, skale i konsekwencje tych zmian w zakresie zarządzania projektami UE - KA6_WK7

5. ZPR_U1 - student potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (w tym: gospodarczych, prawnych, kulturowych, politycznych) w zakresie zarządzania projektami UE bazując na zdobytej wiedzy - KA6_UW1

6. ZPR_U2 - student potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu zakresie zarządzania projektami UE - KA6_UW5

7. ZPR_U3 - student potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzania i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów zakresie zarządzania projektami UE - KA6_UK1

8. ZPR_U4 - student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role zakresie przygotowania projektu - KA6_U01

9. ZPR_K1 - student posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, moralnymi, zawodowymi, w celu rozwiązywania problemów zakresie zarządzania projektami UE - KA6_KR1

Weryfikacja powyższych efektów nastąpi na podstawie form zaliczeń przedmiotu: przygotowanego projektu, wykonywania zadań i aktywności studenta na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie: przygotowanego projektu i inne zadane zadania indywidualne lub grupowe oraz bieżąca aktywność studenta na zajęciach.

Punktowy system oceny, w tym procent punktów dla uzyskania oceny:

bardzo dobrej - 100% - 91%,

dobrej plus - 90% - 81%,

dobrej - 80% - 71%,

dostatecznej plus - 70% - 61%,

dostatecznej - 60% - 51%,

niedostatecznej - 50% i mniej.

Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do projektów i systemu zarządzania projektami UE - podstawowe zagadnienia i definicje. Cykl życia projektu.

2. Zasady, cele, system instytucjonalno-prawny wdrażania projektów UE.

3. Źródła finansowania projektów UE (wybrane programy operacyjne, instrumenty terytorialne).

4. Jak otrzymać dofinansowanie projektu ze środków UE - analiza krok po kroku (dokumentacja konkursowa, wybór projektów)

5. Elementy wniosku o dofinansowanie i wybrane zagadnienia szczegółowe przygotowania i realizacji projektu UE:

a. Analiza problemów, cele i wskaźniki projektu

b. Struktura podziału zadań i harmonogramowanie,

c. Analiza ryzyka

c. Budżet i rodzaje kosztów projektu, zasady kwalifikowalności

6. Wybrane elementy wdrażania i rozliczanie projektów UE (wniosek o płatność, zasada konkurencyjności).

7. Projekty i programy międzynarodowe

Metody dydaktyczne:

Zapewnienie różnego sposobu przekazywania informacji na zajęciach edukacyjnych oraz różnorodnych form angażowania i motywowania studentów do pracy, w tym: prezentacje multimedialne, studia przypadku, analiza dokumentów programowych związanych z finansowaniem projektów ze środków Unii Europejskiej, rozwiązywanie zadań (narzędzia identyfikowania i planowania projektów), internetowa platforma edukacyjna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 229
Anna Busłowska 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)