Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektami UE-przedmiot oferowany w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZS1-3ZPR#E
Kod Erasmus / ISCED: 04.903 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami UE-przedmiot oferowany w języku angielskim
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Erasmus Lato
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu pn. „Zarządzanie projektami UE" jest zapoznanie studenta z podstawami teoretycznymi i praktycznymi z przedmiotowego tematu. Student ma otrzymać podstawową wiedzę umożliwiającą realizacje działań projektowych w sposób sprawny i skuteczny. Podczas kursu student otrzymuje wiedzę teoretyczną i wykonuje ćwiczenia stanowiące podstawę do dalszego samodzielnego kształcenia.

Przedmiotem zajęć jest omówienie procesu zarządzania projektami UE w pełnym cyklu życia projektu: Cześć zajęć zostanie poświęcona tematyce dotyczącej uwarunkowań instytucjonalnych, prawnych i finansowych w realizacji projektów współfinansowanych z UE.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4 - kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów /semestr: rok 3/ semestr 6

Wymagania wstępne: podstawy zarządzania

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w wykładach i egzaminie - 32h

- Przygotowanie się do egzaminu - 20h

- Udział w ćwiczeniach - 30h

- Przygotowanie do ćwiczeń - 15h

- Udział w konsultacjach - 10 h

- Przygotowanie się do kolokwium, innych prac pisemnych - 43h.

Łącznie: 150 h.

Wskaźniki ilościowe - Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 72h, 2,88 ECTS,

- o charakterze praktycznym- 30 h, - 1,2 ECTS.

Literatura:

1. A guide to the project management body of knowledge, PMBOK Guide, Newtown Square: Project Management Institute, Six Edition (on-line)

2. Samuel J. Mantel, Jr. [et al.]., Project Management in Practice, 4th ed., Hoboken, NJ: Wiley, 2011

3. Dokumenty programowe dostępne na: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ i https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-results

Efekty uczenia się:

W zakresie wykładów i ćwiczeń:

1. ZPR_W1 - student ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, etycznych i prawnych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania w zakresie zarządzania projektami UE - KA6_WG2

2. ZPR_W2 - Student ma podstawową wiedzę odnośnie powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju organizacji gospodarczych w zakresie zarządzania projektami UE - KA6_WK3

3. ZPR_W3 - student posiada elementarną wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między organizacjami w skali krajowej, międzynarodowej w zakresie zarządzania projektami UE- KA6_WK4

4. ZPR_W4 - student posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji oraz procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz czynnikach determinujących przyczyny, przebieg, skale i konsekwencje tych zmian w zakresie zarządzania projektami UE - KA6_WK7

Dodatkowo w zakresie ćwiczeń:

1. ZPR_U1 - student potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (w

tym: gospodarczych, prawnych, kulturowych, politycznych) w zakresie zarządzania projektami UE bazując na zdobytej wiedzy - KA6_UW1

2. ZPR_U2 - student potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu zakresie

zarządzania projektami UE - KA6_UW5

3. ZPR_U3 - student potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu

dyscypliny nauk o zarządzania i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów zakresie zarządzania projektami UE - KA6_UK1

4. ZPR_U4 - student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role zakresie przygotowania projektu - KA6_U01

5. ZPR_K1 - student posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, moralnymi, zawodowymi, w

celu rozwiązywania problemów zakresie zarządzania projektami UE - KA6_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, w tym z wykorzystaniem internetowej platformy edukacyjnej,

umożliwiający zadawania pytań i dyskusji,

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy indywidualnej, grupowej, prezentacje multimedialne, testy, studia przypadku, zadania, itp,,

również z wykorzystaniem internetowej platformy edukacyjnej.

Formy zaliczenia przedmiotu:

- wykład: egzamin końcowy pisemny, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń.

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie: przygotowanego projektu i/lub inne zadane zadania indywidualne lub grupowe oraz bieżąca aktywność studenta na zajęciach.

Punktowy system oceny, w tym procent punktów dla uzyskania oceny:

bardzo dobrej - 100% - 91%,

dobrej plus - 90% - 81%,

dobrej - 80% - 71%,

dostatecznej plus - 70% - 61%,

dostatecznej - 60% - 51%,

niedostatecznej - 50% i mniej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Busłowska
Prowadzący grup: Anna Busłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu pn. „Zarządzanie projektami UE" jest zapoznanie studenta z podstawami teoretycznymi i praktycznymi z przedmiotowego tematu. Student ma otrzymać podstawową wiedzę umożliwiającą realizacje działań projektowych w sposób sprawny i skuteczny. Podczas kursu student otrzymuje wiedzę teoretyczną i wykonuje ćwiczenia stanowiące podstawę do dalszego samodzielnego kształcenia.

Przedmiotem zajęć jest omówienie procesu zarządzania projektami UE w pełnym cyklu życia projektu: Cześć zajęć zostanie poświęcona tematyce dotyczącej uwarunkowań instytucjonalnych, prawnych i finansowych w realizacji projektów współfinansowanych z UE.

Pełny opis:

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów /semestr: rok 3/ semestr 6

Wymagania wstępne: podstawy zarządzania

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w wykładach i egzaminie - 32h

- Przygotowanie się do egzaminu - 20h

- Udział w ćwiczeniach - 30h

- Przygotowanie do ćwiczeń - 15h

- Udział w konsultacjach - 10 h

- Przygotowanie się do kolokwium, innych prac pisemnych - 43h.

Łącznie: 150 h.

Wskaźniki ilościowe - Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 72h, 2,88 ECTS,

- o charakterze praktycznym- 30 h, - 1,2 ECTS.

Literatura:

1. A guide to the project management body of knowledge, PMBOK Guide, Newtown Square: Project Management Institute, Six Edition (on-line)

2. Samuel J. Mantel, Jr. [et al.]., Project Management in Practice, 4th ed., Hoboken, NJ: Wiley, 2011

3. Dokumenty programowe dostępne na: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ i https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-results

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)